Quyết định 3324/QĐ-UBND

Quyết định 3324/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 3324/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3324/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LP BAN QUN LÝ D ÁN ĐU TƯ XÂY DNG TNH ĐNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1534/TTr-SNV ngày 12/8/2016 về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất các Ban Quản lý dự án, chuyển giao nhiệm vụ tại các Trung tâm như sau:

1. Ban Quản lý dự án chuyên ngành y tế thuộc Sở Y tế;

2. Ban Quản lý dự án chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc SNông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3. Ban Quản lý dự án chuyên ngành giáo dục và đào tạo thuộc SGiáo dục và Đào tạo;

4. Ban Quản lý dự án chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

5. Ban Quản lý dự án thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

6. Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai thuộc Sở Giao thông vận tải;

7. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

8. Trung tâm Thoát nước tỉnh Đồng Nai thuộc Sở Xây dựng.

Điều 2. Tên gọi, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tên gọi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai.

2. Vị trí: Ban Qun lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (dưới đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án) là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ về đầu tư xây dựng cơ bản của cơ quan có liên quan.

Ban Quản lý dự án có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc riêng, có con dấu và được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý dự án

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành khác;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh giao.

- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm xây dựng Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

4. Cơ cấu tổ chức, nhân sự

- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Giám đốc là người đứng đầu Ban Quản lý dự án, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý dự án.

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Các phòng, bộ phận nghiệp vụ giúp việc cho Giám đốc gồm:

+ Phòng Tổ chức Hành chính;

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch;

+ Phòng Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp;

+ Phòng Giao thông;

+ Phòng Nông nghiệp - Môi trường;

+ Phòng Cấp Thoát nước.

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, khối lượng công việc, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng tự cân đối tài chính của Ban Quản lý dự án, Giám đốc Ban quản lý dự án được quyền sắp xếp hoặc thành lập thêm các phòng chuyên môn trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Mỗi phòng có Trưng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưng Ban Quản lý dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưng, Phó các Phòng chuyên môn và các chức danh khác thuộc Ban Quản lý dự án do Giám đốc Ban Quản lý dự án quyết định.

Việc quản lý viên chức và người lao động tại Ban Quản lý dự án thực hiện theo quy đnh hiện hành về thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

Giám đốc Ban Quản lý dự án dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án thông qua Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan: thực hiện theo Đề án thành lập đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 13/10/2016.

Việc tổ chức bàn giao và tiếp nhận được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chính thức hoạt động kể từ ngày 01/11/2016.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2016. Các quy đnh trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, Thủ trưng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBKT và các Ban của Tnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Kho Bạc Nhà nước tnh;
- Công an tỉnh; Cục thuế tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Như Điều 5;
- Lưu VP. ĐT

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3324/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3324/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2016
Ngày hiệu lực01/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3324/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3324/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3324/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3324/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành13/10/2016
        Ngày hiệu lực01/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3324/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3324/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai 2016

           • 13/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực