Quyết định 4339/QĐ-UBND

Quyết định 4339/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 4339/QĐ-UBND phê duyệt khu vực cấm khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4339/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KHU VỰC CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, KHU VỰC TẠM THỜI CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Công văn số 1006/TTg-KTN ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 600/TTr- TNMT-KS ngày 07 tháng 9 năm 2015 và Văn bản số 4799/TNMT-NKB ngày 24 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu

Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhằm mục tiêu gắn hoạt động khai thác khoáng sản với đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo tồn di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời bảo vệ các khu vực khoáng sản chưa khai thác.

2. Nội dung khu vực cấm hoạt động khoáng sản và khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

1.1. Duy trì 05 khu cấm hoạt động khoáng sản than và 04 khu vực hạn chế hoạt động khoáng sản than tại Quảng Ninh theo Văn bản số 491/CP-CN ngày 13/5/2002 của Chính phủ (chi tiết tại Bảng 1 và Bảng 2 - Phụ lục 1 kèm theo).

Đối với khu vực bảo vệ các hồ chứa nước phía Đông thị xã Đông Triều đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc đưa ra khỏi vùng cấm hoạt động khoáng sản than tại Văn bản số 4404/CP-KTN ngày 16 tháng 6 năm 2014 (chi tiết tại Bảng 3, Phụ lục 1 kèm theo).

1.2. Khoanh định 17 khu vực cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích 181.896 ha (chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo), cụ thể:

- Các khu vực khoanh định cấm các hoạt động khoáng sản gồm: Đất rừng đặc dụng; Đất rừng phòng hộ; Đất quốc phòng an ninh; Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa; đất do cơ sở tôn giáo sử dụng; Đất thuộc hành lang bảo vệ đê điều, kè, cống và đất thuộc hành lang bảo vệ công trình giao thông ;

- Khoáng sản nằm trong khu vực khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản gồm: (1) Mỏ than Tây Hồ Thiên tại xã Bình Khê, thị xã Đông Triều (bảo vệ di tích chùa Ngọa Vân); (2) Mỏ sét gạch ngói hồ Đập Làng tại xã Tràng An, thị xã Đông Triều (bảo vệ Quần thể di tích Nhà Trần - Đông Triều); (3) Dải than Đông Triều - Phả Lại tại các xã Thủy An, Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều (bảo vệ di tích chùa Ngọc Thanh); (4) Điểm mỏ quặng vàng Khe Quế tại xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên (bảo vệ rừng phòng hộ và hồ chứa nước Khe Táu); (5) Các điểm mỏ granit tại xã Quảng Sơn, Khoảng Nam Châu, huyện Hải Hà và Hoành Mô, huyện Bình Liêu; Kaolin-pyrophylit tại xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà và Mộc Pai Tiên, Bình Liêu (bảo vệ: rừng phòng hộ, di tích khảo cổ Tấn Mài, di tích thác Khe Vằn, đất quốc phòng và đất vành đai biên giới); (6) Điểm mỏ granit Lục Phù tại thành phố Móng Cái (bảo vệ rừng phòng hộ, đất quốc phòng và đường điện cao thế 220 KV); (7) Điểm mỏ Titan Thôn Trung tại xã Bình Ngọc, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái (bảo vệ rừng ngập mặn và đất quốc phòng); (8) Các điểm mỏ Kaolin Cái Vinh và Thôn Hen, Titan Vĩnh Thực, sắt Vĩnh Thực tại các xã Vĩnh Trung và Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái (bảo vệ rừng ngập mặn, đất quốc phòng, các công trình bãi tắm Vĩnh Thực, Vĩnh Trung và điểm tưởng niệm Bác Hồ xã Vĩnh Trung và Đình Vĩnh Trung); (9) Các núi đá vôi, cát san lấp Hà Phong tại thành phố Hạ Long (bảo vệ di tích lịch sử núi Bài Thơ, đền Đức Ông, các hang động trên vịnh Hạ Long, rừng đặc dụng, phòng hộ và đất quốc phòng an ninh ...); (10) Các điểm mỏ cát sỏi xây dựng Quan Lạn, Vân Hải tại huyện Vân Đồn (bảo vệ vườn Quốc gia Bái Tử Long, khu bảo tồn đa dạng sinh học, đường Tỉnh lộ, đất quốc phòng ...); (11) Các điểm mỏ Antimon Khe Hố và Đồng Mậu thuộc huyện Hoành Bồ và phường Mông Dương thành phố Cẩm Phả (bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng, rừng phòng hộ, đất Quốc phòng và đường Tỉnh lộ).

Trong khu vực cấm hoạt động khoáng sản tuyệt đối không cho phép các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản.

1.3. Khoanh định 03 khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích 33.990 ha (tại Phụ lục 3 kèm theo), cụ thể:

- Các đối tượng khoanh định khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản gồm: Đất Bảo tồn đa dạng sinh học đang được Nhà nước xem xét, công nhận, (Vùng cửa sông Tiên Yên, Khu bảo vệ cảnh quan Đảo Trần và Vườn Quốc gia Cô Tô…);

- Khoáng sản nằm trong khu vực khoanh định tạm thời cấm hoạt động khoáng sản gồm: (1) Các điểm mỏ cát san lấp Tiên Yên, sét gạch ngói Đồng Rui, cát xây dựng Cộng Hòa thuộc địa bàn các huyện Tiên Yên, Vân Đồn và thành phố Cẩm Phả (bảo vệ vùng cửa sông Tiên Yên, đất quốc phòng, đường Quốc lộ 18A, 4B, các di tích lịch sử văn hóa và du lịch: chùa An Long, chùa Quán, đền Thủy Cơ, đình Đồng Châu, di tích khảo cổ Tràng Hương, căn cứ địa Khe Mai, đền Cặp Tiên ...); (2) Điểm mỏ sét Vạn Chảy tại xã Thanh Lân, huyện Cô Tô (bảo vệ Vườn Quốc gia Cô Tô, đất quốc phòng, tuyến đê Xuân Trường ...).

Trong khu vực tạm thời cấm tuyệt đối không cho phép các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn từ địa phương và Cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ninh; chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh tổ chức quản lý chặt chẽ các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn Tỉnh theo đúng quy định của pháp luật;

- Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh thực hiện nghiêm trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Khoáng sản 2010 và chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản trước UBND Tỉnh và Chủ tịch UBND Tỉnh;

- Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp hoạt động khoáng sản vi phạm khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan;

- Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy theo yêu cầu thực tiễn, các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn Tỉnh có thể được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và quy định của pháp luật; y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh, các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm đề xuất, lập hồ sơ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo y ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định cụ thể.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với các quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố thuộc Tỉnh và các t chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Công thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Giao thông vận tải (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- CT, Các PCT UBND Tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Đài Phát thanh và TH Tỉnh;
- Báo Quảng Ninh, Trung tâm Thông tin;
- V0, V4, NLN1-2-3, QH, QLĐĐ, NC, VX, DL;
- Lưu: VT, NLN3 (19b, QĐ 19/12).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn
Đức Long

 


PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC KHU VỰC CẤM VÀ KHU VỰC HẠN CHẾ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN (THEO VĂN BẢN SỐ 491/CP-CN NGÀY 13/5/2002 CỦA CHÍNH PHỦ)
(Kèm theo Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

BẢNG 1: KHU VỰC CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN (giữ nguyên các khu vực cấm theo Văn bản số 491/CP-CN ngày 13/5/2002)

Số TT

Tên vùng cấm

Diện tích (ha)

Địa danh (xã, huyện)

Đối tượng cấm

Tài nguyên khoáng sản

Ghi chú

Mục đích bảo vệ

Đối tượng có liên quan

Hiện trạng điều tra, thăm dò khoáng sản/Tiềm năng khoáng sản

Hiện trạng khai thác khoáng sản

Đề xuất

1

Khu vực h chứa nước Yên Lập,

 

Xã Tân Dân, Đồng Lâm, Dân Chủ, Bằng Cả, Quảng La huyện Hoành Bồ

Bảo vệ khu vực hồ chứa nước Yên Lập và Hồ Đông Ho

Rừng phòng hộ (Quyết định số 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007); Đất quốc phòng; Di tích lịch sử văn hóa; Đường quốc lộ 279....

 

 

 

 

+ Hồ Yên Lập

26080

+ Hồ Đồng Ho

 

2

Khu vực hồ Cao Vân

6069

Xã Hòa Bình và Vũ Oai, huyện Hoành Bồ

Bảo vệ khu vực hồ nước Cao Vân

Rừng phòng hộ (QĐ: 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007)

Đất quốc phòng...

 

 

 

 

3

Khu vực nước Diễn Vọng

400

Dương Huy, Quang Hanh thành phố Cẩm Phả

Bảo vệ Nhà máy nước Diễn Vọng.

Đất quốc phòng

 

 

 

 

4

Khu di tích Yên Tử

2912

Xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí

Bảo vệ khu vực Quần thể di tích Yên Tử

Rừng đặc dụng (Quyết định số 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007)

 

 

 

 

5

Khu vực các hồ phía bắc Đông Triều

519

Bình Khê và Tràng Lương

Khu vực Chùa Hồ Thiên.

Rừng phòng hộ (Quyết định số 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007)

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1- BẢNG 2: KHU VỰC HẠN CH HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
(giữ nguyên các khu vực hạn chế theo Văn bản số 491/CP-CN ngày 13/5/2002)
(Kèm theo Quyết định số: 4339/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

S TT

Tên vùng cấm

Diện tích (ha)

Địa danh (xã, huyện)

Đối tượng

Tài nguyên khoáng sản

Ghi chú

Mục đích bảo vệ

Đối tượng có liên quan

Hiện trạng điều tra, thăm dò khoáng sản/Tiềm năng khoáng sản

Hiện trạng khai thác khoáng sản

Đ xuất

1

Khu vực hạn chế hoạt động bảo vệ Các hồ chứa nước phía bắc huyện Đông Triều

10730

Xã An Sinh, Bình Khê, Tràng Lương, huyện Đông Triều

Rừng phòng hộ và Rừng đặc dụng.

Đất quốc phòng; Đường tỉnh lộ 345...

 

 

 

 

H: Khe Chè, Thành Xăng, Bến Châu, Trại Lốc 1.

Khu vực bảo vệ Chùa Hồ Thiên

2

Khu vực hạn chế hoạt động khu vực mỏ than Đồng Vông

2614

Xã Tân Dân huyện Hoành Bồ

Rừng phòng hộ (Quyết định số 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007)

Đường quốc lộ 279

 

 

 

 

3

Khu vực hạn chế hoạt động khu vực Mỏ than Quảng La

1878

Xã Bằng Ca, Quảng La và Dân Chủ, huyện Hoành Bồ

Rừng phòng hộ (Quyết định số 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007) và Hồ Yên Lập

Quy hoạch đường cao tốc...

 

 

 

 

4

Khu vực hạn chế hoạt động khu vực bảo vệ Các hồ chứa nước phía đông Đông Triều

3057

Xã Hoàng Quế, Hồng Thái Đông huyện Đông Triều

Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (Quyết định số 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007)

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1- BẢNG 3: ĐƯA RA KHỎI KHU VỰC CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
(Kèm theo Quyết định số: 4339/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

STT

Tên vùng cấm

Diện tích (ha)

Địa danh (xã, huyện)

Đối tượng

Tài nguyên khoáng sản

Ghi chú

Mục đích bảo vệ

Đối tượng có liên quan

Hiện trạng điều tra, thăm dò khoáng sản/Tiềm năng khoáng sản

Hiện trạng khai thác khoáng sản

Đề xuất

1

Khu vực bảo vệ các hồ chứa nước phía Đông huyện Đông Triều

740

Xã Hoàng Quế, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Yên Thọ, thị trấn Mạo Khê huyện Đông Triều

Hồ: Nội Hoàng, Khe Ươn, Dộc Chày, Yên Dương, Lỗ Chỉnh

Hệ thống thủy lợi dẫn nước phục vụ nông nghiệp

Đã thăm dò tỷ mỷ mỏ than Tràng Bạch

Chưa có hoạt động khai thác

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý nguyên tắc đưa ra khỏi vùng cấm hoạt động khoáng sản than và Ch đầu tư hoàn thiện phương án đảm bảo nguồn nước, lập tiến độ xây dựng, giám sát kế hoạch khai thác...báo cáo Thủ tướng Chính phủ

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC KHU VỰC CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TỈNH QUẢNG NINH
(Kèm theo Quyết định số: 4339/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

STT

Tên vùng cấm

Diện tích (ha)

Địa danh (xã, huyện)

Đối tượng cấm

Tài nguyên khoáng sản

Ghi chú

Mục đích bảo vệ

Đối tượng có liên quan

Tiềm năng khoáng sản

Hiện trạng khai thác khoáng sản

Đề xuất

1

Khu vực cấm I bảo vệ Chùa Ngọa Vân

686,9

Xã An Sinh và Bình Khê, huyện Đông Triều

Khu vực quy hoạch Ngọa Vân (Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 07/02/2013)

Rừng phòng hộ (Quyết định số 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007) và Đất quốc phòng...

Mỏ than Tây Hồ Thiên (Đã thăm dò, đã khai thác)

Đã khai thác theo GP s 2812/GP-BTNMT ngày 31/12/2008, khai thác bằng phương pháp hầm lò (khu Tây đã hết hạn thời gian khai thác)

Dừng khai thác, không tiếp tục gia hạn khai thác

 

2

Khu vực cấm II bảo vệ Quần thể di tích Nhà Trần (Đông Triều)

1229

Xã Tràng An và An Sinh

Khu vực quy hoạch di tích nhà Trần (Quyết định s 307/QĐ-TTg ngày 07/02/2013)

Rừng phòng hộ (Quyết định số 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007); Đất quốc phòng; Quy hoạch đường cao tốc...

Sét gạch ngói hồ Đập Làng

Đã quy hoạch thăm dò mỏ sét với diện tích 7,8 ha, trữ lượng 0.5 triệu m3

Đối với Dự án nạo vét mở rộng lòng hồ Đập Làng xã Tràng An, huyện Đông Triều đề nghị cấp GP khai thác mỏ sét gạch ngói trong phạm vi dự án theo quy định Điều 65 Luật Khoáng sản

 

3

Khu vực cấm III bảo vệ Di tích Chùa Ngọc Thanh

593

Xã Thủy An và Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều

Khu quy hoạch Chùa Ngọc Thanh

Chùa Báo Ân và Hồ Sông Rắn

Than đá thuộc dải than Đông Triều - Phả Lại, đã điều tra theo Đề án Nedo

Không khai thác

Không khai thác

 

4

Khu vực cấm IV bảo vệ Bãi cọc Bạch Đằng và đê quốc gia

10980

Xã Cm La, Nam Hòa, Phong Cốc, Hải Yến, Liên Hòa, Liên Vị và Tiến Phong thị xã Quảng Yên.

Khu vực Bãi cọc Bạch Đằng (Quyết định 322/TTg ngày 18.02.2013) và Đê quốc gia

Rừng ngập mặn; Đất an ninh, quốc phòng; Đường vành đai ven biển;

Chùa Cẩm La, Chùa Rui và Đình Quỳnh Biểu…

 

 

 

 

5

Khu vực cấm V Ba Chẽ I

1402

Lương Mông và Minh Cầm huyện Ba Chẽ

Di tích lịch sử văn hóa có khu căn cứ chống Pháp

Rừng phòng hộ (Quyết định số 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007)

Chưa phát hiện khoáng sản

 

 

 

6

Khu vực cấm VI Ba Chẽ II

3264

Xã Lương Mông, Đạp Thanh và Thanh Lâm huyện Ba Chẽ

Rừng phòng hộ (QĐ: 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007)

Khu căn cứ cách mạng Hải Chi (Đình Làng Dạ) xã Thanh Lâm

 

Chưa phát hiện khoáng sản

 

 

 

7

Khu vực cấm VII Ba Chẽ - Tiên Yên

1921

Xã Thanh Sơn (Ba Chẽ), Điền Xá và Yên Than (Tiên Yên)

Rừng phòng hộ (QĐ: 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007)

Di tích lịch sử cấp tỉnh chiến thắng Điền Xá trên đường số 4, Khe Giao...

 

Chưa phát hiện khoáng sản

 

 

 

8

Khu vực cấm VIII Tiên Yên I

1642

Xã Hà Lâu và Phong Dụ

Rừng phòng hộ (QĐ: 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007)

Di tích văn hóa lịch sử có cây đa Phong Dụ; Đình Đồng Đình

 

Thạch anh tinh thể (điểm quặng), Điều tra sơ bộ

Không khai thác

Không khai thác

 

9

Khu vực cấm IX Tiên Yên II

736.1

Xã Đông Ngũ

Rừng phòng hộ (QĐ: 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007)... Hồ Khe Táu

Hồ khe Táu....

Đim quặng vàng Khe Quế. Tài nguyên dự báo: 22,5 tấn vàng, đã điều tra

Không khai thác

Không khai thác

 

10

Khu vực cấm X Biên giới phía bắc Bình Liêu - Tiên Yên

10130

Xã Hà Lầu (Tiên Yên); Vô Ngại, Tình Húc, Lục Hồn, Đồng Tâm, Hoành Mô (Bình Liêu)

Rừng phòng hộ (QĐ: 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007)

Đất dành cho mục đích quốc phòng

Di tích lịch sử văn hóa có Đình Lục Na, xã Lục Hồn (di tích cấp tỉnh) và cây đa Cốc Lồng (đã phân loại).

Chưa phát hiện khoáng sản

 

 

 

11

Khu vực cm XI Bình Liêu - Đầm Hà - Hải Hà

26130

Xã Đông Ngũ, Đại Dực (Tiên Yên); Đồng Văn, Hoành Mô, Lục Hồn, Húc Động (Bình Liêu); Quảng

Xã Đông Ngũ, Đại Dực (Tiên Yên); Đồng Văn, Hoành Mô, Lục Hồn, Húc Động (Bình Liêu); Quảng Đức, Quảng Sơn (Hải Hà) và Quảng Lâm, Quảng An (Đầm Hà)

Rừng phòng hộ (QĐ: 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007)

Di tích lịch sử văn hóa có di tích khảo cổ Tấn Mài (Hải Hà) đã phân loại và di tích thác Khe Văn (Bình Liêu), Đất quốc phòng, đường vành đai biên giới....

Danh thắng Cao Ba Lanh, Bãi đá thần huyện Bình Liêu..

Điểm mỏ granit Quảng Sơn, huyện Hải Hà

Điều tra sơ bộ, Điểm mỏ granit ốp lát Khoảng Nam Châu

Điều tra sơ bộ, mỏ granit Hoành Mô, TN 50 triệu m3

Điều tra sơ bộ, mỏ Kaolin-pyrophylit Quảng Sơn.

Điều tra sơ bộ, Điểm sắt Li Ho Teng và Bát Cáp

Không khai thác

Không khai thác

 

12

Khu vực cấm XII Móng Cái I

10160

Xã Hải Sơn, Bắc Sơn, Hải Đông, Hải Tiến và Quảng Nghĩa thành phố Móng Cái

Rừng phòng hộ (QĐ: 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007)

Đất quốc phòng

Đường điện cao thế 220 KV

Di tích lịch sử văn hóa: Đá vợ, Đá chồng thôn Lục phủ; đình Làng Bầu, đình Dân Tiến, di chỉ Gò Mả Tổ, thắng cảnh lòng hồ Tràng Vinh, miếu thờ tam vị Đại Vương xã Hải Tiến, đài tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh ngày 17/2/1979 thôn Pò Hèn, ....

Điều tra sơ bộ mỏ Granit ốp lát Lục Phủ, TLTNDB: 35 triệu m3

Không khai thác

Không khai thác

 

13

Khu vực cấm XIII Móng Cái II

8414

Xã Bình Ngọc và phường Trà Cổ thành phố Móng Cái

Đất quốc phòng, an ninh

Rừng ngập mặn (QĐ: 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007)

Di tích lịch sử văn hóa: miếu Đôi, đền Thánh Mẫu, nhà thờ Tràng Lộ, đình Tràng Vĩ, đình Trà Cổ, nhà bia lưu niệm Bác Hồ, ngôi nhà 100 tuổi khu Nam Thọ (Trà Cổ); bãi tắm có bãi tắm Trà Cổ, Ngọc Sơn, (Bình Ngọc).

Đường tỉnh lộ

Điều tra sơ bộ, Mỏ Ti tan Thôn Trung, Tài nguyên: 12.250 tấn (Đ. 911

Không khai thác

Không khai thác

 

14

Khu vực cấm XIII Móng Cái III

4486

Xã Vĩnh Trung và Vĩnh Thực thành phố Móng Cái

Rừng ngập mặn (QĐ: 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007)

 

Đã thăm dò sơ bộ điểm mỏ Kaolin Cái Vinh trữ lượng cấp 122 là 13,235 ngàn tấn.

Không khai thác

Không khai thác

 

14

Khu vực cấm XIII Móng Cái III

4486

Xã Vĩnh Trung và Vĩnh Thực thành phố Móng Cái

Đất quốc phòng

Di tích lịch sử văn hóa gồm: Bãi tắm xã Vĩnh Thực; bãi tắm xã Vĩnh Trung, địa điểm tưởng niệm Bác Hồ xã Vĩnh Trung, đình Vĩnh

Đường tỉnh lộ quy hoạch: 18,5 km

Đã thăm dò, Titan Vĩnh Thực (mỏ trung bình), trữ lượng 24.780 tấn

Đã thăm dò, sắt Vĩnh Thực (điểm quặng)

Đã thăm dò, Kaolin Thôn Hen (mỏ nhỏ), tổng TL cấp 222 là 250,696 ngàn tấn

Không khai thác

Không khai thác

 

15

Khu vực cấm XV bảo vệ Vịnh Hạ Long (Kỳ quan thiên nhiên thế giới)

67000

Phường Tuần Châu, Bãi Cháy, Hùng Thắng, Trần Hưng Đạo, Yết Kiêu, Hồng Gai, Bạch Đằng, Hồng Hà, Hà Tu, Hà Phong (Hạ Long) và Thắng Lợi, Ngọc Vừng (Vân Đồn).

Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Di tích văn hóa lịch sử: núi Bài Thơ, Đền Đức Ông, trung tâm điện chính bưu điện Quảng Ninh (1964-1975) trên núi Bài Thơ, Bến phà Bãi cháy, di tích lưu niệm Bác Hồ, Trận địa pháo 12 ly di tích lịch sử Thành Nhà Mạc…

Các hang động nổi tiếng: Thiên Cung, Thiên Long, Hoa Cương, Kim Quy, Lan Đài, Mê Cung, Đầu Gỗ, Động Tiên, Động Lâu Đài…

Có các núi đá vôi

Không khai thác

Không khai thác

 

15

Khu vực cấm XV bảo vệ Vịnh Hạ Long (Kỳ quan thiên nhiên thế giới)

67000

 

Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long

Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ (QĐ: 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007)

Đất quốc phòng, an ninh

Đã điều tra sơ bộ mỏ cát san lấp Hà Phong

Không khai thác

Không khai thác

 

16

Khu vực cấm XVI bảo vệ Vườn Quốc gia Bái Tử Long (Khu bảo tồn đa dạng sinh học)

16960

Xã Minh Châu, Hạ Long và xã Vạn Yên huyện Vân Đồn

Vườn Quốc gia Bái Tử Long (Khu bảo tồn đa dạng sinh học theo 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Rừng đặc dụng, (QĐ: 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007)

Đất quốc phòng

Đường tỉnh lộ

Điều tra sơ bộ mỏ Cát sỏi xây dựng Quán Lạn. Tài nguyên dự báo 0,7 triệu m3 cuội sỏi, 3 triệu m3 cát.

Đã thăm dò điểm khai thác cát Vân Hải

Không khai thác

Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải đã được Cục quản lý Tài nguyên Khoáng sản - Bộ Công nghiệp cho phép khai thác cát tại mỏ cát Vân Hải, xã Minh Châu, huyện Vân Đồn tại Văn bản đăng ký Nhà nước khu vực khai thác mỏ số 255/QLTN ngày 31/7/1996, với tổng diện tích 299 ha, trong đó:

- Khu Giộc: diện tích 67 ha (chưa khai thác).

- Khu Minh Châu: diện tích 226,5 ha (đang khai thác)

- Khu Cồn Trụi: diện tích 2,5 ha (chưa khai thác).

Không khai thác

- Không khai thác tại 03 khu vực: Khu Giộc, khu Cồn Trụi và khu Vạn Bóng với lý do: chưa khai thác.

- Tiếp tục khai thác khu Minh Châu theo Quy định của giấy phép khai thác đã cấp.

 

17

Khu vực cấm XVII bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng

16410

Xã Đồng Sơn, Đồng Lâm, Kỳ Lương, Vũ Oai, Đồn Đạc, phường Mông Dương

Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - K Thượng (QĐ số 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Th tướng Chính ph).

Rừng phòng hộ (QĐ: 4903/QĐ-UBND ngày 27/12/2007)

Đất quốc phòng

Đường tỉnh lộ

Điều tra sơ bộ 02 điểm antimon Khe Hố và Đồng Mậu

Không khai thác

Không thăm dò khai thác

 

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÁC KHU VỰC TẠM THỜI CẤM HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TỈNH QUẢNG NINH
(Kèm
theo Quyết định số: 4339/UBND ngày 31/12/2015 của y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

STT

Tên vùng cấm

Diện tích (ha)

Địa danh (xã, huyện)

Đối tượng tạm thời cấm

Tài nguyên khoáng sản

Ghi chú

Mục đích bảo vệ

Đối tượng có liên quan

Tiềm năng khoáng sản

Hiện trạng khai thác khoáng sản

Đề xuất

1

Khu vực tạm cấm I Vùng cửa sông Tiên Yên

21940

Đoàn Kết, Bình Dân, Đài Xuyên (Vân Đồn), Hải Lạng, Tiên Lãng, Đồng Rui huyện Tiên Yên và Cộng Hòa, Cẩm Hải, Cửa Ông thành phố Cẩm Phả

Vùng cửa sông Tiên Yên (Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Đất quốc phòng; Đường Quốc lộ 18, 4B...

Di tích lịch sử văn hóa và du lịch có chùa An Long, chùa Quán âm, đình Thủy Cơ, đình Đồng Châu, Miếu Đại Vương.

Di tích khảo cTràng Hương, căn cứ địa Khe Mai (Vân Đồn), đền Cạp Tiên, đền Cửa Ông; Trận địa pháo cao x....

Điều tra chi tiết mỏ cát san lấp Tiên Yên. Tài nguyên 3 triệu m3.

Không khai thác

Không khai thác

 

Điều tra chi tiết mỏ Sét gạch ngói Đồng Rui

Không khai thác

Không khai thác

Cát xây dựng Cộng Hòa (Cẩm Phả).

Không khai thác

Không khai thác

2

Khu vực tạm cấm II bảo vệ cảnh quan Đảo Trần

4200

Xã Thanh Lân huyện Cô Tô

Khu bảo vệ cảnh quan Đảo Trần (Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính ph

Đất quốc phòng

 

 

 

 

3

Khu vực tạm cấm III bảo vệ Vườn Quốc gia Cô Tô

7850

Xã Thanh Lân

Vườn Quốc gia Cô Tô (Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Đất quốc phòng

Di tích văn hóa lịch sử, du lịch Tuyến Đê Xuân Trường....

Điều tra sơ bộ mỏ sét gạch ngói Vàn Chảy.

Không khai thác

Không khai thác

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4339/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4339/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2015
Ngày hiệu lực31/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4339/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4339/QĐ-UBND phê duyệt khu vực cấm khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4339/QĐ-UBND phê duyệt khu vực cấm khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4339/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Đức Long
        Ngày ban hành31/12/2015
        Ngày hiệu lực31/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4339/QĐ-UBND phê duyệt khu vực cấm khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản Quảng Ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4339/QĐ-UBND phê duyệt khu vực cấm khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản Quảng Ninh

         • 31/12/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 31/12/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực