Quyết định 4046/QĐ-UBND

Quyết định 4046/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 4046/QĐ-UBND 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thị xã Chí Linh Hải Dương 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4046/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 THỊ XÃ CHÍ LINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1434/TTr-STNMT ngày 19 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Chí Linh với các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch

Đơn vị tính: ha

STT

CHỈ TIÊU

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Phường
Bến
Tắm

Phường
Hoàng
Tân

Phường
Cộng
Hòa

Phường Phả Lại

Phường An Văn

(1)

(2)

(3)=(4)+...+(23)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

28.291,77

2.038,78

1.051,00

2.812,56

1.341,02

1.502,85

1

Đất nông nghiệp

20.145,98

1.805,19

726,44

1.674,11

698,59

1.008,51

1.1

Đất trồng lúa

5.651,14

143,80

362,36

230,31

156,96

442,17

 

Trg đó: Đất chuyên trồng lúa nước

4.310,91

133,36

267,11

230,31

130,47

440,04

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

477,48

3,18

23,37

4,73

0,80

0,30

1.3

Đất trồng cây lâu năm

5.066,63

542,05

222,46

599,02

169,05

200,20

1.4

Đất rừng phòng hộ

4.014,11

581,79

 

77,48

229,06

113,85

1.5

Đất rừng đặc dụng

1.221,76

 

 

573,99

 

59,59

1.6

Đất rừng sản xuất

2.676,40

512,27

44,63

157,96

100,23

101,46

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

1.013,27

22,10

69,82

30,62

42,49

90,94

1.8

Đất nông nghiệp khác

25,19

 

3,80

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

8.021,73

230,53

316,57

1.119,01

624,47

489,62

2.1

Đất quốc phòng

574,28

16,28

0,17

97,82

0,17

1,00

2.2

Đất an ninh

207,08

0,17

0,54

3,16

0,19

0,24

2.3

Đất khu công nghiệp

196,75

 

 

196,75

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

45,47

 

7,49

5,78

 

14,39

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

42,80

0,07

0,36

14,13

3,51

4,57

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

379,00

1,44

30,14

117,48

48,07

17,64

2.7

Đất SD cho hoạt động khoáng sản

17,50

 

 

 

 

 

2.8

Đất phát triển hạ tầng

3.152,27

95,02

160,66

319,30

291,53

232,40

 

Đất giao thông

2.036,61

72,77

112,02

219,92

118,86

176,33

 

Đất thủy lợi

595,87

10,83

44,53

39,54

41,46

51,37

 

Đất công trình năng lượng

130,51

0,52

0,04

0,59

121,05

0,51

 

Đất CT bưu chính, viễn thông

1,04

0,12

0,03

0,06

0,13

0,04

 

Đất cơ sở văn hóa

17,33

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở y tế

24,49

0,09

0,17

3,00

0,26

0,10

 

Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

115,29

6,43

1,33

24,46

5,52

2,87

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

200,08

3,37

 

13,38

2,56

0,93

 

Đất cơ sở khoa học và công nghệ

1,96

 

1,96

 

 

 

 

Đất cơ sở dịch vụ xã hội

20,26

 

 

17,93

 

 

 

Đất chợ

8,83

0,89

0,58

0,42

1,69

0,25

2.9

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

47,23

 

 

14,33

 

5,08

2.10

Đất bãi thi, xử lý chất thải

33,62

0,50

 

1,00

6,26

 

2.11

Đất ở tại nông thôn

673,56

 

 

 

 

 

2.12

Đất ở tại đô thị

715,36

46,16

58,27

152,80

119,03

85,96

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

21,63

0,54

0,56

5,62

0,86

0,74

2.14

Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp

5,55

0,21

0,12

4,40

 

 

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

22,06

0,24

0,92

0,17

3,23

1,52

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

165,06

5,54

8,48

21,72

9,00

10,81

2.17

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

147,24

9,47

21,63

40,45

17,73

 

2.18

Đất sinh hoạt cộng đồng

28,61

1,09

1,32

2,77

1,38

1,37

2.19

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

57,07

 

 

55,78

 

 

2.20

Đất cơ sở tín ngưỡng

19,90

0,09

1,20

0,73

0,13

3,03

2.21

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

952,69

9,43

23,94

 

65,36

88,76

2.22

Đất có mặt nước chuyên dùng

515,46

44,28

0,77

64,82

58,02

22,11

2.23

Đất phi nông nghiệp khác

1,54

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

124,06

3,06

7,99

19,44

17,96

4,72

 

STT

CHỈ TIÊU

Phân theo đơn vị hành chính

Phường Sao Đỏ

Phường
Chí
Minh

Phường
Thái
Học


Hoàng
Hoa
Thám

Xã Bắc An

Xã Lê Lợi


Hưng
Đạo

(1)

(2)

 

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

491,73

1.166,01

791,26

2.805,33

2.783,84

2.617,04

1.277,37

1

Đất nông nghiệp

133,90

808,89

471,13

2.455,13

2.399,01

2.101,97

830,94

1.1

Đất trồng lúa

10,57

428,15

168,61

142,49

280,22

628,61

494,10

 

Trg đó: Đất chuyên trồng lúa nước

10,57

368,61

168,61

142,49

280,22

76,84

16,05

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

0,35

1,70

 

6,37

0,98

21,51

6,46

1.3

Đất trồng cây lâu năm

86,70

272,38

145,96

319,16

561,21

643,63

213,77

1.4

Đất rừng phòng hộ

 

8,08

76,05

1.586,60

901,28

96,37

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

 

 

 

35,94

23,34

474,05

54,85

1.6

Đất rừng sản xuất

32,79

12,57

67,80

359,76

611,62

190,25

9,19

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

3,49

86,01

12,71

 4,81

20,36

43,11

43,65

1.8

Đất nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

4,44

8,92

2

Đất phi nông nghiệp

354,79

353,46

318,30

347,57

380,96

500,04

442,02

2.1

Đất quốc phòng

63,97

0,45

0,33

167,45

149,75

29,24

 

2.2

Đất an ninh

0,77

19,95

0,55

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

4,41

1,42

0,20

 

 

11,98

 

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

7,47

6,94

1,63

 

 

0,76

 

2.7

Đất SD cho hoạt động khoáng sản

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất phát triển hạ tầng

114,55

171,73

241,81

109,14

131,18

222,86

181,25

 

Đất giao thông

62,92

122,95

58,92

78,12

106,79

182,40

101,21

 

Đất thủy lợi

4,01

42,27

16,20

25,92

16,85

29,48

73,96

 

Đất công trình năng lượng

1,22

0,71

1,60

0,97

0,80

0,56

0,03

 

Đất CT bưu chính, viễn thông

0,25

0,03

0,09

0,02

0,05

 

0,02

 

Đất cơ sở văn hóa

17,33

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở y tế

3,21

0,09

0,08

0,20

0,26

0,16

0,09

 

Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

19,05

2,43

25,58

1,67

1,76

4,72

2,19

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

2,99

2,93

139,05

2,17

4,67

4,95

2,78

 

Đất cơ sở khoa học và công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở dịch vụ xã hội

2,33

 

 

 

 

 

 

 

Đất chợ

1,24

0,32

0,29

0,07

 

0,59

0,97

2.9

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

 

 

 

5,83

 

 

19,43

2.10

Đất bãi thi, xử lý chất thải

 

0,14

 

 

20,40

1,02

0,57

2.11

Đất ở tại nông thôn

 

 

 

24,92

37,43

128,88

49,36

2.12

Đất ở tại đô thị

111,97

96,93

44,24

 

 

 

 

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

5,87

0,74

0,88

0,42

0,81

0,36

0,31

2.14

Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp

0,14

 

0,66

 

 

 

 

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

0,46

2,28

0,21

 

 

3,13

1,69

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

15,53

24,19

6,38

2,23

5,09

4,84

8,67

2.17

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

 

13,06

2,52

 

 

2,35

0,90

2.18

Đất sinh hoạt cộng đồng

0,30

2,67

2,24

0,44

0,82

3,24

2,33

2.19

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

0,84

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất cơ sở tín ngưỡng

 

0,93

0,06

0,70

0,25

5,83

1,33

2.21

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

7,04

9,54

10,85

18,42

0,10

45,00

140,84

2.22

Đất có mặt nước chuyên dùng

21,47

2,49

5,74

18,02

35,13

40,55

34,54

2.23

Đất phi nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

 

0,80

3

Đất chưa sử dụng

3,04

3,66

1,83

2,63

3,87

15,03

4,41

 

STT

CHỈ TIÊU

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Cổ Thành

Xã Nhân Huệ

Xã Hoàng Tiến

Xã Văn Đức

Xã Tân Dân

Xã Đồng Lạc

Xã An Lạc

Xã Kênh Giang

(1)

 (2)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

815,96

521,98

1.570,53

1.496,23

938,54

1.153,70

1.069,75

46,29

1

Đất nông nghiệp

575,65

266,43

1.079,41

1.125,63

639,16

630,65

690,18

25,06

1.1

Đất trồng lúa

398,28

44,28

323,40

524,98

319,19

276,71

275,95

 

 

Trg đó: Đất chuyên trồng lúa nước

398,28

44,28

298,69

465,58

292,12

276,21

271,07

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

9,86

131,06

19,91

10,59

7,77

189,56

22,78

16,20

1.3

Đất trồng cây lâu năm

77,96

35,57

377,60

253,14

130,13

59,59

149,44

7,61

1.4

Đất rừng phòng hộ

 

 

203,03

43,30

 

 

97,22

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

 

 

108,86

235,16

39,67

 

92,18

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

89,55

55,52

45,50

58,46

142,40

97,87

52,61

1,25

1.8

Đất nông nghiệp khác

 

 

1,11

 

 

6,92

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

239,02

254,95

489,13

353,96

299,38

520,97

366,13

20,85

2.1

Đất quốc phòng

 

0,01

1,64

 

 

 

46,00

 

2.2

Đất an ninh

 

 

67,00

13,62

 

100,89

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

 

 

 

 

17,81

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

0,04

 

2,00

 

0,01

0,06

0,04

 

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

2,65

1,70

72,82

16,80

4,39

13,75

35,32

 

2.7

Đất SD cho hoạt động khoáng sản

 

 

 

 

 

 

17,50

 

2.8

Đất phát triển hạ tầng

127,50

61,85

188,46

131,89

125,43

132,78

110,20

2,73

 

Đất giao thông

69,25

53,41

137,77

89,08

91,02

101,22

79,43

2,22

 

Đất thủy lợi

54,07

6,55

26,19

33,75

27,89

25,76

25,01

0,23

 

Đất công trình năng lượng

0,06

 

0,95

0,50

0,33

0,04

0,03

 

 

Đất CT bưu chính, viễn thông

0,04

0,02

0,03

0,02

0,05

0,02

0,02

 

 

Đất cơ sở văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở y tế

0,54

0,16

15,25

0,09

0,13

0,47

0,14

 

 

Đất CS giáo dục và đào tạo

1,90

171

2,78

3,07

3,37

2,55

1,77

0,13

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

1,46

 

5,27

4,79

2,55

2,58

3,50

0,15

 

Đất cơ sở khoa học và công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở dịch vụ xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất chợ

0,18

 

0,22

0,59

0,09

0,14

0,30

 

2.9

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

 

 

0,04

 

 

 

2,52

 

2.10

Đất bãi thi, xử lý chất thải

0,31

 

1,17

 

1,29

0,96

 

 

2.11

Đất ở tại nông thôn

41,68

37,71

65,55

98,90

74,45

66,33

46,86

1,49

2.12

Đất ở tại đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

0,59

0,47

0,83

0,24

0,77

0,48

0,54

 

2.14

Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp

 

 

 

0,02

 

 

 

 

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

0,28

0,54

1,17

0,99

2,40

0,09

2,74

 

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

4,86

3,56

6,54

4,85

9,74

7,35

5,40

0,28

2.17

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

2,07

6,31

3,72

14,33

12,70

 

 

 

2.18

Đất sinh hoạt cộng đồng

1,55

0,35

0,81

0,71

2,75

0,50

1,97

 

2.19

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

 

 

 

 

 

0,45

 

 

2.20

Đất cơ sở tín ngưỡng

0,86

0,39

0,50

1,64

0,27

0,63

1,33

 

2.21

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

52,66

106,49

15,48

53,54

44,40

177,60

66,89

16,35

2.22

Đất có mặt nước chuyên dùng

3,97

35,57

61,40

16,43

2,23

19,10

28,82

 

2.23

Đất phi nông nghiệp khác

 

 

 

 

0,74

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

1,29

0,60

1,99

16,64

 

2,08

13,44

0,38

b) Kế hoạch thu hồi đất năm 2017

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Phường Bến Tắm

Phường Hoàng Tân

Phường Cộng Hòa

Phường Phả Lại

Phường An Văn

Phường Sao Đỏ

(1)

(2)

(3) = (4)+…+(23)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp

380,18

5,63

10,07

106,49

5,89

26,13

12,12

1.1

Đất trồng lúa

97,12

0,03

5,22

3,40

2,07

6,15

1,77

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

82,96

0,03

4,37

3,40

2,07

6,15

1,77

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

4,83

0,14

1,04

1,02

0,10

0,10

0,10

1.3

Đất trồng cây lâu năm

93,86

5,41

2,93

14,86

1,02

10,23

2,29

1.4

Đất rừng phòng hộ

2,30

 

 

 

 

2,30

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

23,77

 

 

1,50

 

3,00

 

1.6

Đất rừng sản xuất

136,25

0,00

 

85,11

 

1,65

7,73

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

22,05

0,05

0,88

0,60

2,70

2,70

0,23

2

Đất phi nông nghiệp

70,23

0,75

0,76

42,10

9,00

1,45

4,76

2.1

Đất quốc phòng

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

0,34

 

 

 

 

 

0,34

2.3

Đất khu công nghiệp

28,01

 

 

28,01

 

 

 

2.4

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

17,77

 

 

9,12

7,14

 

1,51

2.5

Đất phát triển hạ tầng

10,70

0,39

0,45

1,15

1,66

1,05

1,66

 

Đất giao thông

2,65

 

0,00

0,00

0,63

0,75

 

 

Đất thủy lợi

2,83

 

0,45

0,16

0,25

0,30

0,16

 

Đất cơ sở văn hóa

1,37

 

 

 

 

 

1,37

 

Đất cơ sở y tế

0,26

 

 

0,05

0,07

 

0,02

 

Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

0,90

 

 

0,09

0,66

 

0,05

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

2,19

 

 

0,85

 

 

 

 

Đất chợ

0,44

0,39

 

 

0,05

 

 

2.8

Đất ở tại nông thôn

1,44

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất ở tại đô thị

3,36

0,20

0,31

1,53

0,10

0,40

0,72

2.10

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

0,58

0,04

 

0,05

 

 

0,49

2.11

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

0,16

0,12

 

 

 

 

0,04

2.12

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

2,34

 

 

2,24

0,10

 

 

2.14

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

0,55

 

 

 

 

0,00

 

2.15

Đất có mặt nước chuyên dùng

4,98

 

 

 

 

 

 

 

STT

Chỉ tiêu

Phân theo đơn vị hành chính

Phường  Chí Minh

Phường Thái Học

Xã Hoàng Hoa Thám

Xã Bắc An

Xã Lê Lợi

Xã Hưng Đạo

Xã Cổ Thành

(1)

(2)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Đất nông nghiệp

18,19

6,32

3,46

26,01

21,64

28,56

9,82

1.1

Đất trồng lúa

4,27

4,07

0,32

1,84

7,37

17,29

4,92

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

4,27

4,07

0,32

1,84

5,42

5,93

4,92

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

0,10

 

 

 

0,38

0,39

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

3,36

1,60

2,26

12,27

11,71

3,64

2,40

1.4

Đất rừng phòng hộ

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

10,26

 

0,88

11,90

1,18

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

0,20

0,65

 

 

1,00

7,24

2,50

2

Đất phi nông nghiệp

0,86

 

0,47

0,24

0,47

5,67

1,73

2.1

Đất quốc phòng

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất phát triển hạ tầng

0,76

 

0,02

0,24

0,35

0,25

1,58

 

Đất giao thông

 

 

0,02

 

 

0,09

0,50

 

Đất thủy lợi

0,24

 

 

0,20

0,05

0,09

0,60

 

Đất cơ sở văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

 

 

 

 

 

0,07

 

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

0,52

 

 

0,04

0,30

 

0,48

 

Đất chợ

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất ở tại nông thôn

 

 

0,45

 

0,12

0,44

0,15

2.9

Đất ở tại đô thị

0,10

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất có mặt nước chuyên dùng

 

 

 

 

 

4,98

 

 

STT

Chỉ tiêu

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Nhân Huệ

Xã Hoàng Tiến

Xã Văn Đức

Xã Tân Dân

Xã Đồng Lạc

Xã An Lạc

Xã Kênh Giang

(1)

(2)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

1

Đất nông nghiệp

1,57

5,57

4,91

20,54

16,05

50,66

0,55

1.1

Đất trồng lúa

 

3,49

3,61

15,77

11,71

3,82

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

 

3,49

3,61

15,77

11,71

3,82

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

0,37

0,22

 

0,87

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

0,62

1,66

1,30

2,44

3,28

10,03

0,55

1.4

Đất rừng phòng hộ

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

 

 

 

 

 

19,27

 

1.6

Đất rừng sản xuất

 

 

 

 

 

17,54

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

0,58

0,20

 

1,46

1,06

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

0,05

1,08

0,20

0,41

0,03

0,00

0,20

2.1

Đất quốc phòng

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất phát triển hạ tầng

 

0,93

 

0,18

0,03

 

 

 

Đất giao thông

 

0,66

 

 

0,00

 

 

 

Đất thủy lợi

 

0,15

 

0,18

0,00

 

 

 

Đất cơ sở văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở y tế

 

0,12

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

 

 

 

 

0,03

 

 

 

Đất cơ sở thể dục thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất chợ

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất ở tại nông thôn

0,05

 

 

0,23

 

 

 

2.9

Đất ở tại đô thị

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

 

0,15

0,20

 

 

 

0,20

2.15

Đất có mặt nước chuyên dùng

 

 

 

 

 

0,00

 

c) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Phường Bến Tắm

Phường Hoàng Tân

Phưng Cộng Hòa

Phường Phả Lại

Phường An Văn

Phường Sao Đỏ

(1)

(2)

(3)=(4)+

...+(23)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

451,74

15,10

13,59

147,29

7,17

37,22

12,59

1.1

Đất trồng lúa

128,45

0,03

5,59

30,49

3,35

6,51

2,24

 

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

112,46

0,03

4,37

30,49

3,35

6,51

2,24

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

5,52

0,14

1,04

1,02

0,10

0,10

0,10

1.3

Đất trồng cây lâu năm

98,99

5,41

2,93

17,51

1,02

10,23

2,29

1.4

Đất rừng phòng hộ

2,30

 

 

 

 

2,30

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

23,77

 

 

1,50

 

3,00

 

1.6

Đất rừng sản xuất

168,04

9,47

3,15

95,42

 

10,51

7,73

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

24,67

0,05

0,88

1,35

2,70

4,57

0,23

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

84,76

 

16,37

2,40

 

14,80

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

67,56

 

12,67

2,40

 

14,80

 

2.2

Đất trồng lúa chuyn sang đất nông nghiệp khác

17,20

 

3,70

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

25,23

0,07

 

16,26

4,19

 

3,11

4

Chuyển đổi nội bộ đất phi nông nghiệp

43,70

0,56

0,76

23,08

4,79

1,30

0,75

4.1

Đất ở tại nông thôn/ đất giao thông

0,80

 

 

 

 

 

 

4.2

Đất ở tại đô thị/ đất giao thông

3,14

0,20

0,31

1,48

0,10

0,40

0,55

4.3

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp/ đất giao thông

4,21

 

 

1,95

2,26

 

 

4.4

Đất khu công nghiệp/ đất giao thông

5,43

 

 

5,43

 

 

 

4.5

Đất thủy lợi/ đất giao thông

2,28

 

0,45

0,16

0,25

0,15

0,16

4.6

Đất giao thông/ đất thủy lợi

1,63

 

 

 

0,63

0,50

 

4.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp/ đất thủy lợi

2,01

 

 

0,81

1,20

 

 

4.8

Đất khu công nghiệp/ đất thủy lợi

1,40

 

 

1,40

 

 

 

4.9

Đất giao thông/ đất cụm công nghiệp

0,25

 

 

 

 

0,25

 

4.10

Đất khu công nghiệp/ đất cơ sở giáo dục - đào tạo

0,30

 

 

0,30

 

 

 

4.11

Đất chợ/ đất cơ sở thể dục thể thao

0,32

0,32

 

 

 

 

 

4.12

Đất giao thông/ đất thương mại dịch vụ

0,38

 

 

 

 

 

 

4.13

Đất mặt nước chuyên dùng/ đất thương mại dịch vụ

9,50

 

 

 

 

 

 

4.14

Đất khu công nghiệp/ đất thương mi dịch vụ

5,38

 

 

5,38

 

 

 

4.15

Đất khu công nghiệp/ đất khu vui chơi, giải trí

4,00

 

 

4,00

 

 

 

4.16

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp/ đất khu vui chơi, giải trí công cộng

2,14

 

 

1,97

0,15

 

0,02

4.17

Đất trụ sở cơ quan nhà nước/ đất ch

0,04

0,04

 

 

 

 

 

4.18

Đất khu công nghiệp/ đất sinh hoạt cộng đồng

0,20

 

 

0,20

 

 

 

4.19

Đất chợ/ đất sinh hoạt cộng đồng

0,05

 

 

 

0,05

 

 

4.20

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp/ đất sinh hoạt cộng đồng

0,17

 

 

 

0,15

 

0,02

4.21

Đất giáo dục đào tạo/ đất sinh hoạt cộng đồng

0,07

 

 

 

 

 

 

 

STT

CHỈ TIÊU

Phân theo đơn vị hành chính

Phường Chí Minh

Phường Thái Học

Xã Hoàng Hoa Thám

Xã Bắc An

Xã Lê Lợi

Xã Hưng Đạo

Xã Cổ Thành

(1)

(2)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

18,81

6,62

3,46

26,01

24,12

28,56

9,82

1.1

Đất trồng lúa

4,27

4,37

0,32

1,84

7,37

17,29

4,92

 

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

4,27

4,37

0,32

1,84

5,42

5,93

4,92

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

0,72

 

 

 

0,38

0,39

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

3,36

1,60

2,26

12,27

14,19

3,64

2,40

1.4

Đất rừng phòng hộ

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

10,26

 

0,88

11,90

1,18

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

0,20

0,65

 

 

1,00

7,24

2,50

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

17,90

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

 

10,40

 

2.2

Đất trồng lúa chuyn sang đất nông nghiệp khác

 

 

 

 

 

7,50

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

0,51

 

 

 

0,04

0,37

0,30

4

Chuyển đổi nội bộ đất phi nông nghiệp

0,25

 

0,30

0,20

9,63

0,07

1,25

4.1

Đất ở tại nông thôn/ đất giao thông

 

 

0,30

 

0,12

 

0,15

4.2

Đất ở tại đô thị/ đất giao thông

0,10

 

 

 

 

 

 

4.3

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp/ đất giao thông

 

 

 

 

 

 

 

4.4

Đất khu công nghiệp/ đất giao thông

 

 

 

 

 

 

 

4.5

Đất thủy lợi/ đất giao thông

0,15

 

 

0,20

0,01

 

0,60

4.6

Đất giao thông/ đất thủy lợi

 

 

 

 

 

 

0,50

4.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp/ đất thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

4.8

Đất khu công nghiệp/ đất thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

4.9

Đất giao thông/ đất cụm công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

4.10

Đất khu công nghiệp/ đất cơ sở giáo dục - đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

4.11

Đất chợ/ đất cơ sở thể dục thể thao

 

 

 

 

 

 

 

4.12

Đất giao thông/ đất thương mại dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

4.13

Đất mặt nước chuyên dùng/ đất thương mại dịch vụ

 

 

 

 

9,50

 

 

4.14

Đất khu công nghiệp/ đất thương mi dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

4.15

Đất khu công nghiệp/ đất khu vui chơi, giải trí

 

 

 

 

 

 

 

4.16

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp/ đất khu vui chơi, giải trí công cộng

 

 

 

 

 

 

 

4.17

Đất trụ sở cơ quan nhà nước/ đất ch

 

 

 

 

 

 

 

4.18

Đất khu công nghiệp/ đất sinh hoạt cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

4.19

Đất chợ/ đất sinh hoạt cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

4.20

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp/ đất sinh hoạt cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

4.21

Đất giáo dục đào tạo/ đất sinh hoạt cộng đồng

 

 

 

 

 

0,07

 

 

STT

CHỈ TIÊU

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Nhân Huệ

Xã Hoàng Tiến

Xã Văn Đức

Xã Tân Dân

Xã Đồng Lạc

Xã An Lạc

Xã Kênh Giang

(1)

(2)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

1,57

7,10

4,91

20,54

16,05

50,66

0,55

1.1

Đất trồng lúa

 

4,95

3,61

15,77

11,71

3,82

 

 

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

 

3,49

3,61

15,77

11,71

3,82

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

0,37

0,29

 

0,87

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

0,62

1,66

1,30

2,44

3,28

10,03

0,55

1.4

Đất rừng phòng hộ

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

 

 

 

 

 

19,27

 

1.6

Đất rừng sản xuất

 

 

 

 

 

17,54

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

0,58

0,20

 

1,46

1,06

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

6,50

 

11,62

6,00

9,17

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

 

6,50

 

11,62

 

9,17

 

2.2

Đất trồng lúa chuyn sang đất nông nghiệp khác

 

 

 

 

6,00

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

 

0,17

 

0,18

0,03

 

 

4

Chuyển đổi nội bộ đất phi nông nghiệp

 

0,53

 

0,23

 

 

 

4.1

Đất ở tại nông thôn/ đất giao thông

 

 

 

0,23

 

 

 

4.2

Đất ở tại đô thị/ đất giao thông

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp/ đất giao thông

 

 

 

 

 

 

 

4.4

Đất khu công nghiệp/ đất giao thông

 

 

 

 

 

 

 

4.5

Đất thủy lợi/ đất giao thông

 

0,15

 

 

 

 

 

4.6

Đất giao thông/ đất thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

4.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp/ đất thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

4.8

Đất khu công nghiệp/ đất thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

4.9

Đất giao thông/ đất cụm công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

4.10

Đất khu công nghiệp/ đất cơ sở giáo dục - đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

4.11

Đất chợ/ đất cơ sở thể dục thể thao

 

 

 

 

 

 

 

4.12

Đất giao thông/ đất thương mại dịch vụ

 

0,38

 

 

 

 

 

4.13

Đất mặt nước chuyên dùng/ đất thương mại dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

4.14

Đất khu công nghiệp/ đất thương mi dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

4.15

Đất khu công nghiệp/ đất khu vui chơi, giải trí

 

 

 

 

 

 

 

4.16

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp/ đất khu vui chơi, giải trí công cộng

 

 

 

 

 

 

 

4.17

Đất trụ sở cơ quan nhà nước/ đất ch

 

 

 

 

 

 

 

4.18

Đất khu công nghiệp/ đất sinh hoạt cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

4.19

Đất chợ/ đất sinh hoạt cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

4.20

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp/ đất sinh hoạt cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

4.21

Đất giáo dục đào tạo/ đất sinh hoạt cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

d) Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2017

 Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện

tích

Phân theo đơn vị hành chính

Phường Bến Tắm

Phường Hoàng Tân

Phường Cộng Hòa

Phường Phả Lại

Phường An Văn

Phường Sao Đỏ

(1)

(2)

(3)=(4)+...

+(23)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp

1,17

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất nuôi trồng thủy sản

1,17

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

6,58

 

0,24

 

0,35

1,16

 

2.1

Đất quốc phòng

1,86

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất thương mại, dịch vụ

1,25

 

 

 

 

1,16

 

2.3

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

0,50

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

2,03

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất phát triển hạ tầng

0,14

 

0,05

 

 

 

 

2.6

Đất bãi thải, xử lý chất thải

0,07

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất ở tại nông thôn

0,12

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất ở tại đô thị

0,54

 

0,19

 

0,35

 

 

2.9

Đất sinh hoạt cộng đồng

0,07

 

 

 

 

 

 

 

STT

Chỉ tiêu

Phân theo đơn vị hành chính

Phường Chí Minh

Phường Thái Học

Xã Hoàng Hoa Thám

Xã Bắc An

Xã Lê Lợi

Xã Hưng Đạo

Xã Cổ Thành

(1)

(2)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

Đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

0,77

 

1.1

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

 

0,77

 

2

Đất phi nông nghiệp

 

0,50

 

 

 

0,24

 

2.1

Đất quốc phòng

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất thương mại, dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

 

0,50

 

 

 

 

 

2.4

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất phát triển hạ tầng

 

 

 

 

 

0,09

 

2.6

Đất bãi thải, xử lý chất thải

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất ở tại nông thôn

 

 

 

 

 

0,08

 

2.8

Đất ở tại đô thị

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất sinh hoạt cộng đồng

 

 

 

 

 

0,07

 

 

STT

Chỉ tiêu

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Nhân Huệ

Xã Hoàng Tiến

Xã Văn Đức

Xã Tân Dân

Xã Đồng Lạc

Xã An Lạc

Xã Kênh Giang

(1)

(2)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

1

Đất nông nghiệp

 

0,05

 

 

 

0,35

 

1.1

Đất nuôi trồng thủy sản

 

0,05

 

 

 

0,35

 

2

Đất phi nông nghiệp

 

0,16

 

 

0,04

3,89

 

2.1

Đất quốc phòng

 

 

 

 

 

1,86

 

2.2

Đất thương mại, dịch vụ

 

0,09

 

 

 

 

 

2.3

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

 

 

 

 

 

2,03

 

2.5

Đất phát triển hạ tầng

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất bãi thải, xử lý chất thải

 

0,07

 

 

 

 

 

2.7

Đất ở tại nông thôn

 

 

 

 

0,04

 

 

2. Nội dung chi tiết Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị xã Chí Linh theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp, Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017, do Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn Phương Bắc - Chi nhánh Bắc Ninh lập, UBND thị xã Chí Linh ký ngày 16/12/2016 và Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 19/12/2016.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND thị xã Chí Linh có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt và đúng trình tự, thẩm quyền quy định của pháp luật đất đai; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT. (Hoàn 15b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Anh Cương

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4046/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4046/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4046/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4046/QĐ-UBND 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thị xã Chí Linh Hải Dương 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4046/QĐ-UBND 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thị xã Chí Linh Hải Dương 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4046/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Anh Cương
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực30/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4046/QĐ-UBND 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thị xã Chí Linh Hải Dương 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4046/QĐ-UBND 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thị xã Chí Linh Hải Dương 2017

            • 30/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực