Quyết định 32/2016/QĐ-UBND

Quyết định 32/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Bình Phước đang học tại trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân kèm theo Quyết định 22/2014/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy định hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2016/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 01 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐANG HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2014/QĐ-UBND NGÀY 24/11/2014 CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị Quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tnh về Đề án “Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2015 và định hướng đến năm 2020”;

Thực hiện Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2015 và định hướng đến năm 2020”;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tại Tờ trình số 38/TTr-BDT ngày 11/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Bình Phước đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Bình Phước, như sau:

1. Sửa đổi khoản 3, Điều 3, như sau:

“3. Thuộc con gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện hành của nhà nước.”

2. Sửa đổi Điều 5, như sau:

“Sinh viên được hưng chế độ phải nộp hồ sơ theo quy định, nộp trực tiếp ti Ban Dân tc”.

3. Sửa đổi Điều 6, như sau:

Thời gian nhận hồ sơ tính theo niên học

- Hình thức cấp phát tiền hỗ trợ: Ban Dân tộc chi tiền mặt trực tiếp cho sinh viên được hưởng chính sách 1 lần/năm”,

4. Sửa đổi Điều 7, như sau

“Thời gian thực hiện hỗ trợ: Từ năm học 2015-2016 đến hết năm học 2019 - 2020.”

Điều 2. Các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Bình Phước đang học tại các trường đại học, cao đng, trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 3. Các ông(bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh Truyền hình; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- VPCP; UBDT;
- Cục KTVB (B
Tư pháp);
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN t
nh;
- Như Điều 3,
- S
TP;
- LĐVP, các Phòng; TTTH-CB;

-
Lưu: VT (qđ 101-16).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2016
Ngày hiệu lực11/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy định hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số Bình Phước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 32/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy định hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu32/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành01/08/2016
       Ngày hiệu lực11/08/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 32/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy định hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy định hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số Bình Phước

           • 01/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực