Quyết định 39/2017/QĐ-UBND

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh; trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2017/QĐ-UBND hoạt động đầu tư kinh doanh điều kiện an ninh trật tự Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2017/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; Luật Công an nhân dân ngày 27/11/2014; Luật Du lịch ngày 14/6/2005;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp; s 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 về hoạt động in; s 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch; số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 về kinh doanh khí; s 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 về vật liệu nổ công nghiệp;

Xét đề nghị của Gm đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 89/TTr-CAT-PC64 ngày 13/7/2017; Báo cáo số 295/BC-STP ngày 06/7/2017 của Sở Tư pháp về việc thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh; trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Công an tnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Công an;
- Cục KT VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT
UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC;
- Gửi: + Bản giấy: Thành phần không nhận ĐT;
+ B
n điện tử: Các thành phn còn li.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, mục đích, nội dung, phương thức, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối vi hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện van ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Đi tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có liên quan đến việc thành lập, cấp phép, đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “An ninh, trật tự” là cách viết gọn của cụm từ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

2. “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự” là những ngành nghề trong quá trình hoạt động kinh doanh có yếu tố phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự dễ bị li dụng để hoạt động phạm tội và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác (gồm 23 ngành, nghề được quy định tại Điều 3 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đi với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

3. “Cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự” là cơ sở kinh doanh các ngành, nghề nêu trên (sau đây viết gọn cơ sở kinh doanh), bao gồm:

a) Doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã;

c) Chi nhánh, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của các cơ quan, tổ chức;

đ) Hộ kinh doanh.

Điều 4. Mục đích phối hợp

1. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tnh.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự tại địa phương theo hướng:

a) Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh;

b) Phân định trách nhiệm giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh;

c) Tăng cường vai trò giám sát của xã hội đối với cơ sở kinh doanh.

3. Phản ánh kịp thời và chính xác các thông tin về hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh; cung cấp thông tin về cơ sở kinh doanh cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

4. Phát hiện và xử lý kịp thi những cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực do hoạt động của cơ sở kinh doanh gây ra cho xã hội.

5. Đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh phát triển phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đã được pháp luật quy định và yêu cầu công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Các ni dung liên quan đến công tác quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và tạo điều kiện để các đơn vị đầu tư kinh doanh hoạt động đúng quy định của pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi sách nhiễu, gây phiền hà, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan có trách nhiệm chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành giữa các cơ quan quản lý của tnh.

4. Việc phối hợp lực lượng kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo từng vụ việc phải căn cứ vào nguồn thông tin và công tác kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị và phải do người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó có yêu cầu bằng văn bản.

Điều 6. Nội dung phối hợp

1. Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh và thành lập, cấp phép, đăng ký, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc xử lý, thu hi giy chng nhận đăng ký kinh doanh, giy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; phát hiện, xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác phối hợp, rút kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất (nếu có).

5. Báo cáo định kỳ việc thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác cấp phép, đăng ký, quản lý; kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

6. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kin về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 7. Phương thức phối hp

1. Công an tỉnh là cơ quan đầu mối, các cơ quan khác có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh, phân công đầu mối (lãnh đạo, chuyên viên) theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý; xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tổng hợp thông tin, số liệu định kỳ hàng năm hoặc đột xuất gửi về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin, đề xuất các nội dung cần phối hợp; thông tin liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn; kết quả công tác quản lý; các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo chức năng, phạm vi quản lý của từng đơn vị.

3. Để đảm bảo công tác phối hợp được kịp thời, các cơ quan có thể trao đổi thông tin thông qua hình thức trực tiếp gặp gỡ để trao đổi, thông qua văn bản hoặc bng các phương tiện thông tin liên lạc.

4. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan thì đơn vị chủ trì đoàn liên ngành triển khai công tác có trách nhiệm: Bảo đảm tính pháp lý và trình tự, thủ tục đối với các chuyên đề, vụ việc; đảm bảo các điều kiện để đoàn hoạt động; báo cáo kết quả về Công an tỉnh để tổng hợp.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Điều 8. Công an tỉnh

1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; đảm bo theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện các quy định của pháp luật.

2. Xây dựng kế hoạch triển khai hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng và các tổ chức, đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

3. Hướng dẫn và tập huấn công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và hướng dẫn cơ sở kinh doanh xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

4. Hướng dẫn thống nhất việc thẩm định hồ sơ trước khi cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện chế độ hậu kiểm đối với người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự và các điều kiện thực tế tại cơ sở kinh doanh; việc sát hạch, cấp chng chỉ nghiệp vụ bảo vệ theo nguyên tắc chỉ cấp một loại Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ cho tt cả các nội dung quy định trong giáo trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đthực hiện tội phạm và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác.

5. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức tốt công tác quản lý và thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho tổ chức, cá nhân hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm về an ninh, trật tự theo thẩm quyn.

6. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

7. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Điều 9. SKế hoạch và Đầu tư

1. Phối hợp với Công an tỉnh: Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh và kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp với tình hình thực tế; kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn, theo nội dung trong hồ sơ đăng ký kinh doanh.

2. Thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh, trật tự theo định kỳ (tháng, 06 tháng, 01 năm) hoặc đột xuất khi có đề nghị của Công an tỉnh để phối hp quản lý.

3. Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo quy định khi có văn bản của các sở chuyên ngành quản lý đề xuất.

Điều 10. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp vi Công an tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí hàng năm và hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, quyết toán kinh phí duy trì hoạt động quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Sở Văn hóa, Th thao và du lịch

1. Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh về chấp hành các quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót; kiên quyết không cấp giấy phép kinh doanh cho các cơ sở không đảm bảo những điều kiện theo quy định.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, thẩm định để xếp hạng sao và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đón khách du lịch cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

3. Phối hp với Công an tỉnh và các ngành chức năng quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và khách lưu trú để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng li dụng cơ sở kinh doanh lưu trú để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 12. Sở Y tế

1. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn đối với các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ xoa bóp (massage); phối hợp với UBND huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt phân cấp quản lý theo Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh.

2. Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ xoa bóp (massage) trên địa bàn quản lý.

Điều 13. Sở Tư pháp

1. Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện tiến hành rà soát, đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan đảm bảo phù hợp với các quy định của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

2. Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trước khi trình UBND tỉnh ký, ban hành.

3. Tiếp nhận hồ sơ, cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 14. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển hoạt động in trên địa bàn tỉnh, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm.

2. Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

3. Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ trong hoạt động in cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ in trên địa bàn.

4. Thẩm định cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động in cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ in theo quy định của pháp luật về hoạt động in.

5. Phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi có yêu cầu.

Điều 15. Sở Công Thương

1. Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh lập quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí bao gồm: Cửa hàng chuyên kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai, trạm cấp khí, trạm nạp khí vào phương tiện vận tải, trạm nạp LPG vào chai, kho khí bảo đm phù hợp với quy hoạch tổng thể chung của cả nước. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí theo quy định của pháp luật về kinh doanh khí, trừ giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai đối với hộ kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh về việc phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh khí du mỏ hóa lỏng đối với cơ sở bán lẻ LPG chai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

3. Tham mưu UBND tỉnh cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; cấp giấy đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ nmìn theo quy định của pháp luật về vật liệu ncông nghiệp.

4. Tổ chức huấn luyện, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn cho các đối tượng liên quan đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, lĩnh vực khí du mỏ hóa lỏng theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi có yêu cầu.

Điều 16. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo thẩm quyền.

2. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành có liên quan kiểm tra, thẩm định các điều kiện kinh doanh trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các hộ kinh doanh cá thể hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

3. Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự tại địa phương.

4. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất và kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Tổ chức triển khai thực hiện

Công an tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này; đôn đốc các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện và tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Điều 18. Sửa đi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này, nếu có phát sinh, vướng mc, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã phản ánh về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2017
Ngày hiệu lực15/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2017/QĐ-UBND hoạt động đầu tư kinh doanh điều kiện an ninh trật tự Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 39/2017/QĐ-UBND hoạt động đầu tư kinh doanh điều kiện an ninh trật tự Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu39/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Khánh
        Ngày ban hành14/08/2017
        Ngày hiệu lực15/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 39/2017/QĐ-UBND hoạt động đầu tư kinh doanh điều kiện an ninh trật tự Hà Tĩnh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2017/QĐ-UBND hoạt động đầu tư kinh doanh điều kiện an ninh trật tự Hà Tĩnh

         • 14/08/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/08/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực