Quyết định 407/QĐ-UBND

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng nhà xưởng Mạo Hợi 2” do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 407/QĐ-UBND 2017 đánh giá môi trường Dự án Xây dựng nhà xưởng Mạo Hợi 2 Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 407/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN “XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG MẠO HỢI 2”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 455/TTr-TNMT ngày 12/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng nhà xưởng Mạo Hợi 2” tại lô 15-17, cụm công nghiệp Nội Hoàng, huyện Yên Dũng do Công ty TNHH đầu tư và thương mại Mạo Hợi làm chủ đầu tư đã được Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua.

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung đã được nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau:

1. Đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình xử lý chất thải của dự án đảm bảo các chất thải được xử lý đạt các tiêu chuẩn hiện đang còn bắt buộc áp dụng, các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành có liên quan trước khi thải ra môi trường;

2. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định khác của pháp luật hiện hành;

3. Trong quá trình hoạt động nếu chủ dự án xử lý chất thải không đạt tiêu chuẩn, quy chun môi trường, gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường thì chủ dự án phải tạm ngừng hoạt động để sửa chữa, khắc phục và bị xử phạt theo quy định của pháp luật;

4. Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, nếu có những thay đổi về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những nội dung thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng nhà xưởng Mạo Hợi 2” tại lô 15-17, cụm công nghiệp Nội Hoàng, huyện Yên Dũng do Công ty TNHH đầu tư và thương mại Mạo Hợi làm chủ đầu tư và những yêu cầu bắt buộc tại Điều 2 của Quyết định này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và những yêu cầu nêu tại Quyết định này.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, Chủ tịch UBND xã Nội Hoàng; tổ chức, cá nhân có liên quan và Công ty TNHH đầu tư và thương mại Mạo Hợi căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PC
T UBND tỉnh Lại Thanh Sơn;
- CCBVMT thuộc S
TN&MT (lưu h/s);
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ PVPĐT, TH, TN, ĐT, TKCT;
+ Lưu: VT, MT.Bình.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Thanh Sơn

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 407/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu407/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2017
Ngày hiệu lực17/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 407/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 407/QĐ-UBND 2017 đánh giá môi trường Dự án Xây dựng nhà xưởng Mạo Hợi 2 Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 407/QĐ-UBND 2017 đánh giá môi trường Dự án Xây dựng nhà xưởng Mạo Hợi 2 Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu407/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành17/07/2017
        Ngày hiệu lực17/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 407/QĐ-UBND 2017 đánh giá môi trường Dự án Xây dựng nhà xưởng Mạo Hợi 2 Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 407/QĐ-UBND 2017 đánh giá môi trường Dự án Xây dựng nhà xưởng Mạo Hợi 2 Bắc Giang

            • 17/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực