Quyết định 34/2016/QĐ-UBND

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32/2004/QĐ-UB và 126/2005/QĐ-UBND do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 34/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 32/2004/QĐ-UB 126/2005/QĐ-UBND Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2016/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 09 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2004/QĐ-UB NGÀY 04/05/2004 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 126/2005/QĐ-UBND NGÀY 20/10/2005 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hưng dn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2946/TTr-SGDĐT ngày 26/7/2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1620 ngày 09/8/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 32/2004/QĐ-UB ngày 04/5/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Chơn Thành và Quyết định số 126/2005/QĐ-UBND ngày 20/10/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú.

Lý do: Không còn phù hợp với Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT- BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định sáp nhập Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Phú; đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Chơn Thành thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chơn Thành theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện: Đồng Phú, Chơn Thành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
-
TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ: (05 bản);
- Sở Tư pháp;
- LĐVP, Phòng NC-NgV;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, NC (QĐ 40).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu34/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2016
Ngày hiệu lực19/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 34/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 32/2004/QĐ-UB 126/2005/QĐ-UBND Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 34/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 32/2004/QĐ-UB 126/2005/QĐ-UBND Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu34/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành09/08/2016
        Ngày hiệu lực19/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 34/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 32/2004/QĐ-UB 126/2005/QĐ-UBND Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 34/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 32/2004/QĐ-UB 126/2005/QĐ-UBND Bình Phước

            • 09/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực