Quyết định 357/QĐ-UBND

Quyết định 357/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 357/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Sơn Động Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 357/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN SƠN ĐỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của: UBND huyện Sơn Động tại Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 23/5/2017 và Tờ tnh số 35/TTr-UBND ngày 16/6/2017; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại T trình số 391/TTr-TNMT ngày 20/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sơn Động, diện tích 1.385,3 m2 từ đất sản xuất phi nông nghiệp sang đất công trình năng lượng tại thôn Han II, xã An Lập;

Lý do điều chỉnh: Căn cứ Công văn số 1510/UBND-ĐT ngày 11/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thực hiện dự án đầu tư của Công ty TNHH Việt Lập.

2. Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Sơn Động với diện tích 49.000 m2 từ đất rừng sản xuất sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thôn Nhân Định, xã Yên Đnh;

Lý do bổ sung: Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 60/QĐ-UB ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh chấp thuận dự án đầu tư Nhà máy gạch Tuynel Sơn Động.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Sơn Động có trách nhiệm: công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Đất đai.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Sơn Động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TN.Thắng.
Bản điện tử;
-
VP UBND tỉnh:
+ CVP, PVPĐT;
+ Trung tâm Thông tin.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 357/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu357/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2017
Ngày hiệu lực27/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 357/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 357/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Sơn Động Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 357/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Sơn Động Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu357/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành27/06/2017
        Ngày hiệu lực27/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 357/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Sơn Động Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 357/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Sơn Động Bắc Giang

            • 27/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực