Quyết định 40/2016/QĐ-UBND

Quyết định 40/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2004/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 45/2004/QĐ-UB quy chế Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2016/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

QUYT ĐNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2004/QĐ-UB NGÀY 22/6/2004 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 26/04/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 115/TTr-SYT ngày 01/9/2016 và Giám đc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1828/TTr-SNV ngày 05/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bQuyết định số 45/2004/QĐ-UB ngày 22/6/2004 của UBND tnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước.

Lý do: Không còn phù hợp với Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh và Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 26/04/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tnh Bình Phước.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Sở Nội vụ: (05 bản);
- Sở Tư pháp;
- LĐVP, Phòng NC-NgV;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, NC (QĐ 67).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2016
Ngày hiệu lực15/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 45/2004/QĐ-UB quy chế Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 40/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 45/2004/QĐ-UB quy chế Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu40/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành05/10/2016
        Ngày hiệu lực15/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 40/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 45/2004/QĐ-UB quy chế Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 45/2004/QĐ-UB quy chế Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước

            • 05/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực