Quyết định 4002/QĐ-BCA-V19

Quyết định 4002/QĐ-BCA-V19 năm 2016 Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4002/QĐ-BCA-V19 Công ước quốc tế chống bắt con tin trừng trị việc khủng bố 2016


B CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4002/QĐ-BCA-V19

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CHỐNG BẮT CON TIN NĂM 1979 VÀ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TRỪNG TRỊ VIỆC KHỦNG BỐ BẰNG BOM NĂM 1997

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật phòng, chống khủng bố năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2212/2013/QĐ-CTN ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc gia nhập Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979;

Căn cứ Quyết định số 2213/2013/QĐ-CTN ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc gia nhập Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997;

Căn cứ Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp;

Căn cứ Nghị định số 22/2014/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp chống khủng bố và việc phân công người chỉ huy chống khủng bố;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Quyết định số 507/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997;

Căn cứ Thông tư số 46/2015/TT-BCA ngày 22/9/2015 của Bộ Công an quy định cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (đ
báo cáo);
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Các Bộ, cơ quan ngan
g Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (đphối hợp);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ph
trực thuộc Trung ương (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng Bộ Công an (đ
biết, chỉ đạo thực hiện);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, V19.

BỘ TRƯỞNG
Thượng tướng Tô Lâm

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CHỐNG BẮT CON TIN NĂM 1979 VÀ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TRỪNG TRỊ VIỆC KHỦNG BỐ BẰNG BOM NĂM 1997
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4002/QĐ-BCA-V19 ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Chủ động triển khai có hiệu quả các quy định của Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997 (sau đây gọi tắt là hai Công ước quốc tế về chống khủng b) và Kế hoạch tổ chức thực hiện hai Công ước quốc tế về chống khủng bố đã được phê duyệt theo Quyết định số 507/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ) trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ Công an.

b) Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan đầu mối của Việt Nam trong thực thi hai Công ước quốc tế về chống khủng bố và yêu cầu của hai Công ước đặt ra đối với các quốc gia thành viên; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, nhất là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố trong việc triển khai thực hiện hai Công ước quốc tế về chống khủng bố.

c) Hoàn thiện cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Công an các đơn vị, địa phương trong phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom; tăng cường phối hợp giữa Bộ Công an với các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện hai Công ước quốc tế về chống khủng bố và Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ.

d) Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom, đặc biệt là hợp tác với các quốc gia thành viên hai Công ước quốc tế về chống khủng bố, các tổ chức quốc tế và khu vực, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom, đưa ra các giải pháp phòng ngừa và phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi bắt con tin và khủng bố bằng bom, khắc phục hậu quả và hỗ trợ cho các nạn nhân bị khủng bố; nghiên cứu tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm và tranh thủ các nguồn tài trợ, hỗ trợ về tài chính, phương tiện kỹ thuật tiên tiến của các nước, các tổ chức quốc tế trong phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai thực hiện Kế hoạch này phải chủ động, kịp thời, đồng bộ, có lộ trình cụ thể, được tiến hành lồng ghép với các chương trình, kế hoạch phòng, chống khủng bố đã ban hành; bảo đảm tiến độ theo lộ trình được xác định trong Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ; bám sát các yêu cầu chính trị, ngoại giao và điều kiện thực tế của Việt Nam; phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; đảm bảo quyền, lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân.

b) Kết hợp triển khai thực hiện hai Công ước quốc tế về chống khủng bố với thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, của Bộ Công an.

c) Công an các đơn vị, địa phương, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo lộ trình trong Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này; bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác, quan hệ phi hợp chặt chẽ và đồng bộ trong quá trình thực hiện.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền, phổ biến về nội dung hai Công ước quốc tế về chống khủng bố và pháp luật của Việt Nam có liên quan trong Công an nhân dân

a) Tổ chức cấp phát hai cuốn sách về “Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979” và “Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997”.

b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu tại Công an các đơn vị, địa phương về nội dung hai Công ước quốc tế về chống khủng bố và pháp luật của Việt Nam có liên quan về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom, về lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân, nhất là các cán bộ, chiến sĩ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố.

c) Xây dựng Đề án và tổ chức tuyên truyền hai Công ước quốc tế về chống khủng bố và pháp luật Việt Nam có liên quan về phòng, chng bắt con tin và khủng bố bằng bom, về lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

d) Xây dựng, hoàn thiện đề án, chương trình, kế hoạch, phương án diễn tập, huấn luyện phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom; phối hợp, tổ chức diễn tập, huấn luyện nâng cao năng lực, khả năng phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom, nhất là tại các địa bàn đông dân cư, khu vực trọng điểm về chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa.

e) Xây dựng và triển khai chuyên mục của truyền hình Công an nhân dân phát sóng chuyên đề phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

2. Triển khai thực hiện các yêu cầu của hai Công ước quốc tế về chống khủng bố và trách nhiệm của quốc gia thành viên

a) Tiến hành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản pháp luật có liên quan đến hai Công ước quốc tế về chống khủng bố theo sự phân công của Chính phủ và thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ Công an, nhất là các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật phòng, chng khủng bố, Luật phòng, chống rửa tiền, Luật tương trợ tư pháp, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Pháp lệnh Cảnh sát cơ động, Pháp lệnh Cảnh vệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

b) Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bng bom:

- Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác theo quy định của hai Công ước quốc tế về chống khủng bố; đề xuất đàm phán, ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về phòng chống tội phạm, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù, tổ chức thực hiện tốt các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp về hình sự với các quốc gia thành viên của hai Công ước quốc tế về chống khủng bố; ký kết và thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ Công an nhằm tăng cường năng lực quốc gia và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom; rà soát, bổ sung việc phân công cơ quan đầu mối trong việc trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc, thực hiện các yêu cầu quốc tế liên quan đến khủng bố nói chung và hai Công ước quốc tế về chống khủng bố nói riêng;

- Tham dự hoặc tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, nghiên cứu việc hoàn thiện thchế về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom với các quốc gia thành viên hai Công ước quốc tế về chống khủng bố; tổ chức các đoàn ra nước ngoài nhằm tham khảo mô hình, thực tiễn nội luật hóa các quy định của hai Công ước quốc tế về chống khủng b và các điều ước quốc tế về phòng, chống khủng bố có liên quan; nghiên cứu kinh nghiệm, trao đi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn, đào tạo, huấn luyện kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống khủng bố;

- Tăng cường hợp tác tổ chức huấn luyện, diễn tập, xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung phương án, quy trình bảo đảm an toàn, an ninh diễn tập về phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vụ bắt con tin và khủng bố bằng bom trên cơ sở pháp luật trong nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3. Hoàn thiện cơ chế phối hợp nhằm thực thi có hiệu quả các quy định của hai Công ước quốc tế về chống khủng bố

a) Hoàn thiện quy chế phối hợp với các Bộ, ngành: Quốc phòng, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ; Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các cơ quan có liên quan trong triển khai, thực hiện các nghĩa vụ quốc gia theo hai Công ước quốc tế về chống khủng bố; xử lý các khuyến nghị từ phía nước ngoài liên quan đến việc thực thi hai Công ước quốc tế về chống khủng bố.

b) Xây dựng hoặc bổ sung cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân trong quá trình trin khai thực hiện hai Công ước quốc tế về chống khủng bố.

4. Đảm bảo các điều kiện cần thiết về nhân lực, nguồn lực, khoa học, công nghệ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng chuyên trách và cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom

a) Nghiên cứu, đề xuất, huy động tiềm lực khoa học, công nghệ phát hiện và xử lý bom, mìn, vật liệu nổ; đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cần thiết cho lực lượng chuyên trách phòng, chống hành vi bắt con tin và khủng bố bằng bom.

b) Rà soát, nghiên cứu, đề xuất bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng chuyên trách chống bắt con tin và khủng bố bằng bom và cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống bắt con tin, khủng bố bằng bom.

c) Huy động và triển khai hiệu quả các nguồn kinh phí được cấp.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN HAI CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CHỐNG KHỦNG BỐ

Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương và thời gian hoàn thành nhiệm vụ được xác định cụ thể trong Phụ lục kèm theo.

1. Giai đoạn I (từ năm 2016 đến 2020)

a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom đã ban hành; xây dựng kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện hai Công ước quốc tế về chống khủng bố và Kế hoạch này.

b) Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về nội dung hai Công ước quốc tế về chống khủng bố và pháp luật Việt Nam có liên quan trong Công an nhân dân.

c) Tiến hành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản pháp luật có liên quan đến phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân.

d) Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động để đảm bảo các điều kiện cần thiết về nhân lực, nguồn lực, khoa học, công nghệ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng chuyên trách và cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom.

e) Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hợp tác quốc tế về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom.

2. Giai đoạn II (từ sau năm 2020 và những năm tiếp theo)

a) Đánh giá, tổng kết và đề xuất giải pháp tối ưu phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam đối với việc thực hiện nội dung hai Công ước quốc tế về chống khủng bố.

b) Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước để bổ sung cơ chế, giải pháp mới nâng cao chất lượng công tác phòng, chống khủng bố nói chung và hành vi bắt con tin, khủng bố bằng bom nói riêng, phù hợp với yêu cầu tình hình phát triển của Việt Nam và quá trình hội nhập quốc tế.

c) Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hợp tác quốc tế về phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nội dung của Kế hoạch này và tình hình thực tế tại Công an các đơn vị, địa phương, các đồng chí Tổng cục trưởng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hai Công ước quốc tế về chống khủng bố và tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương mình.

2. Giao Tổng cục An ninh là cơ quan đầu mối phối hợp, mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia thành viên của hai Công ước quốc tế về chống khủng bố; chủ trì, phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục Cảnh sát giao thông, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Tình báo, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và các đơn vị có liên quan chủ động đề xuất lãnh đạo Bộ xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các hoạt động hợp tác phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom với các quốc gia thành viên của hai Công ước quốc tế về chống khủng bố; bổ sung hoặc xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Bộ, ngành, địa phương có liên quan và giữa các cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện hai Công ước quốc tế về chống khủng bố.

3. Giao Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì, phối hợp với Tổng cục An ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các đơn vị có liên quan quản lý, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ; hằng năm báo cáo lãnh đạo Bộ và đề xuất lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai; tăng cường đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế song phương, đa phương về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam với các nước thành viên của hai Công ước quốc tế về chống khủng bố; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan trong thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, chuyn giao người bị kết án phạt tù theo quy định của hai Công ước quốc tế về chống khủng bố và pháp luật của Việt Nam.

4. Giao Cục Tài chính đảm bảo kinh phí cho việc trin khai Kế hoạch này; chủ trì phối hợp trong việc quản lý sử dụng có hiệu quả các ngun viện trợ, hỗ trợ khác theo quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo kịp thời về Bộ Công an (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) đđược hướng dẫn thực hiện./.

 

PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CHỐNG BẮT CON TIN NĂM 1979 VÀ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TRỪNG TRỊ VIỆC KHỦNG BỐ BẰNG BOM NĂM 1997
(Ban hành kèm theo Quyết định s 4002/QĐ-BCA-V19 ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an)

STT

Nội dung các hoạt động thực hiện hai Công ước quốc tế về chống khủng bố

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp chính

Cơ quan chủ trì

Thời gian hoàn thành

Cơ quan phê duyệt hoặc ban hành

I. Đy mạnh tuyên truyn, ph biến nội dung hai Công ước quốc tế về chng khủng bvà pháp luật của Việt Nam c ó liên quan

1.

Cấp phát tài liệu để tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu về những nội dung cơ bản của hai Công ước quốc tế về chống khủng bố và pháp luật của Việt Nam có liên quan trong lực lượng Công an nhân dân.

Tài liệu tập huấn

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp

Công an các đơn vị, địa phương

Bộ Công an

Trong năm 2016

Bộ Công an

2.

Cấp phát các sách chuyên khảo về nội dung của hai Công ước quốc tế về chống khủng bố, phát hành đến Công an các đơn vị, địa phương và các đầu mối ở các bộ, ngành, địa phương.

Sách chuyên khảo

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp

Tổng cục An ninh; Công an các đơn vị, địa phương

Bộ Công an

Trong năm 2016

Bộ Công an

3.

Tổ chức tập huấn chuyên sâu tại Công an các đơn vị, địa phương về hai Công ước quốc tế về chống khủng bố và pháp luật Việt Nam có liên quan trong lực lượng Công an nhân dân.

Tập huấn

Công an các đơn vị, địa phương

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Tổng cục An ninh

Bộ Công an

Trong năm 2016- 2017

Bộ Công an

4.

Xây dựng chuyên mục của truyền hình Công an nhân dân (ANTV) phát sóng chuyên đề phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

Phóng sự, chuyên đề

Trung tâm phát thanh, truyền hình điện ảnh Công an nhân dân

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục Cảnh sát giao thông; Tổng cục An ninh; Tổng cục Cảnh sát; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Bộ Công an

Trong năm 2017- 2018

Bộ Công an

5.

Xây dựng Đề án tuyên truyền hai Công ước quốc tế về chống khủng bvà pháp luật Việt Nam có liên quan trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Đề án

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp

Tổng cục An ninh; Tổng cục Cảnh sát; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Công an các đơn vị, địa phương

Bộ Công an

Trong năm 2017

Bộ Công an

6.

Xây dựng, hoàn thiện đề án, chương trình, kế hoạch, phương án diễn tập, huấn luyện phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom; tổ chức diễn tập, huấn luyện nâng cao năng lực, khả năng phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom.

Đề án; Diễn tập

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục Cảnh sát giao thông; Tổng cục An ninh; Tổng cục Cảnh sát

Bộ Công an

Trong năm 2017- 2018

Liên ngành

II. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản pháp luật có liên quan đến phòng, chống bắt con tin và khủng bố bng bom của lực lượng Công an nhân dân

7.

Đánh giá tình hình khủng bố bằng hình thức bắt con tin và khủng bố bằng bom.

Báo cáo

Tổng cục An ninh

Tổng cục Cảnh sát; Tổng cục Tình báo; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Công an các đơn vị, địa phương

Bộ Công an

Hàng năm

Bộ Công an

8.

Nghiên cứu, đề xuất soạn thảo mới hoặc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện văn bản hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Văn bản pháp luật

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp

Tổng cục An ninh; Tổng cục Cảnh sát; Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Bộ Công an

Theo kế hoạch chung

Quốc hội hoặc Bộ trưởng Bộ Công an

9.

Nghiên cứu, đề xuất soạn thảo mới hoặc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện văn bản hướng dẫn thi hành các quy định của Luật tương trợ tư pháp năm 2007.

Văn bản pháp luật

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp

Tổng cục An ninh; Tổng cục Cảnh sát; Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Bộ Công an

Theo kế hoạch chung

Quốc hội hoặc Bộ trưởng Bộ Công an

10.

Nghiên cứu, đề xuất soạn thảo mới hoặc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện văn bản hướng dẫn thi hành các quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015.

Văn bản pháp luật

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp

Tổng cục An ninh; Tổng cục Cảnh sát; Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Bộ Công an

Theo kế hoạch chung

Quốc hội hoặc Bộ trưởng Bộ Công an

11.

Tham gia nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống khủng bố năm 2013, Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Văn bản pháp luật

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp

Tổng cục An ninh; Tổng cục Cảnh sát; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Bộ Công an

Theo kế hoạch chung

Quốc hội hoặc Bộ trưởng Bộ Công an

12.

Tham gia nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Văn bản pháp luật

Tổng cục Cảnh sát

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Tổng cục An ninh; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Bộ Công an

Theo kế hoạch chung

Quốc hội hoặc Bộ trưởng Bộ Công an

13.

Tham gia nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Cảnh sát cơ động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Văn bản pháp luật

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Tổng cục An ninh; Tổng cục Cảnh sát; Công an các đơn vị, địa phương

Bộ Công an

Theo kế hoạch chung

Quốc hội hoặc Bộ trưởng Bộ Công an

14.

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Luật Cảnh vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Văn bản pháp luật

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Tổng cục An ninh; Tổng cục Cảnh sát; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Bộ Công an

Theo kế hoạch chung

Quốc hội

15.

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Luật truy nã tội phạm; Luật phòng, chống tội phạm có tổ chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Dự án Luật

Tổng cục Cảnh sát

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Công an các đơn vị, địa phương

Bộ Công an

Theo kế hoạch chung

Quốc hội

III. Huy động tiềm lực khoa học công nghệ; đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng chuyên trách và cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia phòng, chng bắt con tin và khủng bố bằng bom

16.

Đánh giá điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ của các đơn vị chuyên trách phòng, chống hành vi bắt con tin và khủng bố bằng bom.

Báo cáo

Tổng cục An ninh

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

Bộ Công an

Hàng năm

Bộ Công an

17.

Nghiên cứu, đề xuất, huy động tiềm lực khoa học, công nghệ phát hiện và xử lý bom, mìn, vật liệu nổ; đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cần thiết cho lực lượng chuyên trách phòng, chống hành vi bt con tin và khủng bố bằng bom.

Báo cáo

Tổng cục An ninh

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

Bộ Công an

Hàng năm

Bộ Công an

18.

Rà soát, đề xuất bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng chuyên trách chống bắt con tin và khủng bố bằng bom và cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống bắt con tin, khủng bố bằng bom.

Báo cáo

Tổng cục An ninh

Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Công an các đơn vị, địa phương

Bộ Công an

Trong năm 2018- 2020

Liên ngành

IV. Tăng cường hp tác quốc tế phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom theo nội dung hai Công ước quốc tế về chng khủng bố

19.

Tiến hành rà soát và tăng cường quản lý nhà nước về triển khai các điều ước quốc tế về phòng, chng tội phạm, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự.

Báo cáo

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp

Cục Đi Ngoại; Tổng cục An ninh; Tổng cục Cảnh sát

Bộ Công an

Hàng năm

Bộ Công an

20.

Tiến hành rà soát và tăng cường đàm phán, ký điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù với các quốc gia thành viên.

Báo cáo

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp

Cục Đối ngoại; Tổng cục An ninh; Tổng cục Cảnh sát

Bộ Công an

Hàng năm

Bộ Công an

21.

Nghiên cứu các khả năng hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật trong triển khai, thực thi hai Công ước quốc tế về chống khủng bố.

Báo cáo

Tổng cục An ninh

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Tổng cục Cảnh sát; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Bộ Công an

Hàng năm

Bộ Công an

22.

Tăng cường hợp tác tổ chức huấn luyện, diễn tập, xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung phương án, quy trình đảm bảo an toàn, an ninh diễn tập về phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết các vụ bắt con tin và khủng bố bằng bom.

Diễn tập

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục Cảnh sát giao thông; Tổng cục An ninh; Tổng cục Cảnh sát

Bộ Công an

Hàng năm

Bộ Công an

23.

Tham dự các hội nghị, hội thảo, diễn đàn về phòng, chống bắt con tin và khủng bbằng bom nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác với các quốc gia thành viên khác.

Báo cáo

Tổng cục An ninh

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Cục Đối ngoại; Tổng cục Cảnh sát; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

 

Hàng năm

Bộ Công an

24.

Tổ chức các Đoàn ra nước ngoài nhằm tham khảo mô hình, thực tiễn nội luật hóa các quy định của hai Công ước quốc tế về chống khủng bvà các điều ước quốc tế về phòng, chng khủng bố của Liên hp quốc có liên quan; nghiên cứu kinh nghiệm, trao đi thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn, đào tạo, huấn luyện kiến thức, kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống khủng bố.

Báo cáo

Tổng cục An ninh

Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp; Cục Đối ngoại; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Tổng cục Cảnh sát; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Bộ Công an

Theo kế hoạch chung

Chính phủ hoặc Bộ Công an

25.

Hoàn thiện quy chế phối hợp, trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vụ việc, thực hiện các yêu cầu quốc tế liên quan đến khủng bố nói chung và hai Công ước quốc tế về chống khủng bố nói riêng.

Thỏa thuận

Tổng cục An ninh

Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp; Tổng cục Cảnh sát; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Bộ Công an

Theo kế hoạch chung

Chính phủ hoặc Bộ Công an

V. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân trong thực thi hai Công ước quốc tế về chống khủng bố

26.

Hoàn thiện quy chế phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trong phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom và việc triển khai, đánh giá việc thực hiện hai Công ước quốc tế về chống khủng bố.

Quy chế phối hợp

Tổng cục An ninh

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Tổng cục Cảnh sát; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Bộ Công an

Theo kế hoạch chung

Liên ngành

27.

Xây dựng hoặc bổ sung cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong Công an nhân dân trong phòng, chống bắt con tin và khủng bố bằng bom

Cơ chế phối hợp

Tổng cục An ninh

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục Cảnh sát giao thông; Tổng cục Cảnh sát; Tổng cục tình báo; Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Công an các đơn vị, địa phương

Bộ Công an

Theo kế hoạch chung

Bộ Công an

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4002/QĐ-BCA-V19

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4002/QĐ-BCA-V19
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2016
Ngày hiệu lực16/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4002/QĐ-BCA-V19

Lược đồ Quyết định 4002/QĐ-BCA-V19 Công ước quốc tế chống bắt con tin trừng trị việc khủng bố 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4002/QĐ-BCA-V19 Công ước quốc tế chống bắt con tin trừng trị việc khủng bố 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4002/QĐ-BCA-V19
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýTô Lâm
        Ngày ban hành16/09/2016
        Ngày hiệu lực16/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4002/QĐ-BCA-V19 Công ước quốc tế chống bắt con tin trừng trị việc khủng bố 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4002/QĐ-BCA-V19 Công ước quốc tế chống bắt con tin trừng trị việc khủng bố 2016

         • 16/09/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/09/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực