Quyết định 3270/QĐ-UBND

Quyết định 3270/QĐ-UBND phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai công trình đập dâng Văn Phong năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3270/QĐ-UBND Phòng chống thiên tai công trình đập dâng Văn Phong Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3270/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CÔNG TRÌNH ĐẬP DÂNG VĂN PHONG NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội Khóa XIII;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng,chống thiên tai;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 2959/TTr-SNN ngày 30/8/2016 và báo cáo thẩm định số 2960/BC-SNN ngày 30/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai công trình đập dâng Văn Phong năm 2015 do Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định quản lý, với các nội dung chính như sau:

1. Nhiệm vụ trong mùa mưa lũ

- Trong thời gian mưa lũ nhất là khi mực nước hồ lên cao, Ban chỉ huy PCTT và TKCN công trình tổ chức thực hiện kiểm tra thường xuyên thân đập, cống lấy nước, tràn thoát lũ xử lý kịp thời các sự cố xảy ra, phân công trực, quan trắc công trình và báo cáo cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp trên theo đúng qui định.

- Báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình xả lũ của công trình để chỉ đạo, đồng thời thông báo cho chính quyền và nhân dân vùng hạ du biết để chủ động đối phó.

2. Quy định về vận hành điều tiết ứng với các trường hợp mưa lũ

2.1 Quy định chung

- Việc vận hành điều tiết đập Văn Phong phải đảm bảo an toàn công trình theo chỉ tiêu PCLB với tần suất thiết kế 0,5% tương ứng mực nước cao nhất là +29.37m và tần suất lũ kiểm tra tương ứng với mực nước cao nhất là 30.20m.

- việc vận hành đập Văn Phong phải tuân thủ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Kôn - Hà Thanh đã phê duyệt tại Quyết định số 1841/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và tuân thủ Quy trình Kỹ thuật quản lý vận hành và Bảo trì công trình đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

2.2 Quy định về vận hành điều tiết

Vận hành điều tiết đập tuân thủ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Kôn - Hà Thanh đã phê duyệt tại Quyết định số 1841/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó được quy định cụ thể như sau:

- Trong điều kiện bình thường, vận hành điều tiết giữ mực nước hồ cao nhất trước lũ trong các tháng mùa lũ (từ ngày 01/IX đến ngày 01/XII) mực nước cao nhất thượng lưu ở cao trình 23.90m; Khi mực nước từ cao trình 23.90m đến nhỏ hơn 25.00m phải gia tăng phát điện và mở các cửa van điều tiết để duy trì mực nước hồ không vượt quá 23.90m.

- Trong quá trình các hồ chứa Trà Xom 1, Định Bình vận hành giảm lũ cho hạ du theo quy định tại các Khoản 2,3,4 và Khoản 5 Điều 7 của Quy trình hành liên hồ chứa lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, đập Văn phong phải mở hoàn toàn các cửa van để thoát lũ.

Cụ thể theo quy định tại các Khoản 2,3,4 và Khoản 5 Điều 7 của Quy trình hành liên hồ chứa lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, trường hợp khi xuất hiện các hình thế thời tiết nguy hiểm quy định: Khi Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc có các hình thế thời tiết khác có khả năng gây mưa lũ mà trong vòng 24 đến 48 giờ tới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các địa phương trên lưu vực sông Kôn; các hồ Trà Xom 1 và Định Bình phải: i/ Khoản 2 - Vận hành hạ thấp mực nước hồ đón lũ, ii/ khoản 3 - Vận hành duy trì mực nước hồ, iii/ Khoản 4. - Vận hành giảm lũ cho hạ du, iv/ và Khoản 5 - vận hành đưa mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ. Tương ứng các trường hợp trên đập Văn Phong phải mở hoàn toàn các cửa van xả lũ.

- Trước khi vận hành mở hoàn toàn các cửa van để điều tiết lũ, Công ty TNHH KTCT thủy lợi Bình Định phải bảo cho Sở Nông nghiệp & PTNT và Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Bình Định để quyết định việc vận hành.

- Khi nhận được lệnh vận hành, Công ty TNHH KTCT thủy lợi Bình Định báo cáo ngay cho Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các huyện vùng hạ du gồm Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước biết để chỉ đạo ứng phó.

- Việc triển khai ứng phó của UBND các huyện và UBND các xã thực hiện theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 22 của Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Kôn - Hà thanh, cụ thể: “khi nhận được thông báo lệnh vận hành của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Bình. Định, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các huyện phải thông báo ngay đến chủ tịch UBND các xã khu vực hạ du bị ảnh hưởng, đồng thời chỉ đạo triển khai việc ứng phó, hạn chế thiệt hại do lũ lụt. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thông báo để nhân dân biết và triển khai các biện pháp ứng phó”.

3. Quy định chế độ quan trắc và báo cáo

3.3. Chế độ quan trắc

- Trong điều kiện thời tiết bình thường:

+ Tổ chức quan trắc, tính toán mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả qua tràn, ít nhất 04 lần vào các thời điểm: 01 giờ, 7 giờ, 13 giờ, 19 giờ;

+ Thực hiện bản tin dự báo 01 lần vào 10 giờ. Nội dung bản tin dự báo bao gồm: lưu lượng đến hồ, mực nước hồ thời điểm hiện tại và các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ tới; dự kiến tổng lưu lượng xả tại các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới.

- Khi có bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới gần bờ hoặc các hình thế thời tiết khác gây mưa lũ, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến lưu vực sông Kôn, thực hiện chế độ quan trắc, dự báo và duy trì cho đến khi kết thúc đợt lũ như sau:

+ Tổ chức quan trắc, tính toán mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả qua đập tràn, qua nhà máy ít nhất 15 phút một lần;

+ Thực hiện bản tin dự báo lũ về hồ định kỳ 03 giờ 01 lần. Nội dung bản tin dự báo gồm mực nước hồ, lưu lượng đến hồ thời điểm hiện tại và các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ tới, trong đó, dự báo thời gian xuất hiện đỉnh lũ; dự kiến tổng lưu lượng xả tại các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ, 24 giờ tới.

3.4. Chế độ báo cáo

- Trong điều kiện thời tiết bình thường, khi chưa xuất hiện các hình thế thời tiết có khả năng gây mưa lũ, Công ty TNHH KTCT thủy lợi Bình Định báo cáo bản tin và số liệu quan trắc cho Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Bình Định, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, Trung Tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ, đài KTTV Bình Định, Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Định.

- Khi có bão khẩn cấp, áp thấp gần bờ hoặc có các hình thế thời tiết khác gây mưa, lũ có khả năng ảnh hưởng đến các địa phương trên lưu vực sông Kôn Công ty TNHH KTCT thủy lợi Bình Định thực hiện báo cáo bản tin và số liệu quan trắc cho Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Bình Định, Trung tâm điều độ hệ thống diện quốc gia, Trung Tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ, đài KTTV Bình Định, Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Định.

4. Quy định cấp báo động và hình thức thông tin trong mùa mưa lũ.

a. Trong điều kiện khi đã kéo hết 10 cửa tràn cánh cung để thoát lũ, cấp báo động trong mùa mưa lũ được quy định như sau:

- Báo động cấp I: Khi mực nước Thượng lưu đập đạt cao trình: +25,25m; Hạ lưu: +23,58m tương ứng với lưu lượng thoát lũ Q10% = 3.053 m3/s.

- Báo động cấp II: Khi mực nước Thượng lưu đập đạt cao trình: +29,37m; Hạ lưu: +27,87m tương ứng với lưu lượng thoát lũ Q0,5% = 12.442 m3/s.

- Báo động cấp III: (Ứng với P0,1%) Khi mực nước Thượng lưu đập xấp xỉ đạt cao trình: +30.20m; Hạ lưu: +28.51 tương ứng với lưu lượng thoát lũ Q0,1% = 14.443 m3/s.

- Báo động đặc biệt: Khi mực nước Thượng lưu đập vượt trên cao trình +30.20m.

b. Hình thức thông tin, báo động trong mùa mưa lũ như sau:

- Thông tin mọi diễn biến về tình hình công trình, cũng như việc xả lũ và cấp báo động, Xí nghiệp thủy lợi 5 báo cáo trực tiếp lãnh đạo UBND các xã Bình Tường, Bình Thành, thị trấn Phú Phong biết để thông báo cho nhân dân chủ động đối phó; đồng thời báo cáo kịp thời lãnh đạo Công ty Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định, UBND huyện Tây Sơn biết để chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão.

- Để kịp thời thông tin cho nhân dân vùng hạ lưu biết kế hoạch và tình hình xả lũ đập dâng Văn Phong, Công ty TNHH khai thác công trình Thủy lợi Bình Định thường xuyên cung cấp thông tin để Đài Phát thanh và Đài Truyền hình Bình Định đưa tin.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Công ty TNHH khai thác công trình Thủy lợi Bình Định thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho công trình đập dâng Văn Phong trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

- Chỉ đạo huy động và bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ kịp thời, đảm bảo an toàn công trình khi gặp sự cố.

- Thực hiện Quy chế trực ban, chế độ thông tin, báo cáo cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3270/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3270/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2016
Ngày hiệu lực14/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3270/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3270/QĐ-UBND Phòng chống thiên tai công trình đập dâng Văn Phong Bình Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3270/QĐ-UBND Phòng chống thiên tai công trình đập dâng Văn Phong Bình Định 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3270/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành14/09/2016
        Ngày hiệu lực14/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3270/QĐ-UBND Phòng chống thiên tai công trình đập dâng Văn Phong Bình Định 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3270/QĐ-UBND Phòng chống thiên tai công trình đập dâng Văn Phong Bình Định 2016

           • 14/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực