Quyết định 3237/QĐ-UBND

Quyết định 3237/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 3237/QĐ-UBND triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học Bình Định 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3237/QD-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 51/TTr-SCT ngày 14/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Công ty xăng dầu Bình Định; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH PHÂN PHỐI NHIÊN LIỆU SINH HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm đảm bảo thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng về mục đích, lợi ích của việc sử dụng nhiên liệu sinh học. Từ đó, phát triển sản xuất và tiêu dùng nhiên liệu sinh học thay thế một phần nhiên liệu truyền thống, góp phần đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

II. NỘI DUNG

1. Lộ trình thực hiện:

a. Xăng E5:

Từ ngày 01/12/2015 tất cả các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định triển khai phân phối xăng sinh học E5 lưu hành cùng với xăng RON 92 và RON 95.

b. Xăng E10:

Từ ngày 01/12/2017 tất cả các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định triển khai phân phối xăng sinh học E10.

c. Khuyến khích áp dụng:

Trong thời gian chưa thực hiện áp dụng tỷ lệ phối trộn theo lộ trình, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất, phối chế và kinh doanh xăng E5.

2. Đối tượng thực hiện:

- Tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh bao gồm: Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện việc kinh doanh xăng E5, E10 để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ theo lộ trình nêu trên.

- Các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ và các Sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn các doanh nghiệp nâng cấp, sửa chữa các cửa hàng xăng dầu, trang thiết bị phân phối, dự trữ nhằm phân phối nhiên liệu sinh học theo đúng quy định hiện hành. Kiểm tra và xử lý các đơn vị vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

3. Nội dung thực hiện:

- Tổ chức phổ biến Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và Kế hoạch của UBND tỉnh đến các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, công bố các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép sử dụng nhiên liệu sinh học, tuyên truyền lợi ích của nhiên liệu sinh học và khuyến khích cộng đồng sử dụng nhiên liệu sinh học.

- Hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh triển khai phân phối nhiên liệu sinh học theo Kế hoạch đề ra.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện phân phối của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo kế hoạch đề ra. Xử lý các vi phạm trong quá trình thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh; đồng thời phản ảnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

- Phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trên địa bàn tỉnh đảm bảo cung ứng nhiên liệu sinh học cho thị trường tiêu thụ và tổ chức vận động các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu tham gia kinh doanh phân phối nhiên liệu sinh học xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng nhiên liệu sinh học xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nâng cấp, cải tạo cột bơm, bồn bể … theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường về tình hình thực hiện phân phối xăng E5, E10 theo lộ trình tại Kế hoạch này.

2. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với các sản phẩm nhiên liệu sinh học.

- Kiểm tra các thiết bị đo lường trong sản xuất, kinh doanh nhiên liệu sinh học và việc đảm bảo tỷ lệ phối trộn, chất lượng sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm nhiên liệu sinh học.

3. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

a. Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu:

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm pha chế, phối trộn xăng E5, mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng E5. Xây dựng kế hoạch kinh doanh xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm nguồn cung và triển khai thực hiện phân phối xăng sinh học E5, E10 theo đúng lộ trình tại Kế hoạch này.

- Hỗ trợ các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối về kỹ thuật để chuyển đổi sang bán xăng E5, E10 (sục rửa bồn bể, sửa chữa, nâng cấp thiết bị, chỉnh trang cửa hàng, bảng hiệu bán sản phẩm). Thông báo, hướng dẫn cụ thể về các chính sách phân phối xăng E5, E10.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về lợi ích khi sử dụng nhiên liệu xăng sinh học E5, E10 đến người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; vận động các đại lý kinh doanh xăng dầu tham gia phân phối xăng sinh học E5, E10.

- Định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

b. Các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh:

- Căn cứ lộ trình quy định tại Kế hoạch này, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện của doanh nghiệp.

- Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối nâng cấp, cải tạo cột bơm, bể chứa, đăng ký sản lượng về nguồn cung, tổ chức bán lẻ đến người tiêu dùng… để thực hiện theo đúng lộ trình của Kế hoạch.

- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo: Định kỳ 03 tháng/lần về Sở Công Thương theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định:

Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền Kế hoạch và lộ trình thực hiện nhằm phổ biến các yếu tố an toàn, lợi ích của sản phẩm nhiên liệu sinh học đến cộng đồng, giúp người tiêu dùng hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng xăng E5, E10 (trước mắt là xăng E5) và hưởng ứng tích cực việc sử dụng xăng sinh học.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh:

Hỗ trợ tổ chức vận động, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Chính phủ về phát triển nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5, E10 nói riêng đến các tổ chức và người dân biết, tham gia hưởng ứng; đồng thời tham gia giám sát các hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện lộ trình phân phối xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch này được cập nhật và điều chỉnh theo chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế triển khai thực hiện lộ trình phân phối xăng E5, E10 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gửi báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3237/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3237/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2015
Ngày hiệu lực18/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3237/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3237/QĐ-UBND triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học Bình Định 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3237/QĐ-UBND triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học Bình Định 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3237/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýPhan Cao Thắng
        Ngày ban hành18/09/2015
        Ngày hiệu lực18/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3237/QĐ-UBND triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học Bình Định 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3237/QĐ-UBND triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học Bình Định 2015

            • 18/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực