Quyết định 44/2017/QĐ-UBND

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND quy định giá thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 44/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ điều trị nghiện dạng thuốc phiện cơ sở Nhà nước Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2017/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ THU MỘT SỐ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ TẠI CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật phòng, chng nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dch mc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế;

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TT-BYT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế quy định định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 4 Quy định giá thu một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thu một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định; cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định mức giá thu một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Đnh.

2. Đối tượng áp dụng:

- Các cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, cung ứng và sử dụng dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

3. Mức giá thu:

STT

Tên dch vụ

Đơn vị tính

Mức giá (đồng)

Ghi chú

I

Khám (không bao gồm xét nghiệm và thuốc):

01

Khám ban đầu

đồng/lần khám/người

40.000

Tối đa không quá 01 lần/người/quá trình điều trị

02

Khám khởi liều điều trị

đồng/lần khám/người

20.000

Tối đa không quá 01 lần/người/quá trình điều trị

03

Khám định kỳ

đồng/lần khám/người

15.000

01 lần/01 tháng hoặc khám theo yêu cầu

II

Cấp phát thuốc (không bao gồm thuốc):

04

Tại cơ sở điều trị thay thế

đồng/lần/người/ngày

8.000

 

05

Tại cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế

đồng/lần/người/ngày

8.000

 

III

Tư vấn (không bao gồm thuốc và xét nghiệm):

06

Tư vấn cá nhân

đồng/lần/người

8.000

- Không quá 14 lần/năm trong năm đầu điều trị.

- Không quá 04 lần/năm từ năm thứ hai điều trị.

- Tư vấn khác theo yêu cầu của bệnh nhân.

07

Tư vấn nhóm

đồng/lần/người

4.000

- Không quá 6 lần/năm trong năm đầu điều trị.

- Không quá 04 lần/năm từ năm thứ hai điều trị.

4. Quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế:

Thực hiện theo quy định tại Điều 4, Thông tư liên tịch số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện Quyết định này trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Tài chính, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định, các tổ chức, cá nhân có liên quan và Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBTVQH, Chính phủ (báo cáo);
- Bộ: Y tế, Tài chính, Tư Pháp (báo cáo);
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP + CV VPUBND tỉnh;
- TT. Công báo tỉnh;
- Lưu:
VT, K15.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu44/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 44/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ điều trị nghiện dạng thuốc phiện cơ sở Nhà nước Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 44/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ điều trị nghiện dạng thuốc phiện cơ sở Nhà nước Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu44/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành20/07/2017
        Ngày hiệu lực01/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 44/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ điều trị nghiện dạng thuốc phiện cơ sở Nhà nước Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 44/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ điều trị nghiện dạng thuốc phiện cơ sở Nhà nước Bình Định

            • 20/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực