Quyết định 3208/2016/QĐ-UBND

Quyết định 3208/2016/QĐ-UBND về giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2019

Nội dung toàn văn Quyết định 3208/2016/QĐ-UBND giá nước sạch thành phố Hải Phòng 2017 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3208/2016/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 21 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2017-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 02 tháng 7 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007;

Căn cứ Thông tư liên tch s 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Liên B: Tài chính - Xây dng - Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn nguyên tắc phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 05 năm 2012 của Bộ Tài chính về ban hành khung giá nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;

t đề nghị của Liên Sở: Sở Tài chính - Xây dựng tại Tờ trình s 154/TTr-LS ngày 12/12/2016; Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định s 96/BCTĐ-STP ngày 15/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017-2019 cụ thể như sau:

1. Phương án giá tiêu thụ nước sạch bình quân: 12.003 đ/m3.

2. Biểu giá chi tiết giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt:

STT

Mục đích sử dụng nước

Giá bán (đ/m3)

1

Nước sạch sinh hoạt khu vực đô thị

10.600

2

Bán buôn nước sạch sinh hoạt khu vực đô thị

8.500

3

Nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn

9.000

4

Bán buôn nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn

7.000

Ghi chú:

- Mức giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, giá dịch vụ thoát nước, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

- Mức giá trên áp dụng cho tất cả các khu vực, các đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng quản lý và đầu tư.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng quyết định giá nước sạch cho các mục đích sử dụng khác phù hợp với phương án giá được Ủy ban nhân dân thành phố quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017; bãi bỏ Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 19 tháng 06 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phvề việc điều chỉnh giá bán nước sạch của Công ty TNHH MTV cấp nước Hải Phòng (giai đoạn 2014 - 2016).

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Tổng Giám đốc Công ty C phn Cấp nước Hải Phòng; Thủ trưởng các cấp, các ngành liên quan, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các hộ sử dụng nước căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm
tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- TT HĐND TP;
- CT, các PCT
UBND TP;
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Công báo TP; Báo Hải Phòng;

- Đài PT&TH Hải Phòng;
- CPVP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3208/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3208/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3208/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3208/2016/QĐ-UBND giá nước sạch thành phố Hải Phòng 2017 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3208/2016/QĐ-UBND giá nước sạch thành phố Hải Phòng 2017 2019
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3208/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành21/12/2016
        Ngày hiệu lực01/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3208/2016/QĐ-UBND giá nước sạch thành phố Hải Phòng 2017 2019

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3208/2016/QĐ-UBND giá nước sạch thành phố Hải Phòng 2017 2019

            • 21/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực