Quyết định 39/2015/QĐ-UBND

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2013/QĐ-UBND về Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2015/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định nguồn nộp lưu tài liệu lưu trữ lịch sử Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2015/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 16 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2013/QĐ-UBND NGÀY 19/02/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SỐ 1 CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11-11-2011;

Căn cứ Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 21/11/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 21/11/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xác định cơ quan, t chức thuộc ngun nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 347/TTr-SNV ngày 24/8/2015 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 194/BC-STP ngày 14/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 19/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Danh mục s1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Kon Tum do không còn phù hp với quy định pháp luật hiện hành.

Giao Sở Nội vụ xây dựng, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Kon Tum theo quy định tại Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 21/11/2014 của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
-
Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
UBMT TQVN tỉnh;
-
Sở Tư pháp tỉnh;
-
Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
-
Công báo tnh;
-
Lưu: VT, TH5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2015
Ngày hiệu lực26/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2015/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định nguồn nộp lưu tài liệu lưu trữ lịch sử Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 39/2015/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định nguồn nộp lưu tài liệu lưu trữ lịch sử Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu39/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quí
        Ngày ban hành16/09/2015
        Ngày hiệu lực26/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 39/2015/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định nguồn nộp lưu tài liệu lưu trữ lịch sử Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2015/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định nguồn nộp lưu tài liệu lưu trữ lịch sử Kon Tum

            • 16/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực