Quyết định 40/2016/QĐ-UBND

Quyết định 40/2016/QĐ-UBND năm 2016 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2016/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2016/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG THÁP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-UBND-TL ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 61/QĐ-UBND-TL ngày 17/5/2012 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Xúc tiến, Thương mại và Đầu tư thành Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp tại Công văn số 108/XTTMDLĐT-TCHC ngày 29 tháng 6 năm 2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1189/SNV-TCBC ngày 26 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2016 và bãi bỏ các văn bản trước đây trái với Quyết định này.

Ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT/Tỉnh uỷ, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Cổng TTĐT Tỉnh, Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC (Đức).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

TÊN GỌI, VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1. Tên gọi

1. Tên gọi bằng tiếng Việt: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

2. Tên Trung tâm viết bằng tiếng Anh: Dong Thap Trade and Investment Promotion Center; tên viết tắt: DOTIP.

Điều 2. Vị trí

1. Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân Tỉnh. Đồng thời, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

Sở Công Thương và các ngành có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chức năng

Trung tâm có chức năng tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân Tỉnh các chính sách xúc tiến về thương mại, du lịch và đầu tư; tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư trên địa bàn Tỉnh, thực hiện công tác hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật; phối hợp với Trung tâm Phát triển du lịch Tỉnh quảng bá du lịch tỉnh Đồng Tháp.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch 05 năm, hàng năm về xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư của Tỉnh; chủ trì, phối hợp thực hiện kế hoạch, chương trình xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư của Tỉnh đã được phê duyệt và thực hiện các nhiệm vụ khác về xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư được Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao.

2. Hợp tác với các cơ quan xúc tiến của Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến.

3. Phối hợp với các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức xúc tiến, các Hiệp hội trong và ngoài nước nhằm xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào tỉnh Đồng Tháp.

4. Tổ chức, phối hợp tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước.

5. Tổ chức, phối hợp tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm của Tỉnh đến doanh nghiệp, người tiêu dùng trong và ngoài nước.

6. Tổ chức, phối hợp tổ chức phiên chợ hàng Việt về nông thôn nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có cơ hội quảng bá doanh nghiệp và sản phẩm, mở rộng kênh phân phối tại thị trường nông thôn, qua đó giúp người dân có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các sản phẩm mang thương hiệu Việt.

7. Tổ chức, phối hợp tổ chức, hỗ trợ doanh nghiệp trong Tỉnh tham dự các hội chợ, triển lãm, các diễn đàn thương mại, du lịch, đầu tư trong và ngoài nước.

8. Tổ chức, phối hợp tổ chức hỗ trợ đoàn doanh nghiệp của Tỉnh đi nghiên cứu, khảo sát thị trường trong nước và ngoài nước nhằm giúp các đơn vị kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

9. Tổ chức hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp của Tỉnh mở, tham gia các phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước.

10. Tổ chức, phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm các chuyên đề về thương mại, du lịch, đầu tư; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý ở các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

11. Tổ chức, phối hợp tổ chức, tham gia các sự kiện, hội chợ, triển lãm, khảo sát thị trường về du lịch trong và ngoài nước.

12. Phối hợp với Trung tâm Phát triển du lịch Tỉnh tiếp đón các tổ chức xúc tiến du lịch, các hãng lữ hành đến tỉnh Đồng Tháp tham quan, khảo sát tìm hiểu các sản phẩm du lịch của Tỉnh.

13. Tổ chức, phối hợp tổ chức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Đồng Tháp đến các tổ chức xúc tiến du lịch, các hãng lữ hành, du khách trong và ngoài nước.

14. Phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các ấn phẩm, tài liệu, hình ảnh, quà tặng, video clip, logo, slogan,… phục vụ cho hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư.

15. Tổ chức điều hành Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Tháp để cung cấp thông tin, kết nối cung cầu, thị trường, sản phẩm cho doanh nghiệp, khách du lịch, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, cung cấp thường uyên các thông tin về kế hoạch phát triển kinh tế, cơ chế chính sách ưu đãi của Tỉnh trong từng thời kỳ cho các doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến nhằm kêu gọi thu hút đầu tư.

16. Tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đến tỉnh Đồng Tháp đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

17. Thực hiện công tác tổng hợp, sơ, tổng kết và báo cáo hàng năm theo quy định.

18. Quản lý biên chế, thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; quản lý tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu theo quy định của pháp luật.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 5. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm

a) Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc;

b) Trung tâm làm việc theo chế độ Thủ trưởng, Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của Trung tâm trước Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về kết quả công tác được giao. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật , cho từ chức, nghỉ hưu và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh quyết định và theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức Trung tâm, gồm:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính.

b) Phòng Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

c) Phòng Xúc tiến Thương mại - Du lịch.

d) Phòng Thông tin tổng hợp.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Trưởng, Phó trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm quyết định theo tiêu chuẩn, chức danh và phân cấp quản lý của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Điều 6. Biên chế, số lượng người làm việc

1. Biên chế, số lượng người làm việc của Trung tâm do Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Trung tâm bố trí, sử dụng công chức, viên chức của Trung tâm phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, ngạch viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật.

Chương IV

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Với Uỷ ban nhân dân Tỉnh

1. Trung tâm chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

2. Định kỳ tháng, 6 tháng, năm báo cáo kết quả công tác xúc tiến thương mại, du lịch về Ủy ban nhân dân Tỉnh, đồng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nắm thông tin tổng hợp.

Điều 8. Với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, ngành Trung ương

Đối với Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương), Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Thương vụ Việt Nam, các hiệp hội ngành hàng thì Trung tâm có trách nhiệm giữ vững mối quan hệ thường uyên, thực hiện chế độ thông tin hai chiều theo hướng dẫn và thỏa thuận hai bên hoặc các bên.

Điều 9. Với các sở, ban, ngành Tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư và thực hiện các chương trình xúc tiến của Tỉnh.

Điều 10. Với các hiệp hội, các doanh nghiệp

Thường xuyên phối hợp với các hiệp hội, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong Tỉnh để nắm tình hình, phổ biến chính sách và tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến theo chương trình kế hoạch đã được Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

2. Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trung tâm; bố trí, sắp xếp viên chức phù hợp với vị trí việc làm, đảm bảo chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

3. Ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc; xây dựng quy chế làm việc của Trung tâm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quy định này.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, Giám đốc Trung tâm chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trao đổi, thống nhất trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2016
Ngày hiệu lực15/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 40/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2016/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 40/2016/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu40/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Dương
        Ngày ban hành26/08/2016
        Ngày hiệu lực15/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 40/2016/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2016/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Tháp

            • 26/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực