Quyết định 3481/QĐ-UBND

Quyết định 3481/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 3481/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Thủy sản Sở Nông nghiệp Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3481/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1796/SNN-TCCB ngày 16/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm xây dựng và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số 1388/UBND-KSTT ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ NN và PTNT;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT QB;
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3481/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ BCCI

1

T-QBI-285299-TT, Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 19/5/2017

Thủ tục cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

- Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Quy định Tiêu chí đặc thù và Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

- Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Tiêu chí đặc thù và Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh.

 

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH

1. Thủ tục cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình qua Chi cục Thuỷ sản Quảng Bình, địa chỉ số 03 đường Lê Thành Đồng, Đồng Hới, Quảng Bình.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Chi cục Thuỷ sản Quảng Bình tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Nếu hồ sơ đúng quy định thì viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì phải hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ.

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định phải thông báo rõ cho tổ chức, cá nhân bổ sung;

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ, căn cứ hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản và tiêu chí đặc thù của địa phương, xem xét cấp văn bản chấp thuận theo Mẫu số 06.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Trường hợp không cấp văn bản chấp thuận, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (nếu có).

* Thành phần hồ sơ:

Tờ khai theo Mẫu số 05.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP .

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:  03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan giải quyết TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuỷ sản.

* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá đã ký và đóng dấu.

* Phí, lệ phí: Chưa có văn bản quy định.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai theo Mẫu số 05.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP .

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Đối với đóng mới tàu cá: phải đáp ứng các tiêu chí được quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Quy định Tiêu chí đặc thù và Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được ban hành theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, gồm:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Quảng Bình cấp đối với tổ chức; có đăng ký thường trú tại tỉnh Quảng Bình đối với cá nhân;

+ Đăng ký nghề khai thác phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của UBND tỉnh Quảng Bình;

+ Đối với đóng mới tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên phải có hồ sơ thiết kế đóng mới tàu cá được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;

+ Phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, hiệu quả, khả thi.

- Đối với cải hoán tàu cá: phải đáp ứng các tiêu chí được quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Quy định Tiêu chí đặc thù và Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được ban hành theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, gồm:

+ Đăng ký nghề khai thác phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;

+ Phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, hiệu quả, khả thi;

+ Tàu cá đã được đăng ký tại tỉnh Quảng Bình;

+ Đối với cải hoán tàu cá có chiều dài lớn nhất sau cải hoán từ 12 mét trở lên phải có hồ sơ thiết kế cải hoán tàu cá được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

- Đối với thuê, mua tàu cá: phải đáp ứng các tiêu chí được quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Quy định Tiêu chí đặc thù và Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được ban hành theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, gồm:

+ Có chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Quảng Bình cấp đối với tổ chức; có đăng ký thường trú tại tỉnh Quảng Bình đối với cá nhân;

+ Đăng ký nghề khai thác phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;

+ Có Phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, hiệu quả, khả thi;

+ Tàu cá thuê, mua đã được đăng ký, đăng kiểm theo quy định;

+ Tuổi vỏ tàu không quá 10 năm.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thủy sản năm 2017;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

- Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Tiêu chí đặc thù và Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

- Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Tiêu chí đặc thù và Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

* Ghi chú: Các biểu mẫu đính kèm:

 

Mẫu số 05.TC

(Ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính Phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

................, ngày....... tháng...... năm........

TỜ KHAI CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI/CẢI HOÁN/THUÊ/MUA TÀU CÁ

Kính gửi: ...........................................................

Họ tên người đứng khai:........................................ .......................................................

Thường trú tại: ....................................................... ......................................................

Số CMND/Căn cước công dân số:.......................... .......................................................

Ngày cấp: ......................................; nơi cấp: ................................... ............................

Đề nghị đóng mới/cải hoán/thuê/mua tàu cá với nội dung sau:

Mẫu thiết kế: ...........................; Đơn vị thiết kế: .............................................. .............;

Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ......................... ; Chiều chìm d,m:..........

Vật liệu vỏ: .................................... ; Tổng dung tích: .......................................

Số lượng máy chính: ....................; Tổng công suất (KW): ................................

Nghề chính: ...................................Nghề kiêm:........................... ...................................

Vùng hoạt động:........................................................................................ ...................

Nội dung đề nghị cải hoán(*): ........................................................................ .................

Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số chứng minh nhân dân

Giá trị cổ phần

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan đóng mới/cải hoán/thuê/mua tàu cá theo đúng nội dung đề nghị và chấp hành các quy định về đăng kiểm, đăng ký tàu cá./.

 

 

ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU
(Ký tên và đóng dấu (nếu có))

(*): Chỉ ghi đối với trường hợp đề nghị cải hoán.

 

Mẫu số 06.TC

(Ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính Phủ)

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ NÔNG NGHIỆP&PTNT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………..

........, ngày ….. tháng … năm…

 

VĂN BẢN CHẤP THUẬN (*)

ĐÓNG MỚI/CẢI HOÁN/THUÊ, MUA TÀU CÁ

Xét đề nghị của ông (bà) : …………………….………………………….

Địa chỉ thường trú : ………………………………....................................... …………………..

Về việc đóng mới/cải hoán/thuê/mua tàu cá với các đặc điểm chính như sau

- Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ......... ;  Chiều chìm d,m:................................ .......

- Vật liệu vỏ: .......................... Công suất (KW): ............................................................

- Ký hiệu thiết kế: ………… Đơn vị thiết kế: ........................................................... .........

- Loại nghề khai thác thủy sản: ......................................................................................

- Vùng hoạt động:.........................................................................................................

- Thời hạn của văn bản chấp thuận: 12 tháng kể từ ngày ký.

Căn cứ hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản và tiêu chí phát triển nghề cá của địa phương, ............................................ chấp thuận ông (bà) ………………………. được phép đóng mới/cải hoán/thuê/mua(**) tàu cá với các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:
-
- Lưu: VT.

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
(Chữ ký và đóng dấu)

Ghi chú:

(*) Không áp dụng đối với trường hợp mua, bán tàu cá trong tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(**) Gạch bỏ chỗ không phù hợp.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3481/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3481/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2019
Ngày hiệu lực13/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(08/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3481/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3481/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Thủy sản Sở Nông nghiệp Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3481/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Thủy sản Sở Nông nghiệp Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3481/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Tiến Hoàng
        Ngày ban hành13/09/2019
        Ngày hiệu lực13/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (08/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3481/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Thủy sản Sở Nông nghiệp Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3481/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Thủy sản Sở Nông nghiệp Quảng Bình

            • 13/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực