Quyết định 3704/QĐ-UBND

Quyết định 3704/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 3704/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3704/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA DỰ ÁN RAU AN TOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thỏa thuận quan hệ đối tác ký kết ngày 21/6/2016 giữa UBND tỉnh Bình Định với Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand và Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm New Zealand;

Căn cứ Văn bản số 2544/UBND-KT ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh về chủ trương ký kết Hợp đồng Dịch vụ kỹ thuật Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định do Chính phủ New Zealand tài trợ;

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ kỹ thuật Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định ký ngày 24/6/2016 giữa Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm New Zealand với Sở Nông nghiệp và PTNT do Chính phủ New Zealand tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 3438/QĐ/UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động tổng thể 5 năm (2016 - 2021) của Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 103/TTr-SKHĐT ngày 17/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định như sau:

1. Tên dự án: Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định.

2. Chủ quản dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định.

4. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016.

5. Nội dung các hoạt động thực hiện dự án năm 2016

- Xây dựng hệ thống sản xuất và xử lý thu hoạch rau an toàn đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng/an toàn thực phẩm rõ ràng.

- Xây dựng năng lực cho Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Hỗ trợ cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng và nông dân.

- Đào tạo các đối tượng tham gia dự án, thực hiện hệ thống rau an toàn.

- Cải thiện việc thực thi các quy định về hóa chất nông nghiệp và nâng cao nhận thức cộng đồng.

- Xây dựng và thực hiện chiến lược tiếp thị và thương hiệu đối với rau an toàn của dự án sản xuất.

- Quản trị hành chính, quản lý Đối tác, quản lý dự án, giám sát và đánh giá.

6. Nguồn kinh phí thực hiện: 2.639.141.000 đồng (tương đương 164.946 NZ$ hay 118.613 USD)

Trong đó:

- Kinh phí viện trợ không hoàn lại của NZAP: 2.327.141.000 đồng (tương đương 145.446 NZ$ hay 104.591 USD)

- Kinh phí đối ứng của tỉnh: 312.000.000 đồng (tương đương 19.500 NZ$ hay 14.022 USD)

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và nhà tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA DỰ ÁN RAU AN TOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số: 3704/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Nội dung

Kinh phí phê duyệt

 

 

Tính theo VND (Đồng)

Tính theo tiền New Zealand (NZ$)

Tính theo tiền USD

 

 

 

TỔNG CỘNG

2.639.141.000

164.946

118.613

 

A

Nguồn vốn NZAP (Viện Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand)

2.327.141.000

145.446

104.591

 

1

Xây dựng hệ thống sản xuất và xử lý sau thu hoạch rau an toàn đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng/an toàn thực phẩm rõ ràng

342.566.000

21.410

15.396

 

2

Xây dựng năng lực cho Sở Nông nghiệp và PTNT

258.720.000

16.170

11.628

 

3

Hỗ trợ cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng và nông dân

340.000.000

21.250

15.281

 

4

Đào tạo các đối tượng tham gia dự án; thực hiện hệ thống rau an toàn

454.000.000

28.375

20.404

 

5

Cải thiện việc thực thi các quy định về hóa chất nông nghiệp và nâng cao nhận thức cộng đồng

436.100.000

27.256

19.600

 

6

Xây dựng và thực hiện chiến lược tiếp thị và thương hiệu đối với rau an toàn của dự án sản xuất

250.000.000

15.625

11.236

 

7

Quản trị hành chính, Quản lý Đối tác, Quản lý Dự án, Giám sát & Đánh giá

245.755.000

15.360

11.045

 

B

Nguồn vốn đối ứng của ngân sách tỉnh Bình Định

312.000.000

19.500

14.022

 

1

Lương 3 cán bộ làm việc chuyên trách (Cán bộ kế toán, Cán bộ phiên dịch, nhân viên lái xe)

93.504.000

5.844

4.202

 

2

Phụ cấp làm việc kiêm nhiệm

108.150.000

6.759

4.861

 

3

Bảo hiểm, bảo trì sửa chữa, lưu hành xe ô tô

32.800.000

2.050

1.474

 

4

Chi phí vận hành văn phòng

68.546.000

4.284

3.081

 

5

Chi phí hoạt động của Ban Chỉ đạo dự án

9.000.000

563

404

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3704/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3704/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2016
Ngày hiệu lực20/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3704/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3704/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3704/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3704/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành20/10/2016
        Ngày hiệu lực20/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3704/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3704/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định 2016

            • 20/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực