Quyết định 3798/QĐ-UBND

Quyết định 3798/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 3798/QĐ-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử Bình Thuận 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3798/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 22 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH BÌNH THUẬN, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 2208/TTr-SCT ngày 25 tháng 10 năm 2016 và Công văn số 2612/SCT-QLTM ngày 06 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, ngành và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTTT, KT. Thường.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3798/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Căn cứ pháp lý xây dựng kế hoạch:

- Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005.

- Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006.

- Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 về thương mại điện tử.

- Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 phê duyệt chương trình phát triển Thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020.

- Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020.

2. Quan điểm và định hướng phát triển:

- Thương mại điện tử là một trong những kết cấu hạ tầng quan trọng của lĩnh vực thương mại và xã hội thông tin; có hàm lượng ứng dụng công nghệ cao, tốc độ phát triển nhanh; là phương thức giúp doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu; giúp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập quốc tế; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Phát triển thương mại điện tử nhằm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin vào chuỗi hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao trình độ quản lý và ứng dụng thương mại điện tử trong các cơ quan quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu mới.

- Từng bước nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hiện đại; khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực thương mại điện tử; tăng cường hợp tác, liên kết với các tổ chức, đơn vị chuyên trách về thương mại điện tử, tranh thủ sự hỗ trợ của các Bộ ngành Trung ương để đẩy mạnh phát triển trên lĩnh vực thương mại điện tử.

3. Mục tiêu:

a) Mục tiêu tổng quát:

- Tổ chức, triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2020 đạt mức khá so với mục tiêu chung của cả nước về ứng dụng thương mại điện tử.

- Đưa ứng dụng thương mại điện tử là công cụ không thể thiếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử.

b) Mục tiêu cụ thể:

Đến năm 2020, phấn đấu đạt các mục tiêu chủ yếu về phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, như sau:

- Về hạ tầng thương mại điện tử:

+ Phấn đấu đến năm 2020, 80% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại thực hiện lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán (POS) cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng;

+ Phấn đấu đến năm 2020, 100% các đơn vị cung cấp điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp nhận thanh toán hóa đơn sử dụng dịch vụ của các cá nhân và hộ gia đình qua các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Đến năm 2020, có ít nhất 2 doanh nghiệp có mạng lưới dịch vụ vận chuyển, giao nhận cho thương mại điện tử đến tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh;

+ Phấn đấu đến năm 2020, 30% doanh nghiệp áp dụng phổ biến chữ ký số và chứng thực chữ ký số để đảm bảo an toàn, bảo mật cho các giao dịch thương mại điện tử.

- Về quy mô thị trường và ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp:

+ Phấn đấu đến năm 2020, 55% doanh nghiệp thực hiện đặt hàng hoặc nhận đơn đặt hàng thông qua các ứng dụng thương mại điện tử trên Internet hoặc trên nền tảng di động;

+ Đến năm 2020, 65% doanh nghiệp hiện diện trên Internet, cập nhật thường xuyên thông tin giới thiệu và bán sản phẩm của doanh nghiệp;

+ Phấn đấu đến năm 2020, 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong hoạt động quản lý và sản xuất, kinh doanh để phát triển giao dịch thương mại điện tử B2B và B2C;

+ Phấn đấu đến năm 2020: 40% doanh nghiệp tham gia các sàn cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong và ngoài nước; 95% doanh nghiệp kết nối Internet để tìm kiếm thông tin, tìm kiếm thị trường.

- Về đào tạo nguồn nhân lực quản lý, thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử:

+ Phấn đấu đến năm 2020, 90% trang thông tin điện tử của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ở mức độ 3 và 30% mức độ 4;

+ Đến năm 2020, 95% các giao dịch giữa cơ quan hành chính nhà nước với doanh nghiệp và công dân được thực hiện trực tuyến qua Cổng Thông tin điện tử của tỉnh hoặc qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

+ Đào tạo khoảng 500 lượt cán bộ doanh nghiệp, cán bộ quản lý nhà nước được tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về thương mại điện tử;

+ Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 03 trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh mở lớp đào tạo, tập huấn về thương mại điện tử, đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử:

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng về thương mại điện tử thông qua các hoạt động truyền thông trên: báo giấy, báo điện tử, trang thông tin điện tử của tỉnh, chuyên mục đài phát thanh truyền hình, tiếp tục phát hành cẩm nang thương mại điện tử, tờ rơi,… từng bước hình thành tập quán mua sắm thông qua thương mại điện tử, chú trọng nhân rộng các mô hình thương mại điện tử tiên tiến;

- Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của an toàn thông tin, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia giao dịch thương mại điện tử trong việc đảm bảo an toàn thông tin, lợi ích của việc sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong hoạt động thương mại điện tử thông qua các buổi hội thảo, hội nghị.

2. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực:

- Chủ động phối hợp Cục thương mại điện tử và công nghệ thông tin - Bộ Công Thương xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch đào tạo, tập huấn về thương mại điện tử hàng năm cho cán bộ công chức, doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực thương mại điện tử;

- Tổ chức tập huấn ngắn hạn cho cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất kinh doanh, như: tổng quan và lợi ích của thương mại điện tử; các mô hình thương mại điện tử trên thế giới và Việt Nam; hệ thống pháp luật về thương mại điện tử, các hoạt động thanh kiểm tra, thống kê điều tra thương mại điện tử; dịch vụ công trực tuyến,... Giai đoạn 2016 - 2020, tổ chức 05 lớp tập huấn kiến thức cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cán bộ quản lý nhà nước về ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất kinh doanh, bổ sung kiến thức pháp luật về thương mại điện tử;

- Tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng thương mại điện tử cho cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, như: Lập kế hoạch ứng dụng và triển khai thương mại điện tử cho doanh nghiệp; kỹ năng khai thác, quản lý và cập nhật thông tin thương mại trực tuyến; kỹ năng tìm kiếm khách hàng trên Internet; xây dựng và quản trị website thương mại điện tử; xây dựng thương hiệu trên môi trường Internet,…

- Từng bước ứng dụng đào tạo trực tuyến trong lĩnh vực thương mại điện tử, khuyến khích các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp, tổ chức đóng chân trên địa bàn tỉnh liên kết xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến; khuyến khích thành lập ngành, khoa hoặc bộ môn thương mại điện tử trong trường đại học, cao đẳng.

3. Xây dựng phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ, dịch vụ thương mại điện tử:

- Khuyến khích các doanh nghiệp phát triển hạ tầng thông tin, tăng cường các tiện ích thanh toán qua phương tiện điện tử trên môi trường internet, hỗ trợ người mua hàng, đặt hàng thanh toán trực tuyến; khuyến khích chuyển giao, ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển thanh toán trực tuyến, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử.

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tín dụng phát triển mạng lưới ATM, POS nhất là trên địa bàn huyện, thị; áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo an toàn, bảo mật trong thanh toán thẻ, chuyển tiền điện tử và dịch vụ ngân hàng điện tử.

- Triển khai các hoạt động về an ninh an toàn thông tin trong giao dịch thương mại điện tử theo hướng dẫn của Bộ ngành trung ương.

- Các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp cơ quan chuyên môn nâng cấp, hoàn thiện trang thông tin điện tử của đơn vị, công khai các thủ tục hành chính. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến có liên quan tới hoạt động trong lĩnh vực như: thuế, hải quan, đầu tư, đăng ký kinh doanh, giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và các dịch vụ công khác liên quan trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

- Công khai và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các thông tin liên quan tới doanh nghiệp, bao gồm cơ sở dữ liệu về: đăng ký thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp; về quản lý xuất nhập khẩu; doanh nghiệp.

4. Nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý nhà nước:

- Từng bước hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực hoạt động thương mại điện tử; xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông chính quy, hiện đại đảm bảo dung lượng, tốc độ, tính hiệu quả và độ an toàn cao.

- Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thương mại điện tử; tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử; đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, cải tiến quy trình quản lý; nghiên cứu đề xuất xây dựng đội ngũ chuyên trách về thương mại điện tử, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ chuyên trách thương mại điện tử Sở Công thương.

- Tăng cường công tác giám sát và thực thi pháp luật thương mại điện tử thông qua Hệ thống thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương tại địa chỉ http://www.online.gov.vn.

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp các đơn vị liên quan, tổ chức thực thi các quy định pháp luật liên quan đến thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh. Hàng năm theo dõi, rà soát tình hình phát triển thương mại điện tử trên địa bàn, làm cơ sở cho việc triển khai chính sách và thực thi pháp luật về thương mại điện tử tại địa phương.

5. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử:

- Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư thiết bị công nghệ thông tin, xây dựng website thương mại điện tử, đào tạo nhân lực, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế.

- Cung cấp, hướng dẫn các doanh nghiệp khai thác cổng thông tin thị trường nước ngoài của các quốc gia và lãnh thổ trên thế giới tại địa chỉ http://www.vietnamexport.com do các đơn vị Bộ Công Thương cung cấp thông tin; hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử thực hiện việc thông báo, đăng ký chấp nhận hợp đồng mẫu trong lĩnh vực ngành công thương quản lý trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương;

- Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hoạt động quảng bá, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm; tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử trong nước và nước ngoài nhằm quảng bá thương hiệu, tiếp thị sản phẩm, giao dịch kinh doanh trên các trang mạng chính thống, từng bước phát triển thương mại điện tử;

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website thương mại điện tử để cung cấp các thông tin về doanh nghiệp, triển khai các dịch vụ thương mại điện tử như đặt hàng qua website, thanh toán trực tuyến; đồng thời giới thiệu doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm, thương hiệu và xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp trong tỉnh.

6. Khảo sát học tập kinh nghiệm, hợp tác và liên kết về phát triển thương mại điện tử:

- Tăng cường hợp tác, liên kết với các cơ quan chuyên trách về thương mại điện tử của Bộ Công Thương, các tỉnh thành trong khu vực và tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương để phát triển lĩnh vực thương mại điện tử.

- Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức đoàn đi tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm tại các địa phương có kết quả tốt trong xây dựng và triển khai kế hoạch thương mại điện tử của Chính phủ giai đoạn 2016-2020; khảo sát một số doanh nghiệp ứng dụng thành công thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp với bộ ngành trung ương, cử cán bộ phụ trách thương mại điện tử và công nghệ thông tin dự hội thảo, tập huấn, hội nghị trong nước và nước ngoài để trao đổi nâng cao kiến thức trong tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử và công nghệ thông tin của tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch bao gồm các nguồn: kinh phí thực hiện các chương trình, dự án về công nghệ thông tin và thương mại điện tử của các Bộ, ngành trung ương; đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và ngân sách của địa phương.

2. Tổng kinh phí triển khai kế hoạch thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 là: 3.985 triệu đồng, trong đó: từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, nguồn doanh nghiệp và nguồn khác.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này)

3. Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu kinh phí thực hiện kế hoạch, khả năng cân đối của ngân sách địa phương, các sở ngành, cơ quan được giao thực hiện các chương trình, đề án phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công thương:

- Là cơ quan thường trực, thường xuyên theo dõi, đôn đốc sở, ngành, địa phương liên quan việc triển khai thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nội dung kế hoạch. Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, quảng bá thông tin doanh nghiệp.

- Định kỳ tổng hợp, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện, đề xuất các giải pháp cần thiết để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Công Thương hàng năm.

- Tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử khi gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi,bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

- Chủ động phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ và tham gia có hiệu quả Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia theo Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 về phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, bố trí ngân sách thực hiện kế hoạch.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Xem xét, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các dự án, kế hoạch đầu tư phát triển các hạng mục công nghệ thông tin của tỉnh nhằm thúc đẩy và hỗ trợ cho thương mại điện tử phát triển.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phát triển đồng bộ hạ tầng thông tin đảm bảo chất lượng, phục vụ phát triển thương mại điện tử; xây dựng và đẩy mạnh các biện pháp khuyến khích đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ các Sở, địa phương, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử.

- Phối hợp với Sở Công thương thực hiện các nhiệm vụ sau: hỗ trợ các sở, địa phương, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử; đào tạo kỹ năng và tư vấn cho doanh nghiệp về công nghệ thông tin và thương mại điện tử; triển khai đồng bộ kế hoạch này với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án chương trình phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, gắn kết sự phát triển thương mại điện tử với Chính phủ điện tử.

- Chỉ đạo cơ quan báo chí, đài của tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin về thương mại điện tử trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn bảo mật thông tin trong giao dịch thương mại điện tử.

3. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thường xuyên hàng năm cho các Sở, ngành, địa phương để thực hiện các dự án, nhiệm vụ theo phụ lục kèm theo Quyết định này;

- Thẩm định kinh phí của các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện theo Quyết định này. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kinh phí và cấp phát kinh phí cho đơn vị thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Trên cơ sở kế hoạch và dự toán kinh phí được cấp thẩm quyền phê duyệt, Sở Tài chính hướng dẫn đơn vị hạch toán, thanh quyết toán theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các dự án công nghệ thông tin, thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh cho các dự án công nghệ thông tin, thương mại điện tử theo quy định.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và nội dung Quyết định này chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

6. Các Hội, Hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp trong tỉnh:

- Tích cực tham gia công tác các chương trình, dự án của cơ quan nhà nước trong hoạt động phát triển thương mại điện tử; chủ động triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình.

- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin phát triển đồng bộ hạ tầng thông tin đảm bảo chất lượng, phục vụ phát triển thương mại điện tử; xây dựng và đẩy mạnh các biện pháp khuyến khích đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ, hỗ trợ các sở, địa phương, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử.

Trên cơ sở mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra ở Quyết định này và phụ lục kèm theo, hàng năm các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa vào chương trình, xây dựng kế hoạch, kinh phí thực hiện của ngành, đơn vị mình để triển khai thực hiện. Định kỳ (trước ngày 01 tháng 12 hàng năm) đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện tình hình thực hiện Quyết định này, đồng thời xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo gởi về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này, nếu có vướng mắc, các sở, ngành và địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công thương) để xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN KHAI KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3798/QĐ-UBND, ngày 22/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện (đvt: triệu đồng)/năm

Ghi chú

I. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử

1

Phổ biến, tuyên truyền những lợi ích trong ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân qua các phương tiện truyền thông

Đài PTTH Bình Thuận; Báo Bình Thuận

Sở Công thương; Sở Thông tin và Truyền thông

Định kỳ hàng năm, có 2 chuyên mục trên báo, đài giai đoạn (2016-2020)

200

40 triệu/2 chuyên mục x 5 năm = 200 triệu

2

Tổ chức hội thảo, hội nghị về hệ thống pháp luật, các văn bản mới liên quan tới thương mại điện tử, các giải pháp để phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh; phát hành sổ tay, tờ rơi,.. về thương mại điện tử

Sở Công thương

Các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức 03 hội nghị, hội thảo,… giai đoạn 2016- 2020. Năm thực hiện: 2017; 2019 và năm 2020.

300

100 triệu/01 hội thảo, hội nghị (100 triệu x 3 = 300 triệu)

3

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng an ninh, an toàn thông tin của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử về giao dịch thương mại điện tử như: chữ ký số, chứng thực, bảo mật an toàn thông tin, hạ tầng thông tin,...

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Công thương

Thực hiện 03 chuyên đề trong giai đoạn 2016-2020. Năm thực hiện: 2018; 2019 và năm 2020.

180

60 triệu/chuyên đề x 3 chuyên đề = 180 triệu

II. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

1

Phối hợp tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn cho cán bộ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức về lĩnh vực thương mại điện tử như: xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai thương mại điện tử doanh nghiệp; khai thác dịch vụ công trực tuyến; biên tập, quản trị website doanh nghiệp,…

Sở Công thương

- Cục TMĐT và CNTT - Bộ Công Thương; Các Sở, ngành có liên quan

Theo kế hoạch của Bộ Công Thương. Năm dự kiến thực hiện: 2018; 2019

200

100 triệu/lớp x 2 lớp = 200 triệu (giai đoạn 2016- 2020)

2

Tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng ứng dụng, khai thác thương mại điện tử như: an ninh thông tin trong giao dịch, chứng thực chữ ký số, bảo mật thông tin doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Công thương và các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng năm, tổ chức 05 lớp trong giai đoạn 2016-2020

425

85 triệu/lớp x 5 lớp = 425 triệu

III. Nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý nhà nước

1

Nâng cấp hoàn thiện và phát triển các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên về lĩnh vực thương mại điện tử trên trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2017 - 2020

 

 

2

Thực hiện cung cấp trực tuyến từ mức độ 3 trở lên dịch vụ hành chính công liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; cung cấp trực tuyến mức độ 4 các dịch vụ kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng

Các Sở, ban, ngành có liên quan;

Sở Thông tin và Truyền thông

2018 - 2020

 

 

3

Chỉ đạo các ngân hàng hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, cung cấp các dịch vụ ngân hàng trên internet, mở rộng phát triển thị trường thanh toán thẻ (ATM) và liên thông thanh toán thẻ giữa các ngân hàng và thiết bị thanh toán không dùng tiền mặt (POS)

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Thuận

Chi nhánh ngân hàng tại Bình Thuận

2016 - 2020

 

 

4

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thương mại điện tử; chủ động tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử

Sở Công thương

Các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2016 - 2020

 

 

5

Tổ chức thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thương mại điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công thương

Các Sở, ngành, địa phương liên quan; Các doanh nghiệp liên quan

Giai đoạn 2017 - 2020

 

 

6

Định kỳ tổ chức khảo sát điều tra tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp

Cục Thống kê; Sở Công thương

Các Sở, ngành liên quan; Các doanh nghiệp liên quan

Giai đoạn 2016 - 2020, khảo sát 2 đợt. Năm dự kiến thực hiện: 2018; 2020.

100

50 triệu/đợt x 2 đợt = 100 triệu

IV. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử

1

Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cấp, xây dựng mới website đảm bảo các tính năng đáp ứng hoạt động thương mại điện tử

Cục TMĐT và CNTT - Bộ Công Thương; Sở Công thương

Sở Thông tin và Truyền thông; Doanh nghiệp được hỗ trợ

Giai đoạn 2016 - 2020, hàng năm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển 100 website

1.500

15 triệu/web x 100 web/năm = 1.500 triệu

2

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử như: Cổng thương mại điện tử quốc gia, sàn giao dịch thương mại điện tử trong và ngoài nước,..

Sở Công thương

Các Sở, ngành có liên quan; Doanh nghiệp được hỗ trợ

Giai đoạn 2016-2020, định kỳ hàng năm hỗ trợ 20 website

1.000

10 triệu x 100 website = 1.000 triệu

V. Hợp tác, liên kết về thương mại điện tử

1

Tăng cường hợp tác, liên kết với các cơ quan chuyên trách về thương mại điện tử của Bộ Công Thương, các tỉnh thành, các trường đại học, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử để triển khai các kế hoạch, chương trình, dự án để phát triển thương mại điện tử của tỉnh

Sở Công thương

Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành có liên quan

2016 - 2020

 

 

2

Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm ở các tỉnh, thành phố đã thành công trong việc phát triển thương mại điện tử

Sở Công thương

Các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Giai đoạn 2016-2020, tổ chức 2 chuyến. Năm thực hiện: 2018 và 2020.

80

40 triệu/chuyến x 2 chuyến = 80 triệu

Tổng cộng

3.985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3798/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3798/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2016
Ngày hiệu lực22/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3798/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3798/QĐ-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử Bình Thuận 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3798/QĐ-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử Bình Thuận 2016 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3798/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành22/12/2016
        Ngày hiệu lực22/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3798/QĐ-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử Bình Thuận 2016 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3798/QĐ-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử Bình Thuận 2016 2020

            • 22/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực