Quyết định 32/2017/QĐ-UBND

Quyết định 32/2017/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, các cấp, các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 32/2017/QĐ-UBND phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2017/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, CÁC CẤP, CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 2785/TTr-SCT ngày 03 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, các cấp, các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cấp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

QUY CHẾ

TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, CÁC CẤP, CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, các cấp, các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (sau đây gọi là sở, ban, ngành), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

b) Ban Chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh); Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo 389/ĐP các huyện, thị xã, thành phố).

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động

1. Về trách nhiệm

a) Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và phân công trách nhiệm trong Quy chế này chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực sở, ban, ngành mình quản lý theo nguyên tắc:

- Bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ đối với công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Mỗi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và tổ chức phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các cơ quan khác có trách nhiệm phối hợp, tham gia với lực lượng chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Trường hợp phát hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; sản xuất, kinh doanh hàng giả trên địa bàn hoặc lĩnh vực cơ quan khác chủ trì thì cơ quan phát hiện thông báo ngay cho cơ quan có trách nhiệm chủ trì xử lý để phối hợp hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, địa phương mình trực tiếp quản lý. Trưởng Ban Chỉ đạo 389/ĐP cấp huyện chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý.

c) Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh giao các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động tổ chức việc phối hợp hoạt động, trong đó có phân định cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chuyên đề, lĩnh vực và địa bàn cụ thể, chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2. Về quan hệ phối hợp hoạt động

a) Quan hệ phối hợp hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tuân thủ đúng pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau, tránh sơ hở, chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

b) Quan hệ phối hợp hoạt động phải kịp thời, hiệu quả; quá trình phối hợp không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài thời gian trong kiểm tra, xử lý hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

c) Việc trao đổi thông tin tội phạm, điều tra, thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải bảo đảm quy định về chế độ thông tin bảo mật.

Chương II

TRÁCH NHIỆM TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, HÀNG GIẢ CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, CÁC CẤP VÀ CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Điều 3. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Căn cứ chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ. Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Chỉ đạo và tổ chức phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, có tổ chức.

3. Kiến nghị Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và các bộ, ngành liên quan các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

4. Thực hiện phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

5. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có tổ chức, quy mô lớn có liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương.

6. Đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân có biểu hiện bao che, bảo kê, thông đồng, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Tiến hành tổng kết, đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả định kỳ và theo chuyên đề, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương, báo cáo đầy đủ, kịp thời lên Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia theo quy định.

9. Chỉ đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

10. Chỉ đạo Văn phòng Cơ quan thường trực tham mưu, giúp việc cho Trưởng ban và Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Đồng Nai trong điều hành, chỉ đạo hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Đồng Nai.

11. Chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp thường xuyên tự kiểm tra, nắm tình hình về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các đối tượng làm ăn bất chính lợi dụng chính sách ưu đãi đầu tư để tàng trữ trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu trong các doanh nghiệp, kho bãi nằm trong các khu công nghiệp.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 4. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

1. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng các cấp thực thi công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu, các hoạt động thương mại, dịch vụ thương mại trên thị trường; chống đầu cơ, găm hàng, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả và các vi phạm về giá, ghi nhãn hàng hóa, sản xuất, sở hữu trí tuệ và các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật khác trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa là sản phẩm công nghiệp lưu thông trên thị trường. Chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành địa phương có liên quan kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình lưu thông trên thị trường, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra xử lý các vi phạm về sở hữu công nghiệp, đo lường chất lượng, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra xử lý các vi phạm về bản quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quản lý cạnh tranh, chống độc quyền, chống cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; làm đầu mối chủ trì hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống trợ cấp từ nước ngoài.

d) Phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình điều tra các hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá; hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh; hoặc áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng; thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đối với các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường; hành vi bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các loại nguyên liệu sản xuất phân bón vô cơ và sản phẩm phân bón vô cơ.

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành của Sở.

2. Sở Tài chính

a) Thực hiện các quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý tài chính, quản lý giá và các nội dung liên quan về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong quá trình đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Tham mưu thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí bảo đảm điều kiện làm việc, thông tin liên lạc, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cho các cơ quan chức năng phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

c) Cân đối ngân sách, bố trí kinh phí của các sở, ban, ngành, địa phương nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực ngành một cách kịp thời.

3. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

a) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi, quyền hạn của mình phối hợp với cơ quan chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong việc xử lý vụ việc vi phạm hình sự về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định pháp luật.

b) Đối với vụ việc vi phạm về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được Cơ quan điều tra - Công an tỉnh khởi tố mà xét thấy chưa đủ cơ sở kết luận vi phạm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ động phối hợp cùng Cơ quan điều tra - Công an tỉnh đề nghị điều tra lại để thống nhất hành vi vi phạm của vụ án chuyển Tòa án nhân dân tỉnh xét xử theo quy định.

c) Chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã và thành phố (gọi tắt là cấp huyện) phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương trong công tác xử lý vụ việc vi phạm hình sự về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo thẩm quyền.

4. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các lực lượng thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã và thành phphát hiện, bắt giữ, điu tra, xác minh làm rõ đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu trên phạm vi toàn tỉnh; phối hợp, hỗ trợ lực lượng, phương tiện cho các sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng trong việc kim tra, xử lý những vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, sản xut, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu theo quy định của pháp luật.

b) Tiến hành các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, điều tra, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông kịp thời phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng dừng, bắt giữ phương tiện vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, hàng gian lận thương mại trên các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy.

5. Cục Hải quan tỉnh

a) Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật; tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

b) Phối hợp với các lực lượng chức năng (Công an, Chi cục Quản lý thị trường) để kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa.

c) Thực hiện công tác phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trong phạm vi đơn vị quản lý.

6. Cục Thuế tỉnh

a) Chủ trì thanh tra, kiểm tra về thuế, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận để trốn thuế.

b) Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng hóa đơn chứng từ của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại trên địa bàn theo quy định; phối hợp với các ngành (Công an, Hải quan, Chi cục Quản lý thị trường), các cấp trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là việc sử dụng hóa đơn chứng từ đhợp thức hóa hàng hóa nhập lậu.

c) Phối hợp, hỗ trợ cung cp thông tin vdoanh nghiệp trốn thuế, nợ đọng thuế, in ấn, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, ngừng hoạt động cho các lực lượng chức năng đphục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Chỉ đạo lực lượng chuyên ngành phối kết hợp với các sở, ban, ngành, các lực lượng chức năng, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đấu tranh, điều tra phát hiện các tổ chức, cá nhân, các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu, những vụ việc vi phạm pháp luật có liên quan đến quân đội xảy ra trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát việc sử dụng đất của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh cho thuê đất và hợp đồng liên doanh liên kết với các cơ sở, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc đất quốc phòng quản lý. Báo cáo và phối hợp rà soát các đơn vị quân đội cho thuê đất liên doanh, liên kết làm kinh tế trên đất quốc phòng thuộc thẩm quyền quản lý của các đơn vị quân đội khi có yêu cầu của địa phương.

8. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

9. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; các văn bản liên quan trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sở hữu trí tuệ theo lĩnh vực được phân công; các hoạt động đánh giá sự phù hợp liên quan đến giám định, thử nghiệm hàng hóa phục vụ cho công tác chống hàng giả và gian lận thương mại.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra để xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ theo lĩnh vực được phân công.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ gỗ lậu, động vật và các sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm và những loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ thực vật, động vật thủy sinh nguy cấp, quý hiếm.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo và sử dụng các loại nguyên liệu, vật tư phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp và vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản giả, kém chất lượng, cấm sử dụng và ngoài danh mục cho phép, nhập lậu giống vật nuôi, giống cây trồng (trừ phân bón vô cơ).

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản theo quy định của pháp luật.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu, chưa qua kiểm dịch vào nội địa tiêu thụ.

11. Sở Giao thông Vận tải

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bằng các phương tiện vận tải.

b) Chỉ đạo các đơn vị thuộc sự quản lý của sở tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu trong hoạt động vận tải đường bộ; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong ngành tham gia phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong công tác quản lý, kiểm soát phương tiện vận tải tạm nhập và tái xuất, mang biển số nước ngoài sử dụng tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện kịp thời các phương tiện nhập lậu hoặc lưu hành trái phép.

12. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp cùng các ngành chức năng kiểm tra và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán tài nguyên khoáng sản trái pháp luật.

b) Tham gia phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh trong công tác kiểm tra kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, các cơ quan chức năng cấp tỉnh và địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; về bản quyền phần mềm; chống buôn lậu văn hóa phẩm, in sang băng đĩa lậu; thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

14. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

15. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong việc nhận, gửi, chuyển phát thư, kiện, gói hàng hóa qua mạng bưu chính; xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm được nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái phép; viễn thông và công nghệ thông tin.

b) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, những tác động xấu đối với kinh tế xã hội của hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

16. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

a) Phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh và Ban Chỉ đạo 389/ĐP các huyện, thị xã và thành phố kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp và bếp ăn tập thể, hợp đồng gia công sản phẩm, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng kinh doanh và các hành vi vi phạm khác trong hoạt động sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng, phối hợp và tạo điều kiện cho cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các đối tượng lợi dụng chính sách ưu đãi đầu tư để tàng trữ trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu trong các doanh nghiệp, kho bãi nằm trong các khu công nghiệp.

17. Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai

a) Mở chuyên mục về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền để người dân nhận thức rõ tác hại của hàng lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gắn với tuyên truyền thực hiện cuộc vận động người dân “Nói không với hàng lậu, hàng giả và hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”.

b) Phối hợp tham gia với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát khi có đề nghị phối hợp để đưa tin kịp thời các vụ việc lớn, điển hình và đưa tin về hoạt động của BCĐ 389 tỉnh khi có yêu cầu.

c) Phối hợp với các đơn vị chức năng biểu dương các tấm gương tích cực, những địa phương, đơn vị làm tốt; phê phán những hành vi tiêu cực, tham nhũng, thiếu tinh thần trách nhiệm.

18. Các sở, ban, ngành liên quan khác

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức việc quản lý sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật, phòng, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, nhằm ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng giao lưu hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Nai về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý.

2. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389/ĐP các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều ngành, địa bàn thuộc huyện, thị xã và thành phố trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Chỉ đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại.

4. Phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường của tỉnh và của các địa phương khác trong việc tổ chức quản lý thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố.

5. Kiến nghị kịp thời lên Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Bố trí kinh phí, đảm bảo điều kiện làm việc để thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương theo quy định.

7. Đề xuất cấp có thẩm quyền hoặc khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân có biểu hiện bao che, bảo kê, thông đồng, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của địa phương mình theo quy định pháp luật.

Chương III

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 6. Nội dung phối hợp

Căn cứ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh Đồng Nai, bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương và theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thực hiện hoặc chỉ đạo các lực lượng có chức năng phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi quản lý chủ động xác lập quan hệ phối hợp hoạt động trong việc:

1. Xây dựng kế hoạch, phương án công tác trong đó phân định rõ phạm vi trách nhiệm quản lý và hoạt động, các biện pháp quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; những vấn đề có liên quan đến ngành hoặc địa phương khác cần có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất với các cơ quan liên quan.

2. Phát hiện, thu thập trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, gồm:

a) Thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong ngành và trên địa bàn, dự báo tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa, giá cả; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng giai đoạn. Trong trường hợp có những vấn đề đột xuất, phức tạp thì kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh (qua Văn phòng Cơ quan thường trực) để thông báo cho các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

b) Thông tin về những quy định mới của pháp luật về lưu thông hàng hóa trong nước, chính sách quản lý đối với từng ngành hàng, mặt hàng.

c) Thông tin về tình hình vi phạm pháp luật, quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm; về các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, các tuyến, địa bàn trọng điểm liên quan đến buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng trái phép, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác.

d) Thông tin về quy trình kiểm tra, xử lý mang tính nghiệp vụ của các ngành, địa phương; thông tin về những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm của từng ngành, từng địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác.

đ) Thông tin về kỹ thuật phòng, chống và các tiến bộ khoa học, kỹ thuật có thể áp dụng khi các cơ quan chức năng thi hành nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

e) Các thông tin, tài liệu khác theo đề nghị của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.

3. Tổ chức tuần tra, thanh tra, điều tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, gồm:

a) Tổ chức lực lượng kiểm tra, phương tiện để ngăn chặn; tư vấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để xử lý vụ việc theo yêu cầu.

b) Phối hợp trong quá trình điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và theo quy định của các cơ quan pháp luật.

c) Khi xử lý có sự bàn bạc thống nhất giữa các bên tham gia.

d) Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân được kiểm tra, kiểm soát có những hành vi vi phạm mà không thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền xử lý của mình, thì đơn vị kiểm tra, kiểm soát thông báo và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

đ) Khi cần thiết có thể tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát liên ngành để phối hợp kiểm tra. Cơ quan chủ trì, phối hợp kiểm tra liên ngành chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Các cơ quan tham gia hỗ trợ lực lượng chuyên môn, phương tiện trong quá trình kiểm tra và xử lý các vụ việc có tính chất phức tạp.

4. Đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật khi phát sinh những vấn đề mới trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác để kiến nghị, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước.

5. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng lực lượng theo yêu cầu công tác; tổ chức giao lưu, tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

6. Phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền

a) Tuyên truyền, phát động quần chúng Nhân dân tham gia đấu tranh chống các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Phối hợp với các doanh nghiệp trong việc tuyên truyền, phbiến pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hp pháp của doanh nghiệp, của người tiêu dùng; các hiệp hội doanh nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ làm căn cứ kim tra và xử lý vi phạm.

Điều 7. Trách nhiệm trong công tác phối hợp

1. Thực hiện đầy đủ, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc các chương trình, kế hoạch, phương án phi hợp đã tham gia ký kết với các đơn vị phi hp.

2. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất với quan chủ trì theo quy định chung về tình hình thị trường, công tác đấu tranh phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của đơn vị mình.

3. Tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành khi có yêu cầu; trường hợp khẩn cp theo yêu cu của đơn vị chủ trì thì đơn vị được yêu cầu phối hp phải hỗ trợ, tạo điều kiện, tăng cường lực lượng, phương tiện kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Tham dự các phiên họp do sở, ban, ngành, địa phương chủ trì triệu tập và chun bị các tài liệu cần thiết cho phiên họp theo yêu cầu.

5. Tham gia xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật.

6. Trách nhiệm và nguyên tắc phối hợp

Phối hợp trong thanh, kiểm tra doanh nghiệp phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, kịp thời; không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh, kiểm tra cùng thời gian giữa các cơ quan thực hiện thanh, kiểm tra; giảm thiểu đến mức tối đa sự phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động bình thường.

a) Đối với các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh:

Khi thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và khi xây dựng kế hoạch kiểm tra về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả phải xác định cụ thể doanh nghiệp, đơn vị dự kiến kiểm tra, đính kèm danh sách các doanh nghiệp, đơn vị dự kiến được kiểm tra gửi về Cơ quan thường trực để tổng hợp trình Trưởng ban xem xét phê duyệt trước khi tiến hành thanh, kiểm tra.

b) Đối với Ban Chỉ đạo 389/ĐP các huyện, thị xã và thành phố

- Đối với vụ việc kiểm tra ngay (kiểm tra đột xuất) Đoàn (Tổ) Kiểm tra liên ngành 389/ĐP các địa phương phải xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo 389/ĐP địa phương trước khi tiến hành kiểm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với vụ việc kiểm tra đó, kết quả kiểm tra báo cáo gửi về Cơ quan thường trực tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh để có chỉ đạo kịp thời.

- Đối với công tác kiểm tra thường xuyên: Xây dựng kế hoạch kiểm tra phải xác định cụ thể doanh nghiệp, đơn vị dự kiến kiểm tra, đính kèm danh sách các doanh nghiệp, đơn vị dự kiến được kiểm tra gửi về Cơ quan thường trực để tổng hợp trình Trưởng Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh xem xét phê duyệt, các Đoàn (Tổ) Kiểm tra liên ngành 389/ĐP các địa phương chỉ được kiểm tra theo danh sách các doanh nghiệp đã được thanh tra tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 8. Trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phối hợp

1. Trách nhiệm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh; Văn phòng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh

a) Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh

Chỉ đạo việc tổ chức các quan hệ phối hp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đthực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3 Quy chế này.

b) Văn phòng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh

Là cơ quan tham mưu giúp lãnh đạo Ban và Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh chỉ đạo công tác phối hp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng và địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Tng hợp, đánh giá, báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh kết quả thực hiện quy chế phối hợp theo định kỳ hàng quý, 06 tháng, một năm và đột xut khi có yêu cầu.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành có chức năng thanh tra, kim tra, kim soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

a) Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng trong việc kim tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công.

b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thuộc sở, ban, ngành mình phối hp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều sở, ban, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực sở, ban, ngành mình phụ trách.

c) Yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước ở các sở, ban, ngành và địa phương cung cấp thông tin báo cáo đầy đủ và kịp thời tình hình có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực sở, ban, ngành mình phụ trách.

d) Kiến nghị Trưởng Ban Chỉ đạo và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan về các chủ trương và biện pháp cn thiết nhm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực sở, ban, ngành mình phụ trách.

đ) Phối hợp kiểm tra liên ngành khi có yêu cầu; trường hợp khẩn cấp được yêu cu các cơ quan có liên quan tăng cường lực lượng, phương tiện đkịp thời ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc buôn lậu, buôn bán, vận chuyn, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Trách nhiệm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389/ĐP các huyện, thị xã và thành phố.

a) Chỉ đạo, tchức, điều hành hoạt động trong việc phối hợp công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương mình.

b) Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, các giải pháp phòng ngừa đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (kcả các giải pháp tình thế đối với từng lĩnh vực, từng tuyến, từng địa bàn cụ thể) nhằm kịp thời ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý; giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều ngành thuộc địa phương mình.

c) Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phương, báo cáo đy đủ, kịp thời lên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh theo quy định.

d) Kiến nghị Trưởng Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan về các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hp với tình hình thực tế của địa phương mình.

đ) Chỉ đạo tổ chức việc phối hp kiểm tra liên ngành ở địa phương khi cần thiết.

e) Tổ chức vận động Nhân dân cam kết không tham gia, không tiếp tay cho hành vi buôn bán, vận chuyn, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại.

g) Đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xut sc trong công tác đu tranh phòng, chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý tập th, cá nhân có biểu hiện bao che, bảo kê, thông đng, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Chế độ thông tin báo cáo; sơ kết, tổng kết

1. Chế độ thông tin báo cáo

a) Các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng, Ban Chỉ đạo 389/ĐP các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện Quy chế này định kỳ theo quý, 06 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu và gửi về Văn phòng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh (Chi cục Quản lý thị trường) để tổng hợp trình Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

b) Báo cáo đột xuất được lập theo nội dung và thời gian yêu cầu cụ thể của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh. Thời gian các loại báo cáo nêu trên cụ thể như sau:

- Báo cáo quý: Chậm nhất vào ngày 17 của tháng cuối quý; số liệu thống kê là tổng hợp kết quả của 03 tháng thuộc quý báo cáo.

- Báo cáo 06 tháng: Chậm nhất vào ngày 20 tháng 6 của năm báo cáo, số liệu thống kê từ ngày 15 tháng 12 của năm trước đến hết ngày 14 tháng 6 của năm báo cáo.

- Báo cáo năm: Chậm nhất vào ngày 22 tháng 12 của năm báo cáo; số liệu thống kê từ ngày 15 tháng 12 của năm trước đến hết ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.

Các loại báo cáo nói trên được lập thành văn bản và gửi về Văn phòng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh (Chi cục QLTT tỉnh Đồng Nai).

2. Hình thức sơ kết, tổng kết

a) Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp hoạt động do Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh trực tiếp chỉ đạo.

b) Các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp theo các mối quan hệ phi hợp theo chức năng hoặc đã tham gia ký kết.

c) Ban Chỉ đạo 389/ĐP các huyện, thị xã và thành phố sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nội dung phối hợp hoạt động theo quy định của Quy chế này tại địa phương.

Công tác sơ kết được thực hiện trong tháng 6 hàng năm và tổng kết thực hiện trong tháng 01 của năm tiếp theo.

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện

1. Căn cứ Quy chế này các sở, ban, ngành, Văn phòng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP các huyện, thị xã và thành phố tổ chức thực hiện.

a) Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể hàng năm, trong đó có nội dung quan hệ phối hp đ tchức chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực sở, ban, ngành, đơn vị mình phụ trách.

b) Phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị biết và thực hiện.

2. Khi pháp luật hiện hành có quy định khác với Quy chế này về trách nhiệm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các sở, ban, ngành thì phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đó.

3. Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo 389/ĐP các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa phản ánh về Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh (qua Văn phòng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2017
Ngày hiệu lực25/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 32/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 32/2017/QĐ-UBND phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 32/2017/QĐ-UBND phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu32/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Vĩnh
        Ngày ban hành12/09/2017
        Ngày hiệu lực25/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 32/2017/QĐ-UBND phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/2017/QĐ-UBND phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Đồng Nai

            • 12/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực