Quyết định 40/2015/QĐ-UBND

Quyết định 40/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý khuyến mại Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2015/QĐ-UBND quản lý khuyến mại thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2015/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ KHUYẾN MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 164/TTr-SCT ngày 09 tháng 01 năm 2015, Công văn số 6049/SCT-XNK ngày 17 tháng 6 năm 2015 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 1360/STP-VB ngày 26 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý khuyến mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Cổng TTĐT UBND TP;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng CV, TCTMDV (02), TTCB;
- Lưu: VT, (TM/AT) MH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ KHUYẾN MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định trách nhiệm, nội dung và hình thức phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý hoạt động khuyến mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sở Công Thương và các đơn vị thuộc Sở.

2. Thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mại và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khuyến mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Cục Thuế Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Mọi hoạt động phối hợp giữa Sở Công Thương và Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tuân thủ nguyên tắc phối hợp quản lý ngành, lĩnh vực, đảm bảo sự nhất quán, phát huy tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan để công tác quản lý nhà nước về hoạt động khuyến mại trên địa bàn có hiệu quả.

2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật chủ động phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc đảm bảo khách quan, minh bạch, hiệu quả và đúng thời gian quy định.

Điều 4. Mục đích phối hợp

1. Nâng cao trách nhiệm của Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Cục Thuế Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức, quản lý về khuyến mại nhằm nâng cao chất lượng hoạt động khuyến mại trên địa bàn.

2. Phân rõ trách nhiệm việc quản lý nhà nước của Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Cục Thuế Thành phố và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền góp phần thúc đẩy việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của thương nhân trên địa bàn.

Điều 5. Nội dung phối hợp

1. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách về khuyến mại.

2. Thanh tra, kiểm tra.

3. Xử lý vi phạm hành chính.

4. Cung cấp thông tin.

5. Chế độ báo cáo.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP QUẢN LÝ CỤ THỂ

Điều 6. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách về khuyến mại

1. Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở ban ngành hướng dẫn, phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác truyền thông, giáo dục pháp luật, chính sách về khuyến mại trên địa bàn Thành phố.

2. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Cục Thuế Thành phố phối hợp Sở Công Thương thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách về khuyến mại cho thương nhân trong lĩnh vực chuyên ngành quản lý.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc có liên quan làm tốt công tác truyền thông giáo dục pháp luật, chính sách về khuyến mại cho thương nhân đóng trên địa bàn cấp huyện.

Điều 7. Phối hợp về công tác thanh tra, kiểm tra

1. Sở Công Thương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình, thực hiện khuyến mại của thương nhân trên địa bàn Thành phố. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tổ chức thực hiện hoặc phối hợp cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát hoạt động khuyến mại theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị truyền thông yêu cầu thương nhân cung cấp chứng cứ chứng minh tính chính xác, đầy đủ của thông tin về chương trình khuyến mại khi thương nhân thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ trên các phương tiện truyền thông do Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý.

3. Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị yêu cầu thương nhân cung cấp chứng cứ chứng minh tính chính xác, đầy đủ của thông tin về chương trình khuyến mại khi thương nhân thực hiện quảng cáo trên các phương tiện chuyên ngành do Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý.

4. Sở Du lịch và Cục Thuế Thành phố phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra việc thực hiện khuyến mại theo quy định.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Kinh tế xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất về thực hiện khuyến mại trên địa bàn, đồng thời phối hợp Sở Công Thương thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của ngành Công Thương.

Điều 8. Phối hợp trong việc xử lý vi phạm hành chính

1. Sở Công Thương xử lý hoặc đề nghị các cơ quan có chức năng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khuyến mại theo quy định của pháp luật.

2. Cục Thuế Thành phố kiểm tra kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của thương nhân hoạt động khuyến mại trên địa bàn Thành phố.

3. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch có trách nhiệm thông báo cho Sở Công Thương trong thời gian 3 ngày làm việc khi phát hiện nội dung quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, báo, đài, các băng rôn, cờ phướn có chứa thông tin về hoạt động khuyến mại nhưng chưa thông báo/đăng ký hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khuyến mại để xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý hoặc thực hiện yêu cầu xử lý của các cơ quan chức năng khi có hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động khuyến mại xảy ra trên địa bàn cấp huyện.

Điều 9. Phối hợp trong việc cung cấp thông tin

1. Sở Công Thương:

a) Cung cấp thông tin về chương trình khuyến mại của thương nhân cho Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Cục Thuế Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn 05 ngày làm việc khi có yêu cầu.

b) Đối với các chương trình khuyến mại của thương nhân không được chấp thuận thực hiện khuyến mại trên địa bàn Thành phố, Sở Công Thương sẽ gửi thông tin Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp huyện để phối hợp kiểm tra và giám sát.

c) Trong quá trình xử lý vi phạm, Sở Công Thương sẽ gửi Quyết định xử lý vi phạm đã áp dụng đối với thương nhân cho Cục Thuế Thành phố, các Sở ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định.

2. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Cục Thuế Thành phố cung cấp cho Sở Công Thương các thông tin thương nhân trong lĩnh vực chuyên ngành quản lý trong vòng 05 ngày làm việc khi có yêu cầu.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện: trong quá trình xử lý vi phạm, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi Quyết định xử lý vi phạm đã áp dụng đối với thương nhân cho Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định.

Điều 10. Chế độ họp, báo cáo

1. Các cơ quan có trách nhiệm phân công một (01) lãnh đạo phụ trách và một (01) chuyên viên quản lý, kiểm tra hoạt động khuyến mại trên địa bàn, làm đầu mối trong quá trình phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động khuyến mại trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đơn vị mình.

2. Định kỳ sáu (6) tháng các cơ quan tham gia phối hợp tổ chức cuộc họp để trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm về vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp. Khi cần thiết, lãnh đạo cơ quan tham gia phối hợp có thể tổ chức họp đột xuất để giải quyết những vụ việc cụ thể.

3. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Cục Thuế Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổng hợp, cung cấp thông tin gửi về Sở Công Thương trước ngày 25 tháng cuối quý (đối với báo cáo quý) và trước ngày 25 tháng 12 đối với báo cáo năm.

4. Hàng năm, Sở Công Thương có trách nhiệm thông báo Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Cục Thuế Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan về kết quả thực hiện các nội dung phối hợp hoạt động, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế này.

Điều 12. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, Cục Thuế Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp phổ biến đến thương nhân để thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế phối hợp này.

Điều 13. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung thì các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Công Thương để nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2015
Ngày hiệu lực21/08/2015
Ngày công báo01/09/2015
Số công báoSố 42
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước

Download Văn bản pháp luật 40/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2015/QĐ-UBND quản lý khuyến mại thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 40/2015/QĐ-UBND quản lý khuyến mại thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu40/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Hồng
        Ngày ban hành11/08/2015
        Ngày hiệu lực21/08/2015
        Ngày công báo01/09/2015
        Số công báoSố 42
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 40/2015/QĐ-UBND quản lý khuyến mại thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2015/QĐ-UBND quản lý khuyến mại thành phố Hồ Chí Minh

            • 11/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2015

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực