Quyết định 315/QĐ-UBND

Quyết định 315/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt bổ sung Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015-2016 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 315/QĐ-UBND Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ Vĩnh Long 2015 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 315/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2015-2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ, ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 09/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long;

Xét Tờ trình số 42/TTr-SKHCN ngày 21/01/2016 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh năm 2015-2016, cụ thể như sau:

Tên đề tài, dự án KH và CN

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với sản phẩm của đề tài

Hình thức, phương thức tổ chức thực hiện

Xây dựng hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long

- Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long.

- Báo cáo khoa học tổng kết dự án.

- Báo cáo đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long.

- Dự án KH&CN.

- Giao trực tiếp chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long.

 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long.

- Xây dựng quy chế vận hành hệ thống.

Đề xuất Đề án: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017-2020

- Đào tạo, tập huấn về vận hành, cập nhật và khai thác sử dụng,...

- Cơ sở dữ liệu, hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long, đáp ứng yêu cầu:

+ Đầy đủ các mục thông tin của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Bộ Nội Vụ và đáp ứng yêu cầu quản lý của tỉnh.

+ Đảm bảo chuyển đổi được dữ liệu của hệ thống hiện có sang hệ thống mới.

+ Đảm bảo đáp ứng được khung kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh.

- Tài liệu và báo cáo kết quả đào tạo, tập huấn; đảm bảo người được tập huấn có thể vận hành, cập nhật, khai thác sử dụng được.

- Quy chế vận hành hệ thống.

Dự thảo Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017-2020”.

- Đơn vị phối hợp chuyên môn về xây dựng phần mềm: giao Sở Thông tin và Truyền thông lựa chọn đơn vị phù hợp nhất theo qui định.

- Đơn vị hỗ trợ nghiệp vụ quản lý cán bộ, công chức và ứng dụng chính kết quả Dự án: Sở Nội Vụ tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét chọn các cá nhân, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015 - 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lữ Quang Ngời

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 315/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu315/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2016
Ngày hiệu lực16/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 315/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 315/QĐ-UBND Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ Vĩnh Long 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 315/QĐ-UBND Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ Vĩnh Long 2015 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu315/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLữ Quang Ngời
        Ngày ban hành16/02/2016
        Ngày hiệu lực16/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 315/QĐ-UBND Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ Vĩnh Long 2015 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 315/QĐ-UBND Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ Vĩnh Long 2015 2016

            • 16/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực