Quyết định 3446/QĐ-UBND

Quyết định 3446/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 3446/QĐ-UBND Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Trung tâm Y tế Dự phòng Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3446/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Căn cứ Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Đình về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường;

Căn cứ Biên bản kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Định;

Xét nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Định đã được hoàn chỉnh gửi kèm văn bản số 452/YTDP-TCHC ngày 31/8/2016 của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 771/TTr-STNMT ngày 19/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết (sau đây gọi là Đề án) của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Định (sau đây gọi là Cơ sở) được lập bởi Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Định với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Vị trí, quy mô/công suất hoạt động:

1.1. Vị trí của cơ sở: Khu C3, đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

1.2. Quy mô/công suất hoạt động của cơ sở: thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực y tế dự phòng trên toàn địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với cơ sở:

2.1. Thực hiện đúng và đầy đủ các giải pháp, biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường đã nêu trong đề án.

2.2. Đảm bảo các chất thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trước khi thải ra môi trường.

2.3. Hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo các thời hạn như sau:

- Bố trí kho lưu chứa chất thải nguy hại và chất thải y tế nguy hại riêng biệt, thời hạn hoàn thành trước ngày 31/10/2016.

2.4. Đến thời điểm yêu cầu hoàn thành từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, hoàn thành toàn bộ công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, báo cáo về kết quả thực hiện đến cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi so với nội dung đề án chi tiết đã được phê duyệt, chủ cơ sở phải có văn bản báo cáo với Cơ quan phê duyệt và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Định là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Điều 4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong Đề án sau khi được phê duyệt và xem xét, có ý kiến đối với những thay đổi của cơ sở theo quy định tại Điều 2.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3446/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3446/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2016
Ngày hiệu lực28/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3446/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3446/QĐ-UBND Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Trung tâm Y tế Dự phòng Bình Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3446/QĐ-UBND Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Trung tâm Y tế Dự phòng Bình Định 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3446/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành28/09/2016
        Ngày hiệu lực28/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3446/QĐ-UBND Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Trung tâm Y tế Dự phòng Bình Định 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3446/QĐ-UBND Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Trung tâm Y tế Dự phòng Bình Định 2016

            • 28/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực