Quyết định 4020/QĐ-BCT

Quyết định 4020/QĐ-BCT năm 2018 về chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Nội dung toàn văn Quyết định 4020/QĐ-BCT 2018 kiểm tra nhà nước an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4020/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH CƠ QUAN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01 tháng 8 năm 2013 quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 451.2016/QĐ-VPCNCL ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng Công nhận chất lượng công nhận hệ thống quản lý chất lượng của Phòng thử nghiệm thuộc Viện năng suất chất lượng Deming phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005 (VILAS 953);

Xét đề nghị của Viện năng suất chất lượng Deming về việc xin chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Viện năng suất chất lượng Deming thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 2. Viện năng suất chất lượng Deming có trách nhiệm thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo các quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực (03) năm, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Viện trưởng Viện năng suất chất lượng Deming và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính; Bộ Y tế; Bộ NN&PTNT
(để biết);
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để biết);
- BQL ATTP TP.HCM; BQL ATTP Đà Nẵng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4020/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4020/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2018
Ngày hiệu lực24/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4020/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 4020/QĐ-BCT 2018 kiểm tra nhà nước an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4020/QĐ-BCT 2018 kiểm tra nhà nước an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4020/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýCao Quốc Hưng
        Ngày ban hành24/10/2018
        Ngày hiệu lực24/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4020/QĐ-BCT 2018 kiểm tra nhà nước an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4020/QĐ-BCT 2018 kiểm tra nhà nước an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

            • 24/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực