Quyết định 3678/QĐ-UBND

Quyết định 3678/QĐ-UBND năm 2017 về sửa đổi Quyết định 2822/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang”

Nội dung toàn văn Quyết định 3678/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 2822/QĐ-UBND An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3678/QĐ-UBND

An Giang, ngày 11 tháng 12  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2822/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2017 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ, ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020;

Căn cứ Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2023/TTr-SNV ngày 06 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án: "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang”, với các nội dung sau:

1. Sửa đổi điểm 1.1, 1.2, khoản 1, phần II của Điều 1 Quyết định số 2822/QĐ-UBND như sau:

"II. NỘI DUNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cấu trúc và phân bố điểm của Chỉ số CCHC các cấp:

1.1. Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp sở (Bảng 1 kèm theo Quyết định này):

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp sở được cấu trúc thành 2 nhóm:

- Nhóm I: Đánh giá kết quả thực hiện CCHC.

- Nhóm II: Đánh giá tác động của CCHC (thực hiện qua điều tra xã hội học).

TT

Lĩnh vực theo dõi, đánh giá

Số lượng tiêu chí

Tiêu chí thành phần

Điểm

I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CCHC

34

38

60

1

Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC

7

11

15

2

Cải cách thể chế

3

4

5

3

Cải cách thủ tục hành chính

3

2

4

4

Cải cách tổ chức, bộ máy hành chính

2

3

4

5

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

6

2

7

6

Đổi mới cơ chế quản lý tài chính công

2

0

2

7

Hiện đại hóa nền hành chính

3

8

10

8

Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

2

6

9

9

Công tác văn thư, lưu trữ

5

2

4

II

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CCHC

20

0

40

1

Tác động tuyên truyền đối với tổ chức, người dân về CCHC

1

0

2

2

Tác động đến chất lượng thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị

4

0

8

3

Tác động đến tình hình giải quyết thủ tục hành chính

4

0

8

4

Tác động đến tổ chức bộ máy hành chính

2

0

4

5

Tác động đến đội ngũ công chức giải quyết thủ tục hành chính

3

0

6

6

Tác động đến quản lý tài chính công

2

0

4

7

Tác động đến hiện đại hóa hành chính

4

0

8

1.2. Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp huyện (Bảng 2 kèm theo Quyết định này):

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp huyện được cấu trúc thành 2 nhóm:

- Nhóm I: Đánh giá kết quả thực hiện CCHC.

- Nhóm II: Đánh giá tác động của CCHC (thực hiện qua điều tra xã hội học).

TT

Lĩnh vực theo dõi, đánh giá

Số lượng tiêu chí

Tiêu chí thành phần

Điểm

I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CCHC

34

38

60

1

Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC

7

11

15

2

Cải cách thể chế

3

4

5

3

Cải cách thủ tục hành chính

3

2

4

4

Cải cách tổ chức, bộ máy hành chính

2

3

4

5

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

6

2

7

6

Đổi mới cơ chế quản lý tài chính công

2

0

2

7

Hiện đại hóa nền hành chính

3

8

10

8

Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

2

6

9

9

Công tác văn thư, lưu trữ

5

2

4

II

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CCHC

20

0

40

1

Tác động tuyên truyền đối với tổ chức, người dân về CCHC

1

0

2

2

Tác động đến chất lượng thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị

4

0

8

3

Tác động đến tình hình giải quyết thủ tục hành chính

4

0

8

4

Tác động đến tổ chức bộ máy hành chính

2

0

4

5

Tác động đến đội ngũ công chức giải quyết thủ tục hành chính

3

0

6

6

Tác động đến quản lý tài chính công

2

0

4

7

Tác động đến hiện đại hóa hành chính

4

0

8

2. Sửa đổi khoản 2, phần II của Điều 1 như sau:

"2. Thang điểm đánh giá cấp sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã:

Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần của cấp sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tương ứng tại các Bảng 1, 2, 3 kèm theo Quyết định.

2.1. Tổng điểm Chỉ số CCHC của cấp sở, UBND cấp huyện: 100 điểm.

- Điểm tự đánh giá/thẩm định: 60 điểm.

- Điểm đánh giá qua kết quả điều tra: 40 điểm.

2.2. Tổng điểm Chỉ số CCHC của UBND cấp xã: 100 điểm.

- Điểm tự đánh giá/thẩm định: 64 điểm.

- Điểm đánh giá qua kết quả điều tra: 36 điểm.

Điều 2. Các Bảng 1, Bảng 2 kèm theo Quyết định này thay thế cho Bảng 1, Bảng 2 của Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các điều, khoản không điều chỉnh bởi Quyết định này thì vẫn thực hiện theo Quyết định số 2822/QĐ-UBND.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và sửa đổi Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ - Vụ CCHC;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, P. TH.
Đính kèm theo Quyết định này:
- Bảng 1 - Xác định Chỉ số CCHC cấp Sở;
- Bảng 2 - Xác định Chỉ số CCHC cấp huyện.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3678/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3678/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3678/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3678/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 2822/QĐ-UBND An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3678/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 2822/QĐ-UBND An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3678/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành11/12/2017
        Ngày hiệu lực11/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3678/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 2822/QĐ-UBND An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3678/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Quyết định 2822/QĐ-UBND An Giang

            • 11/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực