Quyết định 4059/QĐ-UBND

Quyết định 4059/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 4059/QĐ-UBND thủ tục được sửa đổi bị bãi bỏ lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp Thanh Hóa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4059/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC LUẬT SƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 305/TTr-STP ngày 04/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Cục KSTTHC - Bộ Tư pháp (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LUẬT SƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4059/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Luật sư.

1

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

2

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư.

3

Đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân.

4

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

5

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh.

6

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

7

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

1

T-THA-199539-TT

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

2

T-THA-199538-TT

Thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư.

Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

3

T-THA-199536-TT

Chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề luật sư.

Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

4

T-THA-043964-TT

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân.

Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

5

T-THA-043783-TT

Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định  một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

6

T-THA-043808-TT

Chuyển đổi Công ty trách nhiệm hữu hạn.

Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

7

T-THA-043785-TT

Thành Lập Đoàn luật sư.

Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

8

T-THA-043757-TT

Giải thể Đoàn luật sư.

Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

9

T-THA-043750-TT

Cấp giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4059/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4059/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2016
Ngày hiệu lực19/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4059/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4059/QĐ-UBND thủ tục được sửa đổi bị bãi bỏ lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp Thanh Hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4059/QĐ-UBND thủ tục được sửa đổi bị bãi bỏ lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp Thanh Hóa 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4059/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành19/10/2016
        Ngày hiệu lực19/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4059/QĐ-UBND thủ tục được sửa đổi bị bãi bỏ lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp Thanh Hóa 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4059/QĐ-UBND thủ tục được sửa đổi bị bãi bỏ lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp Thanh Hóa 2016

            • 19/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực