Quyết định 3586/QĐ-UBND

Quyết định 3586/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Quyết định 3586/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính nông nghiệp phát triển nông thôn Phú Thọ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3586/QĐ-UBND

 Phú Thọ, ngày 21 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4660/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh ban hành mới, thay thế, bãi bỏ trong vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ NN và PTNT (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Trung tâm Phục vụ HCC;
- CVNCTH: KT6;
- Lưu: VT, NC3.

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

DANH MỤC

TTHC THAY THẾ, BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh (do Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt)

STT

Tên TTHC được thay thế

Tên TTHC thay thế

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

- Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn.

- Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn

Hỗ trợ dự án liên kết

 

Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

- Sở NN&PTNT: 15 ngày;

- UBND tỉnh: 10 ngày.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: Số 398 – Đường Trần Phú – phường Tân Dân – TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210 2222 555

E-mail: [email protected]

Không

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

A. Thủ tục hành chính cấp huyện

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Hỗ trợ dự án liên kết

Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

- Phòng Nông nghiệp (hoặc phòng Kinh tế): 15 ngày

- UBND huyện: 10 ngày;

Phòng Nông nghiệp (hoặc Phòng Kinh tế) thuộc UBND cấp huyện

Không

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

3. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

A. Thủ tục hành chính cấp xã

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

1

Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản

 

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3586/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3586/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2018
Ngày hiệu lực21/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3586/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3586/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính nông nghiệp phát triển nông thôn Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3586/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính nông nghiệp phát triển nông thôn Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3586/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Minh Châu
        Ngày ban hành21/12/2018
        Ngày hiệu lực21/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3586/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính nông nghiệp phát triển nông thôn Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3586/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính nông nghiệp phát triển nông thôn Phú Thọ

            • 21/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực