Quyết định 441/QĐ-UBND

Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 441/QĐ-UBND bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản Khánh Hòa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 441/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KHU VỰC KHÔNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN CẤP PHÉP CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Nghị quyết kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V;

Căn cứ Quyết định số 2242/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 11 tháng 9 năm 2012 về triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 91/TTr-STNMT-KS ngày 02/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 02/3/2015, gồm:

- Khoáng sản đất, đá làm VLXDTT tại xã Cam Hòa, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, diện tích 45 ha.

- Khoáng sản đất, đá làm VLXDTT tại xã Diên An, huyện Diên Khánh, diện tích 13,19 ha.

- Khoáng sản cát làm VLXDTT tại xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, diện tích 6,6 ha.

- Khoáng sản cát làm VLXDTT tại xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, diện tích 7,8 ha.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện các nội dung liên quan, tham mưu UBND tỉnh việc cấp phép hoạt động khoáng sản không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản nêu trên theo quy định.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Các Giám đốc sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng (b/c);
- C
c kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu VT+HN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 441/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu441/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2016
Ngày hiệu lực18/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 441/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 441/QĐ-UBND bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản Khánh Hòa 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 441/QĐ-UBND bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản Khánh Hòa 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu441/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Đức Vinh
       Ngày ban hành18/02/2016
       Ngày hiệu lực18/02/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 441/QĐ-UBND bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản Khánh Hòa 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 441/QĐ-UBND bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản Khánh Hòa 2016

           • 18/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực