Quyết định 341/QĐ-UBND

Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến xúc tiến đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch do Tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 341/QĐ-UBND điều chỉnh nhiệm vụ quyền hạn liên quan đến xúc tiến đầu tư Tuyên Quang 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 341/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN LIÊN QUAN ĐẾN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, SỞ CÔNG THƯƠNG, SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Du lịch và Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 22/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang;

Theo đề nghị của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang tại Tờ trình số 08/TTr-TTXTĐT ngày 05/11/2015 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 189/BC-SNV ngày 19/11/2015 thẩm định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang, đề nghị sửa đổi quy định về nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, như sau:

1. Không giao nhiệm vụ xúc tiến đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư;

2. Không giao nhiệm vụ xúc tiến Thương mại cho Sở Công Thương;

3. Không giao nhiệm vụ xúc tiến du lịch cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương; (Báo
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cáo
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh
- PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2 (thực hiện);
- PCVP UBND tỉnh;
- TP, PTP: Khối NCTH;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 341/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu341/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2015
Ngày hiệu lực23/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 341/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 341/QĐ-UBND điều chỉnh nhiệm vụ quyền hạn liên quan đến xúc tiến đầu tư Tuyên Quang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 341/QĐ-UBND điều chỉnh nhiệm vụ quyền hạn liên quan đến xúc tiến đầu tư Tuyên Quang 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu341/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Minh Huấn
        Ngày ban hành23/11/2015
        Ngày hiệu lực23/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 341/QĐ-UBND điều chỉnh nhiệm vụ quyền hạn liên quan đến xúc tiến đầu tư Tuyên Quang 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 341/QĐ-UBND điều chỉnh nhiệm vụ quyền hạn liên quan đến xúc tiến đầu tư Tuyên Quang 2015

            • 23/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực