Quyết định 3707/QĐ-UBND

Quyết định 3707/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch, Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 3707/QĐ-UBND kinh phí lập quy kế hoạch bảo vệ phát triển rừng ven biển Thanh Hóa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3707/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VEN BIỂN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tchức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phvề lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phvề sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP; Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Thông tư s 05/2008/TT-BNN ngày 14/01/2008 của BNông nghiệp và PTNT hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; Quyết định số 487/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/02/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành định mức lao động công tác điều tra quy hoạch rừng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch phát trin ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu; số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bquy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chyếu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2950/SKHĐT-QH ngày 09/9/2015, của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 2067/SNN&PTNT-LN ngày 17/8/2015 về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven bin Thanh Hóa giai đoạn 2016-2025 và tầm nhìn đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch, Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, với nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch, Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND tỉnh Thanh Hóa.

3. Cơ quan lập quy hoạch: Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

4. Phạm vi lập quy hoạch: Toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp ven biển của 56 xã ven biển, cửa sông thuộc 6 huyện ven biển; tổng diện tích là 3.376,4 ha.

5. Thời gian thực hiện: năm 2015-2016.

6. Mục tiêu lập quy hoạch:

- Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội khu vực ven biển; nhu cầu phòng hộ, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển giai đoạn đến năm 2015.

- Xây dựng Quy hoạch, Kế hoạch bo vệ và phát triển rừng ven biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát trin tài nguyên rừng; phù hợp với điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tng thể phát triển kinh tế-xã hội của tnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 và các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt.

- Xác định các nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng cho từng loại rừng; xác định cụ thể trên bản đồ và trên thực tế các lô rừng cần bảo vệ và lô đất trồng rừng ven biển.

- Đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển; đề xuất danh mục các dự án đầu tư để cụ thể hóa các mục tiêu quy hoạch, kế hoạch phát triển rừng ven biển.

7. Nội dung và phương pháp thực hiện

7.1. Công tác chuẩn bị

a) Xây dựng đề cương và dự toán kinh phí: Dự thảo đề cương và dự toán kinh phí, hội nghị thông qua đề cương, dự toán và chỉnh sửa, thm định và phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí.

b) Thu thập và đánh giá thông tin

- Thu thập số liệu, bản đồ hiện trạng và Quy hoạch, dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; số liệu và bản đồ phương án sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân liên quan đến bo vệ và phát triển rừng ven biển; số liệu khí tượng, thủy văn tại các xã ven biển.

- Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển kỳ trước; thu thập thông tin về tài nguyên thiên nhiên, tình hình dân sinh, kinh tế - xã hội khu vực ven biển.

- Thu thập bản đồ, số liệu kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015; quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2020; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện ven biển; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; niên giám thống kê và các tài liệu có liên quan khác.

- Đánh giá chất lượng tài liệu thu thập được, đề xuất các nội dung điều tra, thu thập số liệu bổ sung.

c) Xây dựng, phổ biến và thống nhất quy trình, biện pháp kỹ thuật; chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật và cơ sở vật cht thực hiện quy hoạch.

7.2. Ngoại nghiệp

a) Nội dung

Trên cơ sở Kết quả đánh giá chất lượng tài liệu thu thập được ở mục 7.1; tiến hành điều tra thu thập số liệu bổ sung với những nội dung sau:

- Xác định đặc điểm địa hình, địa chất, độ xói mòn bề mặt, thể nền (điều tra phẫu diện đất), độ sâu, độ dốc, độ cao và thời gian phơi bãi, ngập triều...

- Xác định đặc đim khí tượng thủy văn, chế độ thủy triều, độ mặn, đặc điểm dòng chảy; khảo sát thực bì.

- Thu thập số liệu bổ sung về tình hình dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội các xã ven biển; số liệu về hiện trạng rừng và sdụng đất rừng ven biển (về diện tích rừng ngập mặn và rừng trên cạn, rừng thuộc trạng thái nghèo kiệt, diện tích chưa có rừng có khả năng trồng rừng, kế hoạch sử dụng đất, diện tích rừng bị lấn chiếm...).

- Xây dựng bản đồ hiện trạng và sdụng đất rừng ven biển cấp tỉnh tlệ 1/100.000.

b) Phương pháp

- Làm việc với chính quyền địa phương về chủ trương và các nội dung liên quan; tiến hành điều tra, phỏng vấn tchức và cá nhân liên quan.

- Thu thập, xử lý và kế thừa thông tin từ các cơ quan chuyên ngành; mua thông tin về đặc điểm khí tượng, thủy văn... từ các đài khí tượng thủy văn; thuê các đơn vị tư vấn xác định đặc đim địa hình, địa mạo và lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu về đặc điểm địa chất, độ xói mòn bề mặt, độ dốc, độ cao, độ mặn, thể nền...

- Kiểm tra tại hiện trường hiện trạng đất chưa có rừng có khả năng trồng rừng ven bin, diện tích đất cần cải tạo, tiến hành khoanh vẽ bổ sung tại thực địa (nếu cần thiết).

- Kế thừa các kết quả điều tra, nghiên cứu của các tchức nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý về đặc điểm động vật, thực vật thủy sinh và đa dạng sinh học vùng ven biển.

- Tng hợp, phân tích theo phương pháp chuyên gia với sự hỗ trợ của các phần mềm chuyên dụng; chồng ghép bản đồ đơn tính chọn diện tích tối thiểu...

7.3. Nội nghiệp

Tính toán, tổng hợp số liệu xây dựng báo cáo quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát trin rừng.

- Số liệu điều tra hiện trạng rừng và sử dụng đất.

- Số liệu điều tra xây dựng bản đồ dạng đất và chọn loài cây trồng rừng ven bin.

- Số liệu điều tra tình hình dân sinh, kinh tế-xã hội và thực trạng sản xuất lâm nghiệp.

- Số liệu dự báo nhu cầu phát triển, số liệu quy hoạch, kế hoạch, nguồn vốn đầu tư, các dự án ưu tiên.

8. Kinh phí thực hiện:

- Tng dự toán là: 1.719.627.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm mười chín triệu, sáu trăm hai mươi bảy nghìn đồng).

(Có dự toán chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế dành cho các dự án quy hoạch.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này thực hiện lập Quy hoạch, Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định và chấp hành các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã ven biển và Thtrưởng các ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (đ b/cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (đ b/cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Huyện ủy các huyện, thị xã ven biển;
- Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN
(Truc95)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Ngu
yễn Đức Quyền

 

PHỤ LỤC A

NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VEN BIỂN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2016-2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 25/09/2015 của Chủ tịch UBND Tỉnh)

A. Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

* Phần mở đầu

- Sự cần thiết phải lập quy hoạch

- Căn cứ pháp lý lập quy hoạch

- Phạm vi nghiên cứu, thời kỳ lập quy hoạch

- Mục đích, yêu cầu

* Phần thứ nhất: Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng ven biển.

I. Đặc điểm tự nhiên, khí hậu, thủy văn.

1. Đặc điểm tự nhiên

Đánh giá khái quát đặc điểm tự nhiên, điều kiện địa hình, thnhưỡng, mặt nước tác động đến bảo vệ và phát triển rừng ven biển.

2. Đặc đim khí hậu

Đánh giá đặc điểm thời tiết, khí hậu, thủy văn có tác động đến bảo vệ và phát trin rừng ven biển.

II. Đặc điểm kinh tế - xã hội

1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Đánh giá chung tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển trên các mặt chủ yếu: Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân/người; giá trị xuất khẩu; xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục, đào tạo; phát triển cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.

2. Dân số và nguồn nhân lực

Khái quát về quy mô và tốc độ tăng dân số; lao động và tình hình sử dụng lao động trong vùng; thực trạng phân bdân cư và các cộng đồng dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu.

3. Đánh giá chung về đặc điểm kinh tế - xã hội

* Phần thứ hai: Tình hình bảo vệ và phát triển rừng ven biển giai đoạn 2011 - 2015

I. Tình hình bảo vệ và phát triển rừng ven biển giai đoạn 2011 - 2015

1. Kết quả thực hiện

- Kết quả trồng, bảo vệ và phát triển các loại rừng; so sánh với mục tiêu quy hoạch đến năm 2015.

- Kết quả khai thác, chế biến, kết hợp phát triển lâm nghiệp với ngư nghiệp, dịch vụ du lịch.

- Kết quthực hiện quy hoạch rừng ven biển theo các chủ quản lý rừng (Ban quản lý rừng, Doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, UBND các cp...).

2. Tình hình thực hiện các dự án, chính sách phát triển rừng

Đánh giá tình hình thực hiện các dự án, cơ chế chính sách của Trung ương và địa phương cho bảo vệ và phát triển rừng ven biển, nhất là việc thực hiện trồng rừng đa mục tiêu.

3. Tình hình quản lý, sử dụng rừng và đất rừng ven biển

Đánh giá hệ thống tổ chức quản lý rừng ven biển; diện tích có rừng, chưa có rừng; diện tích quy hoạch phát trin rừng bị lấn chiếm, sdụng không đúng mục đích; diện tích rừng sử dụng không hiệu quả...

II. Đánh giá công tác bảo vệ và phát triển rừng ven biển giai đoạn 2011-2015

1. Những kết quả đạt được chủ yếu

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

3. Bài học kinh nghiệm

* Phần thứ ba: Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển giai đoạn 2016 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

I. Vai trò, vị trí của rừng ven biển

1. Vai trò, vị trí của rừng ven biển

Luận chứng vai trò, vị trí của việc bảo vệ và phát triển rừng ven biển trong phát triển lâm nghiệp, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu cũng như trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả tỉnh.

2. Bối cảnh tác động

Luận chứng và dự báo bối cảnh bên ngoài tác động đến bảo vệ và phát triển rừng ven biển của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo; trong đó, tập trung vào các yếu tố như biến đổi khí hậu, nuôi trồng và khai thác thủy hải sản, diễn biến môi trường, khoa học công nghệ, đầu tư, phát triển giống cây trồng...

II. Quan điểm phát triển

III. Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển đến 2025

1. Mục tiêu phát trin

1.1. Mục tiêu tng quát

1.2. Mục tiêu cụ thể (phân kỳ đến năm 2020 và năm 2025).

2. Phương hướng phát triển

2.1. Quy hoạch bảo vệ rừng ven biển

Luận chứng phương hướng bo vệ, khoanh nuôi, tái sinh rừng ven biển trên các mặt như: Diện tích rừng (bao gồm cả mặt nước); công nghệ chăm sóc và ging cây trng cho từng khu vực; các khu vực được bảo vệ, nghiêm cấm khai thác, sdụng... phân theo đơn vị hành chính và chủ quản lý.

2.2. Quy hoạch phát triển rừng ven biển

Luận chứng phương hướng phát triển rừng ven bin theo hướng nghiên cứu diện tích trồng mới (bao gồm cả mặt nước); cơ cấu giống cây trồng cho từng khu vực; các hoạt động nâng cấp rừng, làm giàu rừng; khả năng kết hợp giữa bảo vệ và phát triển rừng ven biển với phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh quốc phòng... phân theo đơn vị hành chính và chủ quản lý.

2.3. Quản lý, phát triển và sử dụng rừng

- Luận chứng định hướng phát triển các loại giống cây trồng và các trạm ươm giống.

- Luận chứng các hoạt động quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng ven biển; các hoạt động kết hợp phát triển rừng ven biển với nuôi trồng và khai thác thủy sản, du lịch và phát triển kết cấu hạ tầng ven biển.

IV. Định hướng bảo vệ và phát triển đến năm 2030

Luận chứng các mục tiêu, định hướng phát triển chyếu về bảo vệ và phát triển rừng ven biển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

V. Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư

* Phần thứ tư: Giải pháp thực hiện

- Giải pháp về đầu tư

- Giải pháp về áp dụng khoa học công nghệ

- Giải pháp về cơ chế chính sách

- Giải pháp về kỹ thuật, quản lý và tchức sản xuất

- Giải pháp về sử dụng đất

- Giải pháp về hợp tác quốc tế

- Tchức thực hiện

* Kết luận và kiến nghị.

B. Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020

* Phần thứ nhất: Sự cần thiết phải lập kế hoạch

* Phần thhai: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát trin rng kỳ trước.

1. Hiện trạng tiềm năng và nguồn lực:

a) Hiện trạng đất lâm nghiệp ven biển: Diện tích, trữ lượng, rừng nghèo, đất chưa có rừng.

b) Các nguồn lực hiện có: Vốn, lao động.

2. Kết quả đạt được:

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven bin kỳ trước: Bảo vệ rừng; phát triển rừng, trồng rừng và làm giàu rừng; các hoạt động khác.

3. Tồn tại, yếu kém và nguyên nhân

* Phần thứ ba: Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển giai đoạn 2016-2020

1. Mục tiêu, nhiệm vụ

2. Chỉ tiêu chính: Bo vệ rừng, trồng rừng mới; nâng cấp rừng...

3. Dự án ưu tiên: Căn cứ các phương án lựa chọn và các chỉ tiêu chính được xác định trong kỳ kế hoạch, đề xuất dự án ưu tiên với những nội dung chủ yếu như sau:

- Mục tiêu dự án.

- Dự kiến kết quả đạt được: Phạm vi tác động của dự án đến kh năng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

- Ước tính vốn và các giải pháp tổng quát, cơ chế chính sách nhằm huy động mọi nguồn lực thực hiện dự án.

- Cơ chế điều hành dự án.

4. Giải pháp thực hiện: Quản lý đất lâm nghiệp ven biển, vùng ngập, vùng bán ngập nước; tổ chức sản xuất, khoa học công nghệ và khuyến lâm; giải pháp về vốn, nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo và hợp tác quốc tế.

* Kết luận và kiến nghị.

 

PHỤ LỤC B

DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN
RỪNG VEN BIỂN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2016-2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 25/09/2015 của Chủ tịch UBND Tỉnh)

TT

Hạng mục chi phí

Kinh phí

Ghi chú

 

S làm tròn:

1.719.627.000

 

 

TỔNG CỘNG (A+B+C):

1.719.626.578

 

A

CHI PHÍ LẬP DÁN QUY HOẠCH

1.464.238.276

 

I

Công tác chuẩn bị

96.336.696

 

1.1

Xây dựng đề cương dự toán kinh phí thực hiện công trình

9.774.478

Định mức áp dụng Quyết định số 487/QĐ-BNN-TCC ngày 26/02/2007 của Bộ NN và PTNT

1.1.1

Dự thảo đề cương và dự toán kinh phí.

3.116.500

Mục 2.3

1.1.2

Hội nghị thông qua đề cương, dự toán.

5.666.364

Mục 3

1.1.3

Chỉnh sửa đề cương, dự toán.

991.614

Mục 4

1.2

Thu thập và đánh giá thông tin liên quan đến dự án.

60.083.318

 

1.2.1

Thu thập số liệu, bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, 6 huyện, thị ven biển

2.869.773

Mục 1.3

1.2.2

Thu thập sliệu, bản đồ thông tin các dự án, liên quan đến quy hoạch bảo vệ phát triển rừng ven biển đã được cấp có thẩm quyn phê duyệt

2.556.136

Mục 58

1.2.3

Thu thập số liệu, bn đcác phương án sản xut kinh doanh của các tổ chức cá nhân có liên quan đến đầu tư phát triển rừng ven bin

10.224.545

Mục 56

1.2.4

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát trin rừng ven bin ktrước

6.134.727

Mục 54

1.2.5

Thu thập thông tin về đặc điểm khí hậu theo vùng và theo khu vực các huyện ven biển

0

Kết hợp với mục 1.2.6 đ tiết kiệm chi phí

1.2.6

Thu thập các thông tin vđặc điểm khí hậu, chế độ thủy triều ở khu vực các xã ven bin (tính 03 công/xã so với định mức đ tiết kiệm chi phí)

26.872.364

Mục 45

1.2.7

Thu thập các thông tin về tài nguyên thiên nhiên, tình hình dân sinh kinh tế các huyện ven biển

3.443.727

 

1.2.8

Thu thp tài liệu, bản đồ thnhưỡng tỷ lệ 1/100.000 tỉnh thanh hóa

2.869.773

Mục 1.3

1.2.9

Thu thập số liệu, bản đồ kết quả rà soát 3 loại rừng tnh Thanh Hóa. Giai đoạn 2006 - 2015; quy hoạch, kế hoạch bo vệ phát trin rừng tnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2020 (Kế thừa tài liệu rà soát, điu chỉnh quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2016-2025)

0

Sử dụng tài liệu hiện có

1.2.10

Đánh giá kết quả các dự án trồng rừng ven biển

5.112.273

Mục 53

1.2.11

Thu thập các thông tin khác (QH, kế hoạch SDĐ tnh Thanh Hóa; Quy hoạch tổng th kinh tế xã hội tỉnh; tài liệu niên giám thống kê hàng năm; các văn bn pháp luật có liên quan đến phát triển rừng ven bin....)

0

Sử dụng tài liệu hiện có

1.3

Phân tích, đánh giá cht lượng thông tin

2.430.682

Mục 85.2

1.4

Xây dựng quy trình kỹ thuật và kế hoạch triển khai

2.833.182

Mục 5.3

1.5

Tập huấn thống nht các biện pháp kỹ thuật

15.681.818

Mục 7

1.6

Chuẩn bị dụng ckỹ thuật và cơ sở vật cht thực hiện lập quy hoạch

1.568.182

Mục 8

1.7

Biên tp bản đnền địa hình cấp xã tlệ 1.10.000 phục vđiều tra bsung ngoại nghiệp

1.165.036

Mục 6.2.2

1.8

In bản đồ nền địa hình cp xã tỷ lệ 1/5.000 phục vụ điều tra bổ sung ngoại nghiệp (1 Tờ Ao/xã x 172 xã x 50.000 đ/tờ).

2.800.000

 

II

Công tác ngoại nghiệp

322.140.606

 

2.1

Điu tra b sung đánh giá các yếu tố tự nhiên trong khu vực, huyện xã ven bin.

205.222.931

 

2.1.1

Sơ thám, làm các thủ tục hành chính với địa phương: 56 xã ven biển (tính bằng 3 công/xã so với định mức để tiết kiệm chi phí)

40.835.455

Mục 17

2.1.2

Khảo sát địa hình, địa mạo, đất đai của từng loại thể nn

10.990.981

Mục 48.4

2.1.3

Xác định đặc điểm địa chất, xói mòn bề mặt (độ sâu, độ dc, độ cao, thời gian phơi bãi, thời gian ngập triều) đ xây dựng báo cáo chuyên đề địa chất, mức độ xói mòn mặt phục vụ lập quy hoạch

1.704.091

Mục 43.2

2.1.4

Kiểm tra, chỉnh lý bản đồ lập địa các huyện ven biển

6.172.275

Mục 26.1

2.1.5

Khoanh vẽ bổ sung lập địa xác định vị trí đào phẫu diện ly mẫu đất

77.153.438

Mục 27

2.1.6

Đào phẫu diện đất chính ly mẫu phân tích (mỗi dạng lập địa đào 4 phẫu diện) để thành lập bản đồ địa hóa thnhưỡng vùng ngập mặn của mỗi huyện

36.672.873

Mục 36.1

2.1.7

Đào phẫu diện phụ (mỗi phẫu diện chính điu tra bsung 02 phẫu diện phụ đphục vụ nghiên cứu phân tích đất)

20.373.818

Mục 36.2

2.1.8

Xác định đặc điểm khí tượng trong khu vực các huyện ven biển

3.200.000

Quyết định số: 562a/QĐ- BTC ngày 20 tháng 03 năm 2009 (Biu mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu khí tượng thủy văn, môi trường, nước và không khí ban hành kèm theo Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 05/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

-

Nhiệt độ không khí.

400.000

-

Độ ẩm không khí.

400.000

-

Nhiệt độ điểm sương.

400.000

-

Hướng và tốc độ gió.

400.000

-

Lượng mưa.

400.000

-

Lượng bốc hơi

400.000

-

Tổng số giờ nắng

400.000

-

S ngày có hiện tượng thời tiết.

400.000

2.1.9

Xác định sliệu thủy văn.

8.120.000

a

Thủy văn vùng sông không ảnh hưởng thủy triều.

1.120.000

-

Biểu mực nước và lưu lượng theo giờ mùa lũ.

560.000

-

Các yếu tố ảnh hưởng khác.

560.000

b

Thủy văn vùng sông ảnh hưởng thủy triu.

1.200.000

-

Biểu mực nước và lưu lượng theo giờ mùa lũ và mùa kiệt.

600.000

-

Các yếu tố ảnh hưởng khác.

600.000

 

c

Khí tượng hải văn ven bờ.

2.200.000

-

Hướng và tốc độ gió.

440.000

-

Mực nước biển theo gi.

440.000

-

Nhiệt độ nước biển.

440.000

-

Sóng biển

440.000

-

Mực nước đỉnh, chân triều.

440.000

d

Độ mặn nước biển.

3.600.000

-

Độ mặn chi tiết

1.200.000

-

Đường quá trình triu.

1.200.000

-

Đường quá trình mặn.

1.200.000

2.2

Điều tra thu thập sliệu bổ sung tình hình dân sinh kinh tế xã hội trên địa bàn các huyện ven biển.

60.462.819

 

2.2.1

Điu tra về dân s, tình hình sản xuất, nhu cu lâm sản, kết cu hạ tầng (tính 15 công/huyện so với định mức để tiết kiệm chi phí)

14.395.909

Mục 39.2

2.2.2

Thu thập các chtiêu phát triển các thành phn kinh tế xã hội trên địa bàn các huyện

1.279.637

Mục 46

2.2.3

Điu tra phng vấn hộ dân vmức sống, thu nhập (điều tra chọn mẫu, mỗi xã 10 hộ)

44.787.273

Mục 39.4

2.3

Điều tra thu thập số liệu bổ sung hiện trạng rng và đất ven biển

32.922.960

 

2.3.1

Đối soát lại số liệu cơ bản về diện tích rừng ven biển.

5.005.025

Mục 38

2.3.2

Rà soát lại hiện trạng diện tích có rừng ven biển thuộc trạng thái nghèo kiệt cần phải làm giàu, nâng cấp.

661.534

Mục 48.4

2.3.3

Rà soát lại diện tích chưa có rừng ven biển có khả năng trồng rừng ngập mặn, chắn sóng, chắn gió, chắn cát bay.

3.941.909

Mục 48.1

2.3.4

Rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xác định diện tích hành lang an toàn bảo vệ đê, diện tích đất bị ln chiếm, sử dụng sai mục đích, khu đất tranh chấp (Định biên: 7(6KS3+1KTV4)); tiết kiệm 30% chi phí

12.834.000

Mục 1, chương III Thông tư 09/2015/TT-BTNMT

2.3.5

Hoàn chỉnh bản đ, số liệu ngoại nghiệp

10.480.492

Mục 59

2.4

Kim tra ngoại nghiệp (tính bằng 7% * công ngoại nghiệp) (Tiết kiệm 50% chi phí)

12.633.033

Mục 60

2.5

Làm việc thống nhất sliệu điu tra ngoại nghiệp với 6 huyện, thị xã, thành phố

2.556.136

Mục 61

2.6

Chuyển quân và rút quân ngoại nghiệp

8.342.727

Mục 63.1

III

Công tác nội nghiệp

959.248.260

 

3.1

Tính toán sliệu, đánh giá, phân tích tng hợp và xây dựng báo cáo quy hoạch

854.622.919

 

3.1.1

Tính diện tích các loại đất, loại rừng các huyện ven biển

3.728.116

Mục 64.1

3.1.2

Nhập số liệu theo các biểu điu tra vào máy tính (mỗi xã 10 biểu)

5.839.909

Mục 65.1

3.1.3

Phân tích các chtiêu mẫu đất (số mẫu phân tích = 96 phẫu diện x 4 mẫu/phẫu diện)

441.600.000

Quyết định số 02/QĐ- TNNH-KH ngày 05/01/2015 của Viện Nông hóa thổ nhưỡng

-

pH của đt (pHKCl)

15.360.000

-

Hữu cơ tổng s (OM%)

30.720.000

-

Nitơ tổng s

34.560.000

-

Nitơ dễ tiêu

30.720.000

 

Kali tổng s

30.720.000

-

Kali d tiêu

26.880.000

-

Photpho tng s

30.720.000

-

Photpho dễ tiêu

30.720.000

-

Mặn natri (Na+): đo máy

26.880.000

-

Mặn clo (% Cl-)

23.040.000

-

Mặn sunphat (%SO4-)

23.040.000

-

Tổng số mui tan (TMT %)

19.200.000

-

Dung tích hp thu của đất (CEC)

38.400.000

-

Độ dn điện (EC)

15.360.000

-

Thành phần cơ giới (TPCG %)

30.720.000

-

Dung trọng đất (d)

23.040.000

-

Độ xốp của đất (x)

11.520.000

3.1.4

Biểu tng hợp kết quả phân tích phẫu diện đất

186.676.364

Mục 70.1

3.1.5

Tính toán thng kê các loại biểu.

10.713.818

Mục 70.6

3.1.6

Xây dựng bản đồ gốc cp xã tỷ lệ 1/25.000

100.164

Mục 77.1.3

3.1.7

Xây dựng bản đồ gc cp tỉnh tỷ lệ 1/100.000

7.011

Mục 77.1.5

3.1.8

Chuyển ranh giới các loại đất, loại rừng lên bản đồ địa hình từ 1/10.000 sang 1/25.000

707.723

Mục 78.2

3.1.9

S hóa xây dựng bản đồ hiện trạng bảo vệ và phát triển rng ven biển cấp xã 1/25.000

20.493.000

Mục 79.3

3.1.10

Số hóa xây dựng bản đồ hiện trạng hiện trạng bảo vệ và phát triển rừng ven biển cấp cấp tnh 1/100.000

23.908.500

Mục 79.5

3.1.11

Xây dựng bản đồ địa hóa, thổ nhưỡng ven biển tỉnh Thanh Hóa, tỷ lệ 1/100.000

53.364.587

Quyết định số: 07/2006/QĐ-BNN ngày 24/01/2006

3.1.12

Chng xếp bn đ đơn tính xây dựng vùng quy hoạch vùng mục tiêu

2.846.250

Mục 81

3.1.13

Hoàn chỉnh kết qu sau thực địa và biên tập xây dựng bản đquy hoạch đồ hiện trạng bảo vệ và phát triển rừng ven biển cấp cấp tỉnh 1/100.000

13.368.750

Mục 83.3

3.1.14

In kiểm tra bn đ thành quhiện trạng và quy hoạch từ máy tính tỷ lệ 1/100.000

5.692.500

Mục 80.6

3.1.15

Phân tích sliệu phục vụ viết báo cáo quy hoạch

39.047.727

Mục 85.3

3.1.16

Viết báo cáo chuyên đề nghiên cứu địa chất, xói mòn bmặt

8.000.000

Thông tư s: 58/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2011

3.1.17

Viết báo cáo chuyên đề đánh giá về mức độ mặn và mức độ xâm nhập mặn ở các tầng đất thông qua đào phẫu diện (mặn tiềm tàng).

8.000.000

3.1.18

Viết báo cáo chuyên đề đánh giá phân hạng thích hợp của đất với cây trồng rừng ven bin

8.000.000

3.1.19

Viết báo cáo quy hoạch bảo vệ phát triển rừng ven biển tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2025 và tầm nhìn đến năm 2030;

17.181.000

Mục 86.4

3.1.20

Viết báo cáo kế hoạch bảo vệ phát triển rừng ven biển tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015-2025.

5.347.500

Mục 86.5

3.2

Hội nghị thông qua báo cáo quy hoạch

40.349.318

 

3.2.1

Hội thảo khoa học xin ý kiến các ngành tại Sở NN&PTNT

9.111.136

Mục 87.1

3.2.2

Hội nghị tại cơ sở: 6 huyện

15.619.091

Mục 88.1.3

3.2.3

Hội nghị thẩm định, nghiệm thu tại Sở NN&PTNT

15.619.091

Mục 88.2.3

3.3

Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo

3.441.375

Mục 89.3

3.4

Kiểm tra nội nghiệp (tính bằng 15% công nội nghiệp) (Tiết kiệm 50% chi phí)

24.694.648

Mục 90

3.5

In ấn, giao nộp tài liệu thành quả

36.140.000

Mục 91

3.5.1

In báo cáo chính quy hoạch và kế hoạch {(150 + 100 trang x 1500 đồng/trang)}

375.000

 

3.5.2

Photo báo cáo chính quy hoạch và kế hoạch (250 trang x 5 bộ x 300 đồng/trang)

375.000

 

3.5.3

In báo cáo tóm tt quy hoạch và kế hoạch {50 + 30 trang) x 1500 đồng/trang}

120.000

 

3.5.4

Phô tô báo cáo tóm tt quy hoạch và kế hoạch (80 trang x 30 bộ x 300 đng/trang)

720.000

 

3.5.5

In hệ thống biểu số liệu hiện trạng, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát trin rừng ven bin tnh Thanh Hóa (400 trg x 1500 đồng/trang)

600.000

 

3.5.6

Phô tô hệ thống biểu số liệu hiện trạng, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát trin rừng ven biển tỉnh Thanh Hóa (400 trang x 5 bộ x 300 đồng/trang)

600.000

 

3.5.7

In báo cáo chuyên đề nghiên cứu địa cht, xói mòn bmặt (50 trang x 1500đồng/trang)

375.000

 

3.5.8

In báo cáo chuyên đề đánh giá vmức độ mặn và mức độ xâm nhập mặn các tng đt thông qua đào phẫu diện (50 trang x 1500đồng/trang)

375.000

 

3.5.9

In báo cáo chuyên đề đánh giá phân hạng thích hợp của đất với cây trồng rừng ven biển (50 trang x 1500đồng/trang)

375.000

 

3.5.10

Pho tô báo cáo chuyên đề nghiên cứu địa cht, xói mòn bề mặt (50 trang x 5 bộ x 300đồng/trang)

75.000

 

3.5.11

Phô tô báo cáo chuyên đề đánh giá vmức độ mặn và mức độ xâm nhập mặn ở các tầng đất thông qua đào phẫu diện (50 trang x 5 bộ x300đồng/trang)

75.000

 

3.5.12

Phô tô báo cáo chuyên đề đánh giá phân hạng thích hợp của đất với cây trồng rừng ven bin (50 trang x 5 bộ x 300đồng/trang)

75.000

 

3.5.13

In màu Bn đhiện trạng rừng ven bin tnh Thanh Hóa tỷ lệ 1/100.000 (4 tờ Ao x 50.000 đồng/tờ Ao x 5 bộ)

1.000.000

 

3.5.14

In màu Bn đồ dạng địa hóa, th nhưỡng ven biển tnh Thanh Hóa tỷ lệ 1/100.000 (4 tờ Ao x 50.000 đồng/tờ Ao x 5 bộ)

1.000.000

 

3.5.15

In màu Bản đồ Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng ven biển tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, tỷ lệ 1/100.000 (4 tờ Ao x 50.000đồng/tờ x 5 bộ)

1.000.000

 

3.5.16

In màu Bản đ Kế hoạch bảo vệ phát trin rng ven biển tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015-2025 tỷ lệ 1/100.000 (4 tờ Ao x 50.000đồng/tờ x 5 bộ)

1.000.000

 

3.5.17

In màu Bản đồ Quy hoạch, Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng cấp xã tỷ lệ 1/25.000 (1 tờ Ao/xã x 50.000 đng/tờ x 172 xã x 5 bộ x 2 loại)

28.000.000

 

IV

Chi phí nhân công phục vụ (tính bằng 1/15 * (công ngoại nghiệp+nội nghiệp): Tiết kiệm 50% chi phí

20.665.890

Mục 92

V

Chi phí điều hành tđội thực hiện điều tra, khảo sát ngoại nghiệp 12% (công chuẩn bị+ngoại nghiệp+nội nghiệp+phục vụ): Tiết kiệm 50% chi phí

51.304.675

Mục 93

VI

Phụ cấp lưu động, đi rừng = (0,4 x ((Lương ti thiểu)/26 ngày công) x (Tng số công ngoại nghiệp)}, tiết kiệm 50% chi phí

14.542.150

 

B

CHI PHÍ QUẢN LÝ VÀ CHI KHÁC

184.193.854

 

1

Chi phí quản lý dự án = 4% x (A)

58.569.531

Mục III, Phụ lục IX, Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/2/2012

2

Chi phí công bố quy hoạch = 3,5% x (A)

51.248.340

4

Chi phí thm định = 4,5% x (A)

65.890.722

3

Chi phí lập, thẩm định h sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu = 0,3% x A)

4.392.715

Khoản 3, khoản 4, khon 5 Điu 9, Nghị định 63/2014/NĐ-CP

5

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án 0,26% x (A+1,2 mục B)

4.092.546

Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007

C

THUẾ VAT = 5% x {(A)-3.2}

71.194.448

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3707/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3707/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2015
Ngày hiệu lực25/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3707/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3707/QĐ-UBND kinh phí lập quy kế hoạch bảo vệ phát triển rừng ven biển Thanh Hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3707/QĐ-UBND kinh phí lập quy kế hoạch bảo vệ phát triển rừng ven biển Thanh Hóa 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3707/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đức Quyền
        Ngày ban hành25/09/2015
        Ngày hiệu lực25/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3707/QĐ-UBND kinh phí lập quy kế hoạch bảo vệ phát triển rừng ven biển Thanh Hóa 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3707/QĐ-UBND kinh phí lập quy kế hoạch bảo vệ phát triển rừng ven biển Thanh Hóa 2016

         • 25/09/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/09/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực