Quyết định 3995/QĐ-UBND

Quyết định 3995/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 3995/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3995/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một ca liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tại Tờ trình số 2313/TTr-SYT ngày 31/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 47 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (chi tiết có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Thường trực: T
U, HĐND Thành phố;
- Ch
tịch UBND Thành phố;
- Các PCT
UBND Thành phố;
- VP
UBTP: CVP, PVP L.T.Lực; các phòng: TKBT, KSTTHC, HCTC, TTTHCB xây dựng quy trình điện t);
- C
ng Giao tiếp điện tử Thành phố;
-
Lưu VT, SYT, KSTTHC(Quyên).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Quyết định s 3995/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội)

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT

Tên quy trình nội bộ

hiệu

1.

Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

QT-01

2.

Cấp lại chứng ch hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chng ch hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

QT-02

3.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thm quyền của S Y tế

QT-03

4.

Cấp b sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

QT-04

5.

Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

QT-05

6.

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

QT-06

7.

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

QT-07

8.

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

QT-08

9.

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

QT-09

10.

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quyền của Sở Y tế

QT-10

11.

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

QT-11

12.

Cấp lại giấy phép hoạt động đối vi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

QT-12

13.

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

QT-13

14.

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016

QT-14

15.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

QT-15

16.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chng chỉ hành nghề theo quy định tại Đim a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

QT-16

17.

Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Hà Nội

QT-17

18.

Cho phép đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

QT-18

19.

Cho phép đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

QT-19

20.

Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

QT-20

21.

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khảm sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế

QT-21

22.

Công bố đ điều kiện điều tr nghiện chất dạng thuốc phiện

QT-22

23.

Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất

QT-23

24.

Công b lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có sự thay đổi về tên, đa ch, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự

QT-24

25.

Phê duyệt ln đầu danh mục kỹ thuật của các cơ s khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

QT-25

26.

Đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ s khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền qun lý của Sở Y tế

QT-26

27.

Cấp chứng ch hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp chứng ch hành nghề được bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành ngh Dược

QT-27

28.

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

QT-28

29.

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng ch hành nghề dược nhưng Chứng ch hành nghề dược b thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ

QT-29

30.

Điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề Dược theo hành thức xét hồ sơ

QT-30

31.

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trưng hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyển bán l dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc c truyền)

QT-31

32.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kim soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

QT-32

33.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyn của Sở Y tế (Cơ s bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

QT-33

34.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ s bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

QT-34

35.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ s thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán l thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

QT-35

36.

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

QT-36

37.

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa ch của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

QT-37

38.

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

QT-38

39.

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

QT-39

40.

Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

QT-40

41.

Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

QT-41

42.

Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

QT-42

43.

Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hưng thần, thuốc tiền chất, thuốc dng phối hợp có chứa tiền cht thuc thẩm quyền của Sở Y tế

QT-43

44.

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

QT-44

45.

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

QT-45

46.

Công bố tiêu chun áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

QT-46

47.

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

QT-47

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3995/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3995/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2019
Ngày hiệu lực25/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(03/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3995/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3995/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3995/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3995/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành25/07/2019
        Ngày hiệu lực25/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (03/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3995/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3995/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế Hà Nội

         • 25/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực