Quyết định 35/2018/QĐ-UBND

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó của phòng Kinh tế và hạ tầng, phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định 21/2016/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh trưởng phó thuộc Sở Xây dựng Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2018/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, CẤP PHÓ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG; CẤP TRƯỞNG, CẤP PHÓ CỦA PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG, PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2016/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1569/TTr-SXD ngày 16 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó của phòng Kinh tế và hạ tầng, phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn:

1. Điểm g khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“g) Tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với các chức danh trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ. Tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với các chức danh trưởng, phó phòng Kinh tế và hạ tầng, phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ).”

2. Bổ sung điểm h vào khoản 1, Điều 4 như sau:

“h) Trường hợp cán bộ, công chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu.”

3. Điểm b khoản 2 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Trình độ lý luận chính trị: Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân đối với cấp trưởng của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng (bao gồm cả đơn vị cấp 2); trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên đối với cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng (bao gồm cả đơn vị cấp 2) và trưởng, phó phòng Kinh tế và hạ tầng, phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (có thể vận dụng thiếu lý luận chính trị khi bổ nhiệm cán bộ trẻ dưới 30 tuổi đối với cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng và cấp trưởng, cấp phó của phòng Kinh tế và hạ tầng, phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố).”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2018. Các nội dung không được quy định tại Quyết định này được áp dụng theo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó của phòng Kinh tế và hạ tầng, phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, ban hành kèm theo Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Văn phòng Chính phủ:
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp:
- LĐVP:
- Trung tâm Công báo - tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NCKSTT.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2018
Ngày hiệu lực29/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(17/12/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh trưởng phó thuộc Sở Xây dựng Bắc Kạn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 35/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh trưởng phó thuộc Sở Xây dựng Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu35/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýLý Thái Hải
       Ngày ban hành19/11/2018
       Ngày hiệu lực29/11/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (17/12/2018)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 35/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh trưởng phó thuộc Sở Xây dựng Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2018/QĐ-UBND tiêu chuẩn chức danh trưởng phó thuộc Sở Xây dựng Bắc Kạn

           • 19/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực