Quyết định 410/QĐ-UBND

Quyết định 410/QĐ-UBND năm 2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 410/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự Tố tụng Dân sự Ninh Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 410/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 23 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Y BAN NHÂN DÂN TNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật t chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật T tụng Dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05 tháng 2 năm 2016 của Th tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch trin khai thi hành Bộ luật Dân sự; Quyết định số 235/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 2 năm 2016 của Thủ tướng Chính ph ban hành Kế hoạch trin khai thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự;

Xét đề nghị của Giám đốc S Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch trin khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực k từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, t chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Tư pháp;
-
Thường trực Tnh ủy;
-
Thường trực HĐND tỉnh:
- Ủ
y ban MTTQVN tỉnh;
-
Tòa án nhân dân tỉnh;
-
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
-
Đoàn Luật Sư, Hội luật gia tỉnh;
-
Lưu: VT, VP5, VP6, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

K HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s410/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2016 của UBND tnh Ninh Bình)

Thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 ca Thủ tướng Chính ph về việc ban hành kế hoạch trin khai thi hành Bộ luật Dân sự; Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 của Th tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự; UBND tnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch trin khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự trên địa bàn tnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

Xác định cụ th các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành ph và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc t chức triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nht, hiệu quả.

2. Yêu cầu

Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò ch động, tích cực của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc trin khai thi hành bo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

Bảo đảm sự phi hợp có hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành, y ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc trin khai thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. T chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự

a) Tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, đặc biệt là các nội dung mới của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự cho đại diện các Sở, ban, ngành và các cơ quan, t chức có liên quan cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan chủ trì: S Tư pháp.

- Cơ quan phi hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kim sát nhân dân tnh, y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tnh, các S, ban, ngành, y ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình tập trung xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền v nội dung của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự nhất là những nội dung mới của Bộ luật Dân sự, Bộ luật T tụng Dân sự , đng thời có tin, bài v tình hình trin khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự .

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và năm 2017.

c) T chức ph biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự với hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

- Cơ quan ch trì: Các S, ban, ngành, y ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sơ Tư pháp và các S, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

d) Đ nghị y ban Mặt trận T quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội ph biến, tuyên truyền các nội dung của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự cho hội viên, đoàn viên ca t chức mình.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

2. Tổ chức tập huấn Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự

- T chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh về Bộ luật Dân sự, Bộ luật T tụng Dân sự, tập trung vào nhng nội dung mới, cơ bn ca Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự.

+ Cơ quan chủ trì: S Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, y ban nhân dân các huyện, thành ph và các cơ quan, t chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

- T chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa gii ở cơ s của địa phương.

+ Cơ quan ch trì: y ban nhân dân các huyện, thành phố.

+ Cơ quan phi hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, t chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2016.

3. T chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đi, b sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hp vi Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (làm đầu mối tng hợp kết quả rà soát, báo cáo y ban nhân dân tỉnh).

- Cơ quan phi hợp: Các Sở, ban, ngành, y ban nhân dân các huyện, thành
ph
và các cơ quan, t chức có liên quan (trực tiếp thực hiện việc rà soát, gi kết quả rà soát về Sở Tư pháp).

- Thời gian hoàn thành: Trước quý III năm 2016.

4. T chức biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Bộ luật Dân sự, Bộ luật tố tụng Dân sự

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phbiến giáo dục pháp luật)

- Đơn vị phi hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tnh và các quan, đơn vị có liên quan.

- Thi gian hoàn thành: Tháng 4 đến tháng 6 năm 2016.

III. T CHC THỰC HIỆN

1. Th trưng các S, ban, ngành; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành ph căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình ban hành Kế hoạch chi tiết trin khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc kịp thời phản ánh về y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) đ hướng dẫn giải quyết và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/11/2016.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch do Ngân sách nhà nước đảm bo theo quy định.

3. Giao Sở Tư pháp hướng dẫn, kim tra, đôn đốc việc trin khai thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 410/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu410/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2016
Ngày hiệu lực23/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 410/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 410/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự Tố tụng Dân sự Ninh Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 410/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự Tố tụng Dân sự Ninh Bình 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu410/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Chung Phụng
        Ngày ban hành23/03/2016
        Ngày hiệu lực23/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 410/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự Tố tụng Dân sự Ninh Bình 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 410/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự Tố tụng Dân sự Ninh Bình 2016

            • 23/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực