Quyết định 4168/QĐ-UBND

Quyết định 4168/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 4168/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Nha Trang Khánh Hòa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4168/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tại Tờ trình số 7623/UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016; Kết luận thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 92/TB-STNMT ngày 18 tháng 11 năm 2016 và Công văn số 4849a/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Nha Trang với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017 (kèm theo Biểu 01).

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2017 (kèm theo Biểu 02).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 (kèm theo Biểu 03).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2017 (kèm theo Biểu 04).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, thành phố Nha Trang có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời, việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ thành phố đến cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; kiên quyết không giải quyết thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất các trường hợp không có trong Kế hoạch sử dụng đất.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo Kế hoạch được duyệt nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Kế hoạch sử dụng đất; các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích. Đồng thời, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác giám sát sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao, Du lịch và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh


Biểu 01

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA

(Kèm theo Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo

Phường Vĩnh Hòa

Phường Vĩnh Hải

Phường Vĩnh Phước

Phường Ngọc Hiệp

Phường Vĩnh Thọ

Phường Xương Huân

Phường Vạn Thắng

Phường Vạn Thạnh

Phường Phương Sài

Phường Phương Sơn

Phường Phước Hải

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+...+(…)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (=1+2+3)

 

25.428,45

1.189,82

412,67

169,35

354,22

73,61

60,72

38,30

37,88

37,35

45,71

242,17

1

Đất nông nghiệp

NNP

8.818,07

471,66

79,53

1,07

85,85

 

 

2,78

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

687,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

669,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

449,74

3,60

22,02

 

1,57

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2.967,23

44,81

10,05

0,20

38,72

 

 

0,50

 

 

 

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

317,52

14,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

4.130,52

409,07

47,46

0,87

37,78

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

261,56

 

 

 

7,78

 

 

2,28

 

 

 

 

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

3,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

7.491,12

392,00

227,84

145,86

268,37

73,61

60,72

35,52

37,69

37,35

45,71

241,83

2.1

Đất quốc phòng

CQP

508,98

47,02

3,49

0,31

 

1,03

1,94

0,02

 

 

 

10,08

2.2

Đất an ninh

CAN

54,14

0,03

3,82

0,02

0,01

0,06

0,57

0,01

0,03

0,07

0,02

0,03

2.3

Đất cụm công nghiệp

SKN

35,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

925,51

27,23

0,35

2,82

8,44

11,25

3,08

0,93

1,45

1,60

1,32

2,73

2.5

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

249,67

12,64

10,83

2,10

0,07

0,55

0,10

0,11

0,68

0,32

0,47

7,52

2.6

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

2.270,01

120,84

96,45

28,83

43,54

32,45

25,75

7,15

19,20

12,77

11,27

83,74

 

Đất cơ sở văn hoá

DVH

25,62

 

1,58

0,10

0,03

0,98

0,38

0,16

0,10

1,62

 

0,12

 

Đất cơ sở y tế

DYT

66,50

0,03

7,64

0,82

0,10

0,11

0,05

0,19

0,10

0,04

0,11

1,72

 

Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

238,69

10,21

8,02

6,97

2,78

19,00

2,87

0,41

0,85

1,75

1,32

4,38

 

Đất cơ sở thể dục, thể thao

DTT

25,23

1,57

4,51

0,22

1,89

 

0,91

 

4,59

 

 

 

 

Đất cơ sở khoa học và công nghệ

DKH

4,52

 

 

 

0,93

 

2,77

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở dịch vụ xã hội

DXH

5,82

2,62

2,29

0,22

0,05

 

 

 

 

 

0,48

 

 

Đất giao thông

DGT

1.395,55

93,45

57,63

20,38

37,06

12,08

17,93

6,39

11,48

9,34

8,60

73,87

 

Đất thủy lợi

DTL

462,43

11,87

0,87

0,08

0,03

0,02

 

 

 

 

0,17

0,08

 

Đất công trình năng lượng

DNL

12,49

 

0,11

 

 

 

 

 

0,01

 

 

2,38

 

đơn vị hành chính

Phường Phước Tân

Phường Lộc Thọ

Phường Phước Tiến

Phường Tân Lập

Phường Phước Hòa

Phường Vĩnh Nguyên

Phường Phước Long

Phường Vĩnh Trường

Xã Vĩnh Lương

Xã Vĩnh Phương

Xã Vĩnh Ngọc

Xã Vĩnh Thạnh

Xã Vĩnh Trung

Xã Vĩnh Hiệp

Xã Vĩnh Thái

Xã Phước Đồng

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

46,54

140,56

27,47

62,42

102,81

4.125,40

451,22

297,49

4.645,08

3.243,37

854,23

352,34

880,20

269,16

1.529,73

5.738,64

 

 

 

 

 

228,04

13,07

5,52

2.730,91

1.624,41

510,61

214,66

406,09

113,76

592,77

1.737,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

265,96

105,56

90,53

123,84

29,43

53,76

18,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

265,96

105,29

90,53

123,84

29,43

54,25

 

 

 

 

 

 

109,97

10,22

 

67,78

88,19

17,88

17,96

 

19,62

27,24

63,69

 

 

 

 

 

3,64

 

 

1.331,64

347,50

195,67

104,34

113,22

63,63

16,62

696,69

 

 

 

 

 

 

 

 

154,47

 

 

 

 

 

 

148,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114,43

 

3,60

1.174,77

922,76

190,70

 

163,95

 

292,03

773,10

 

 

 

 

 

 

2,85

1,92

2,25

 

 

1,43

4,68

 

201,98

36,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,80

0,40

0,39

1,08

1,14

 

46,54

140,56

27,47

62,42

102,81

921,82

438,03

269,73

370,68

581,94

343,62

135,67

237,69

154,25

838,92

1.252,49

1,43

12,96

 

15,38

33,34

131,92

20,02

0,02

0,79

136,04

7,00

 

10,68

 

7,82

67,69

0,06

3,88

0,41

0,23

0,12

0,29

0,08

0,07

0,52

1,74

7,60

 

 

 

 

34,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,97

 

 

 

 

 

4,00

0,07

23,20

0,34

1,96

1,17

441,65

6,45

33,94

29,71

 

44,11

2,37

4,65

3,52

8,05

263,12

 

1,12

0,33

0,62

0,11

42,80

7,61

15,79

49,65

40,82

10,16

2,21

0,38

2,60

6,92

33,16

19,83

43,67

8,89

16,70

29,46

159,71

140,28

46,88

144,21

252,41

107,82

39,77

79,53

49,90

381,00

267,96

 

3,07

 

0,09

 

9,13

4,02

2,99

 

 

 

0,44

 

 

0,70

0,11

0,02

3,24

0,11

0,11

0,03

0,76

3,16

0,03

38,59

0,15

0,06

0,21

0,05

3,35

5,07

0,65

0,84

5,63

0,59

1,99

0,82

5,22

10,64

1,62

13,54

2,11

46,20

3,22

4,21

4,18

17,08

62,24

 

 

 

 

1,75

 

1,71

 

0,78

1,31

1,38

0,71

1,40

0,34

 

2,16

 

0,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,54

 

 

 

0,02

0,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,68

30,83

8,19

14,47

26,58

138,41

114,45

41,79

89,28

69,52

47,19

26,71

60,85

38,99

140,80

180,61

0,21

 

 

 

0,14

0,03

3,13

0,27

0,10

175,58

12,25

7,79

12,86

2,70

214,04

20,21

 

0,02

 

0,01

 

4,84

 

 

0,73

3,27

0,48

0,01

0,07

0,01

0,03

0,52

 

 

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

19,05

1,05

12,05

 

 

 

0,84

 

0,01

0,02

 

 

 

Đất chợ

DCH

14,10

0,04

1,75

0,04

0,67

0,26

 

 

2,06

 

0,59

1,19

2.7

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

1,67

 

 

1,67

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

2,28

 

 

2,28

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

59,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất ở tại nông thôn

ONT

509,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất ở tại đô thị

ODT

1.496,23

162,67

89,24

69,51

126,16

15,58

11,93

21,15

13,59

18,48

21,04

100,40

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

27,75

0,24

0,06

0,18

0,06

0,13

4,02

0,18

0,45

0,34

0,08

0,50

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

14,51

2,87

0,95

0,80

 

 

1,04

0,34

0,26

0,56

0,32

 

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

TON

86,70

2,85

4,79

4,20

3,67

0,21

0,09

0,25

0,39

0,43

10,04

0,45

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

108,12

0,01

12,22

1,46

1,63

 

 

 

 

 

 

0,15

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

40,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

7,49

0,37

0,10

0,20

 

0,13

 

0,08

0,09

0,06

0,02

0,15

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

189,02

7,88

4,65

1,41

1,60

4,94

5,53

0,14

0,08

0,38

 

15,69

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

13,37

1,86

0,59

0,76

0,96

0,17

0,10

0,05

0,17

0,06

0,31

0,14

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

819,83

1,01

0,28

28,98

81,80

7,11

6,57

5,11

1,31

2,29

0,82

20,19

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

40,15

4,48

0,03

0,33

0,43

 

 

 

 

 

 

0,06

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

30,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

9.119,26

326,16

105,30

22,43

 

 

 

 

0,19

 

 

0,34

4

Đất đô thị*

KDT

7.915,71

1.189,82

412,67

169,35

354,22

73,61

60,72

38,30

37,88

37,35

45,71

242,17

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.

 

0,05

0,60

 

0,01

 

1,18

1,59

 

0,96

0,11

0,02

0,36

0,02

0,06

0,04

0,08

0,03

 

 

 

 

0,14

1,58

0,18

0,23

0,36

0,24

0,32

0,07

0,27

3,24

0,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11

47,90

 

3,50

 

 

 

 

7,56

 

 

 

 

 

 

 

 

36,10

59,28

70,83

55,02

48,78

36,73

33,70

169,28

24,00

23,01

16,81

26,24

36,46

109,88

186,05

69,58

 

 

3,21

 

32,31

17,75

193,99

107,18

0,12

6,66

0,41

0,48

0,09

0,88

0,18

0,63

2,78

0,10

0,37

0,83

0,08

0,93

6,62

0,35

0,01

1,20

0,05

0,31

0,05

3,73

0,52

0,22

1,00

0,03

0,02

 

 

 

 

0,23

0,66

0,99

0,20

0,45

0,42

1,14

6,33

0,37

21,91

4,26

8,85

0,62

2,81

2,64

3,24

4,44

 

 

 

 

 

0,48

 

 

14,02

9,77

13,64

7,39

11,77

4,67

9,88

21,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,91

 

 

 

 

3,49

30,09

0,02

0,24

0,01

0,01

0,04

0,15

0,16

 

0,41

1,21

1,67

0,48

0,56

0,25

 

1,08

0,32

23,63

 

 

1,55

15,15

16,65

0,78

 

 

 

 

6,17

5,86

51,50

25,12

0,02

 

0,02

0,04

 

0,49

0,12

0,30

0,55

1,49

1,10

1,67

0,45

0,47

0,91

0,57

 

 

 

 

 

 

52,34

101,04

21,13

26,50

63,74

24,99

38,06

28,93

130,74

176,89

 

 

 

 

 

12,03

1,23

 

 

9,18

 

0,32

 

 

0,59

11,47

 

 

 

 

 

1,52

 

 

 

0,23

 

 

1,47

 

0,47

26,80

 

 

 

 

 

2.975,54

0,12

22,24

1.543,49

1.037,02

 

2,01

236,42

1,15

98,04

2.748,81

46,54

140,56

27,47

62,42

102,81

4.125,40

451,22

297,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 02

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2017 CỦA THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA

(Kèm theo Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo

Phường Vĩnh Hòa

Phường Vĩnh Hải

Phường Vĩnh Phước

Phường Ngọc Hiệp

Phường Vĩnh Thọ

Phường Xương Huân

Phường Vạn Thắng

Phường Vạn Thạnh

Phường Phương Sài

Phường Phương Sơn

Phường Phước Hải

 

TỔNG

 

721,94

17,75

5,54

3,55

35,56

1,03

1,20

0,40

0,21

0,05

0,21

4,05

1

Đất nông nghiệp

NNP

557,35

10,46

3,15

0,03

13,53

 

 

 

 

 

 

0,53

1.1

Đất trồng lúa

LUA

63,61

 

 

 

6,16

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

46,33

 

 

 

6,16

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

26,16

 

2,05

 

0,83

 

 

 

 

 

 

0,53

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

159,91

3,68

1,09

0,03

5,35

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

185,45

6,78

0,01

 

0,09

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

122,07

 

 

 

1,10

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất nông nghiệp khác

NKH

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

164,59

7,29

2,39

3,52

22,03

1,03

1,20

0,40

0,21

0,05

0,21

3,52

2.1

Đất quốc phòng

CQP

0,47

 

 

0,41

 

 

0,04

0,02

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

1,41

1,34

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

2.4

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

5,03

 

 

0,45

 

 

 

 

0,03

 

 

0,48

2.5

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

38,32

1,51

0,29

0,62

4,37

0,98

0,03

0,07

 

0,05

 

0,56

 

Đất cơ sở văn hóa

DVH

0,97

 

 

 

 

0,97

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở y tế

DYT

1,06

 

0,13

 

0,02

 

 

 

 

0,05

 

 

 

Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

2,17

0,14

 

0,06

1,59

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất cơ sở thể dục, thể thao

DTT

0,06

 

 

 

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

Đất giao thông

DGT

21,09

0,31

0,07

0,56

2,76

0,01

 

0,07

 

 

 

0,56

 

Đất thủy lợi

DTL

12,81

1,06

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất công trình năng lượng

DNL

0,10

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất chợ

DCH

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất ở tại nông thôn

ONT

39,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất ở tại đô thị

ODT

35,81

2,11

1,77

0,74

13,85

0,05

1,08

0,20

0,18

 

0,21

1,51

2.8

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,15

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đơn vị hành chính

Phường Phước Tân

Phường Lộc Thọ

Phường Phước Tiến

Phường Tân Lập

Phường Phước Hòa

Phường Vĩnh Nguyên

Phường Phước Long

Phường Vĩnh Trường

Xã Vĩnh Lương

Xã Vĩnh Phương

Xã Vĩnh Ngọc

Xã Vĩnh Thạnh

Xã Vĩnh Trung

Xã Vĩnh Hiệp

Xã Vĩnh Thái

Xã Phước Đồng

0,07

0,20

0,19

0,35

0,40

2,37

34,60

0,29

17,88

139,23

13,13

0,48

90,09

2,46

246,72

103,93

 

 

 

 

 

0,01

10,46

 

15,34

136,88

9,04

0,42

83,05

0,15

185,32

88,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,66

6,05

 

25,47

 

9,42

15,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,62

4,66

 

25,47

 

9,42

 

 

 

 

 

 

 

2,68

 

6,45

4,81

1,04

0,32

 

 

3,85

3,60

 

 

 

 

 

0,01

2,06

 

3,77

74,92

1,66

0,10

23,39

 

27,09

16,76

 

 

 

 

 

 

 

 

4,97

56,49

 

 

34,17

 

49,07

33,87

 

 

 

 

 

 

5,72

 

0,15

 

0,29

 

0,02

 

95,89

18,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

 

0,07

0,20

0,19

0,35

0,40

2,36

24,14

0,29

2,54

2,35

4,09

0,06

7,04

2,31

61,40

14,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 

 

 

0,04

0,06

0,35

3,50

0,08

 

 

 

 

 

 

 

0,04

 

 

0,01

 

 

 

4,11

0,06

1,28

 

0,95

 

1,41

0,64

18,16

3,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

 

0,09

 

0,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06

0,06

0,19

 

 

 

 

 

0,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

3,86

 

0,33

 

0,41

 

0,42

0,64

9,20

1,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,54

 

0,99

 

8,89

1,31

 

 

 

 

 

 

0,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,15

0,92

1,88

0,06

2,97

0,21

27,49

4,96

0,07

0,20

0,18

0,31

0,34

2,01

10,71

0,15

 

 

 

 

 

0,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 

0,11

 

 

 

 

2.9

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất cơ sở tôn giáo

TON

1,04

0,06

0,04

 

0,14

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

4,62

 

0,04

 

1,96

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

1,79

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

1,74

1,18

0,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

1,58

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

32,91

 

 

1,25

1,71

 

 

0,11

 

 

 

0,97

2.17

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

0,07

 

0,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,59

 

0,21

 

 

 

 

 

 

 

0,03

 

 

 

0,50

 

0,52

 

1,54

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11

 

 

 

1,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,79

 

 

1,43

0,74

 

 

0,94

13,30

6,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 03

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA

(Kèm theo Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo

Phường Vĩnh Hòa

Phường Vĩnh Hải

Phường Vĩnh Phước

Phường Ngọc Hiệp

Phường Vĩnh Thọ

Phường Xương Huân

Phường Vạn Thắng

Phường Vạn Thạnh

Phường Phương Sài

Phường Phương Sơn

Phường Phước Hải

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)+(7)+(…)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

680,58

15,24

3,65

0,43

15,42

 

 

1,50

 

 

0,08

1,80

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

95,75

 

 

 

6,16

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

64,16

 

 

 

6,16

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

47,57

0,20

2,25

 

1,36

 

 

0,36

 

 

 

1,64

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

209,85

8,00

1,39

0,33

6,51

 

 

1,02

 

 

0,08

0,16

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

204,66

7,04

0,01

0,10

0,29

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS/PNN

122,60

 

 

 

1,10

 

 

0,12

 

 

 

 

1.6

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

130,24

3,70

 

1,19

2,02

 

 

 

 

 

 

1,66

 

đơn vị hành chính

Phường Phước Tân

Phường Lộc Thọ

Phường Phước Tiến

Phường Tân Lập

Phường Phước Hòa

Phường Vĩnh Nguyên

Phường Phước Long

Phường Vĩnh Trường

Xã Vĩnh Lương

Xã Vĩnh Phương

Xã Vĩnh Ngọc

Xã Vĩnh Thạnh

Xã Vĩnh Trung

Xã Vĩnh Hiệp

Xã Vĩnh Thái

Xã Phước Đồng

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

 

 

 

 

 

5,61

11,39

1,09

17,39

147,58

46,24

7,10

65,93

7,65

158,23

174,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,29

21,59

1,88

28,64

2,00

13,04

18,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,62

10,37

1,88

28,64

2,00

12,49

 

 

 

 

 

 

0,49

2,84

0,89

7,00

7,17

7,65

2,39

0,46

2,00

4,24

6,63

 

 

 

 

 

0,21

2,63

 

5,27

79,13

11,33

2,63

26,14

3,50

33,68

27,84

 

 

 

 

 

4,91

 

 

4,97

56,99

5,27

 

10,17

 

26,33

88,58

 

 

 

 

 

 

5,92

0,20

0,15

 

0,40

0,20

0,52

 

80,94

33,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00

 

 

 

 

 

 

0,07

 

 

11,52

25,21

8,98

2,11

 

 

0,51

 

2,24

 

12,73

58,30

 

Biểu 04

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2017 CỦA THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA

(Kèm theo Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo

Phường Vĩnh Hòa

Phường Vĩnh Hải

Phường Vĩnh Phước

Phường Ngọc Hiệp

Phường Vĩnh Thọ

Phường Xương Huân

Phường Vạn Thắng

Phường Vạn Thạnh

Phường Phương Sài

Phường Phương Sơn

Phường Phước Hải

 

TỔNG

 

275,42

14,92

0,18

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đất nông nghiệp

NNP

143,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

139,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

132,29

14,92

0,18

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

4,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

2,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

76,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

26,17

2,89

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

0,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất ở tại đô thị

ODT

16,95

8,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,05

 

0,03

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

4,47

3,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đơn vị hành chính

Phường Phước Tân

Phường Lộc Thọ

Phường Phước Tiến

Phường Tân Lập

Phường Phước Hòa

Phường Vĩnh Nguyên

Phường Phước Long

Phường Vĩnh Trường

Xã Vĩnh Lương

Xã Vĩnh Phương

Xã Vĩnh Ngọc

Xã Vĩnh Thạnh

Xã Vĩnh Trung

Xã Vĩnh Hiệp

Xã Vĩnh Thái

Xã Phước Đồng

 

 

 

 

 

27,40

 

3,02

0,44

17,44

3,95

 

61,04

0,19

57,41

89,42

 

 

 

 

 

0,39

 

1,98

 

 

3,76

 

58,00

 

50,00

29,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,39

 

1,98

 

 

 

 

58,00

 

50,00

29,00

 

 

 

 

 

27,01

 

1,04

0,44

17,44

0,19

 

3,04

0,19

7,41

60,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,51

 

1,24

0,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,30

 

 

 

 

 

26,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,00

 

 

 

 

 

0,14

 

1,04

 

17,44

 

 

0,02

0,19

2,01

2,29

 

 

 

 

 

 

 

 

0,44

 

0,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,50

 

0,04

 

 

 

 

 

 

0,12

 

 

 

 

 

 

0,01

 

3,37

4,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,70

0,41

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,09

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4168/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4168/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4168/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4168/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Nha Trang Khánh Hòa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4168/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất Nha Trang Khánh Hòa 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4168/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực3