Quyết định 404/QĐ-UBND

Quyết định 404/QĐ-UBND năm 2014 chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 404/QĐ-UBND 2014 chuyển giao chứng thực hợp đồng tổ chức hành nghề công chứng Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 404/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 03 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 34/TTr-STP ngày 27/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch của UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch của UBND thành phố Bắc Giang, UBND huyện Lục Ngạn, UBND huyện Việt Yên sang các tổ chức hành nghề công chứng.

2. Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch (trừ việc chứng thực di chúc và từ chối nhận di sản thừa kế) của UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Bắc Giang, huyện Lục Ngạn và huyện Việt Yên sang các tổ chức hành nghề công chứng bao gồm:

a) Toàn bộ các xã, phường thuộc địa bàn thành phố Bắc Giang.

b) Thị trấn Chũ và các xã: Trù Hựu, Thanh Hải, Nghĩa Hồ, Hồng Giang, Quý Sơn, Phượng Sơn thuộc địa bàn huyện Lục Ngạn.

c) Thị trấn Bích Động, thị trấn Nếnh và các xã: Bích Sơn, Trung Sơn, Quang Châu thuộc địa bàn huyện Việt Yên.

3. Đối với địa bàn các huyện còn lại trong tỉnh: tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu chứng thực các hợp đồng, giao dịch được quyền lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh hoặc chứng thực tại UBND cấp huyện, cấp xã theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì phối hợp với thủ trưởng các Sở, ngành liên quan và chủ tịch UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 404/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu404/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2014
Ngày hiệu lực03/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 404/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 404/QĐ-UBND 2014 chuyển giao chứng thực hợp đồng tổ chức hành nghề công chứng Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 404/QĐ-UBND 2014 chuyển giao chứng thực hợp đồng tổ chức hành nghề công chứng Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu404/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành03/07/2014
        Ngày hiệu lực03/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 404/QĐ-UBND 2014 chuyển giao chứng thực hợp đồng tổ chức hành nghề công chứng Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 404/QĐ-UBND 2014 chuyển giao chứng thực hợp đồng tổ chức hành nghề công chứng Bắc Giang

            • 03/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực