Quyết định 3572/QĐ-UBND

Quyết định 3572/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 3572/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Lao động Thương binh Xã hội Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3572/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐI, BSUNG, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: số 847/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/6/2017 về vic công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; số 1255/QĐ-LĐTBXH ngày 11/8/2017 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 143/TTr-SLĐTBXH-VP ngày 08/12/2017, của S Tư pháp tại Công văn số 1601/STP-KSTTHC ngày 05/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố, thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện việc cập nhật, thống kê, công khai niêm yết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC (VPCP);
- TTTU; TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đoàn ĐBQHTP;
- Như điều 3;
- Cổng TTĐT TP;
- CPVP;
- Phòng VXNC;
- Phòng HC-TC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THAY THẾ HOẶC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3572/QĐ-CT ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

PHN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐI, BỔ SUNG, THAY TH HOC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của S Lao động - Thương binh và Xã hội (02 thủ tục):

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Bảo v, chăm sóc Trẻ em

1

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.

2

Chấm, dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em.

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện (02 thủ tục):

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh Vực Bảo vệ, chăm sóc Trẻ em (02 th tục)

1

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.

2

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em.

C. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ban nhân dân cấp xã (06 thủ tục):

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc Trẻ em (06 thủ tục)

1

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

2

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em.

3

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em.

4

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

5

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.

6

Chm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em.

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐI, B SUNG

Danh mục th tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (02 thủ tục):

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội (02 thủ tục)

1

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ sở hữu.

2

Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II, hạng III).

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền gii quyết của Ủy ban nhân dân thành phố (02 thủ tục):

I. Lĩnh vực Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội

1

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thương thực hiện năm trước và qutiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ sở hữu.

2

Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II, hạng III).

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3572/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3572/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2017
Ngày hiệu lực25/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3572/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3572/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Lao động Thương binh Xã hội Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3572/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Lao động Thương binh Xã hội Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3572/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành25/12/2017
        Ngày hiệu lực25/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3572/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Lao động Thương binh Xã hội Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3572/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Lao động Thương binh Xã hội Hải Phòng

            • 25/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực