Quyết định 367/QĐ-UBND

Quyết định 367/QĐ-UBND năm 2018 về bổ sung giá thu mua thủy sản bình quân tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ hàng thủy sản tồn kho do ảnh hưởng của sự cố môi trường do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 367/QĐ-UBND 2018 bổ sung giá thu mua thủy sản bình quân để tính bồi thường Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 367/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG GIÁ THU MUA THỦY SẢN BÌNH QUÂN THÁNG 10 NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ĐỂ LÀM CƠ SỞ TÍNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ HÀNG THỦY SẢN TỒN KHO DO ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ tướng chính phủ về Chương trình điều tra thống kê quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016; Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung đnh mức bồi thường thiệt hại cho các đi tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển; Văn bản số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý hàng hi sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác tại địa bàn 4 tnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển;

Căn c các Văn bản: số 6851/BNN-TCTS ngày 12/8/2016, số 7433/BNN-TCTS ngày 01/9/2016, số 9723/BNN-TCTS ngày 16/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn kê khai, xác định thiệt hại, hướng dẫn bổ sung phương pháp tính thiệt hại và xác định định mức bồi thường thiệt hại do sự cố môi tờng biển; Văn bản số 13993/BTC-NSNN ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Văn bản số 10853/VPCP-KTTH ngày 14/12/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc xác định giá làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ hàng hải sản tồn kho tại 04 tỉnh miền Trung; Văn bản số 12039/BCT-TTTN ngày 14/12/2016 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn xác định giá để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ hàng hải sản tồn kho;

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-TCTK ngày 02/3/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về ban hành phương án điều tra điều tra giá bán của người sản xuất nông, lâm, nghiệp và thủy sản;

Căn cứ Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kê khai, xác định thiệt hại do sự cố môi trường biển;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản s 464/STC-GCS ngày 29/01/2018 (kèm theo Báo cáo thuyết minh số 16/CTK-NN ngày 29/01/2018 của Cục Thống kê),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung giá thu mua thủy sản bình quân tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của 03 mặt hàng thủy sản để làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ hàng thủy sản tồn kho do ảnh hưởng của sự cố môi trường (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã ven biển và thành phố Hà Tĩnh khẩn trương kiểm kê hàng thủy sản tồn kho; trên cơ sở giá thu mua hải sản bình quân tháng 10/2016 theo Quyết định này; Hướng dẫn số 06 LN/CT-NN&PTNT-TC- CTK ngày 22/12/2016 của Liên ngành: Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Cục Thống kê; Hướng dẫn số 680/LN-TT&PTNT-TC-CT-VHTT&DL ngày 27/12/2017 của Liên ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Công thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và các quy định có liên quan; tiến hành áp giá, thẩm định, phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ hàng thủy sản tồn kho đảm bảo đúng chủng loại, đơn giá và tổng hp, trình Hội đồng kiểm tra, soát xét, thẩm tra giá trị thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh (Hội đồng tỉnh) thẩm định, phê duyệt để chi trả cho người dân kịp thời, đúng quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kê khai, áp giá, chi trả bồi thường, hỗ trợ.

2. Sở Công thương: Khẩn trương hướng dẫn các địa phương xác định giá hải sản thực tế thu mua và việc áp giá, tính toán giá trị bồi thường, hỗ trợ hàng thủy sản tn kho theo đúng quy định.

3. Sở Tài chính: Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục kê khai, áp giá, trình Hội đồng tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời tham mưu điều chỉnh, cấp kinh phí để các địa phương tổ chức chi trả kịp thời, đúng quy định.

4. Cục Thống kê tnh chủ trì hướng dẫn, trả lời các địa phương những nội dung chưa rõ, có vưng mắc phát sinh liên quan đến chủng loại hải sản, định mức, đơn giá và phương pháp tính giá thu mua bình quân trong quá trình áp giá theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và PTNT; Cục trưởng Cục Thống kê; Chủ tịch Hội đồng cấp tnh; Chủ tịch UBND các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, Nghi Xuân, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Tài chính, Công thương, NNPTNT;
- Tổng cục Thống kê;
- Đ/c Bí thư, PBTTT Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh (phụ trách);
- Lưu: VT,NL.

Gửi: + Bản giấy: Các TP không nhận bản ĐT;
+ Bản ĐT: Các TP khác.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

PHỤ LỤC:

GIÁ THU MUA THỦY SẢN BÌNH QUÂN THÁNG 10 NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ĐỐI VỚI 3 MẶT HÀNG BỔ SUNG
(Kèm theo Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh)

TT

Danh mục

Đơn vị tính

Giá thu mua bình quân tháng 10/2016

Ghi chú

A

B

C

1

2

1

Cá bì

Đồng/kg

98.648

 

2

Tôm sú

Đồng/kg

109.545

 

3

Cá roi

Đồng/kg

70.000

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 367/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu367/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2018
Ngày hiệu lực29/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 367/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 367/QĐ-UBND 2018 bổ sung giá thu mua thủy sản bình quân để tính bồi thường Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 367/QĐ-UBND 2018 bổ sung giá thu mua thủy sản bình quân để tính bồi thường Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu367/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Ngọc Sơn
        Ngày ban hành29/01/2018
        Ngày hiệu lực29/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 367/QĐ-UBND 2018 bổ sung giá thu mua thủy sản bình quân để tính bồi thường Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 367/QĐ-UBND 2018 bổ sung giá thu mua thủy sản bình quân để tính bồi thường Hà Tĩnh

            • 29/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực