Quyết định 447/QĐ-UBND

Quyết định 447/QĐ-UBND phê duyệt phương án phân bổ chi tiết kinh phí khoán quản lý bảo vệ rừng đặc dụng năm 2016 theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 447/QĐ-UBND phân bổ kinh phí khoán quản lý bảo vệ rừng đặc dụng Bình Phước 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 447/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 07 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CHI TIẾT KINH PHÍ KHOÁN QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2016 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2012/QĐ-TTG NGÀY 01/06/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 26/07/2013 của Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tại Tờ Trình số 05/TT-BQLV ngày 25/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án phân bổ chi tiết kinh phí khoán quản lý bảo vệ rừng đặc dụng theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ năm 2016 với nội dung cụ thể:

1 .Chủ đầu tư: Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập

2. Tổng kinh phí: 2.500.000.000 đồng (hai tỷ, năm trăm triệu đồng)

- Thuê khoán bảo vệ rừng đối với cộng đồng: 1.749.860.000 đồng.

- Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị: 737.140.000 đồng.

- Hỗ trợ cộng đồng bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên: 13.000.000 đồng.

Đây là kinh phí tạm tính, khi thanh quyết toán thực hiện theo số liệu thực tế và khối lượng thực hiện được nghiệm thu hoàn thành theo đúng quy định.

3. Nguồn kinh phí: đã giao cho ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tại Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng KTN, KTTH;
- Lưu: VT
. (Đ.Thắng QĐ 20).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Anh Minh

 

PHƯƠNG ÁN

PHÂN BỔ KINH PHÍ QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2016
(Ban
hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 07/03/2016 của UBND tnh)

STT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Thuê khoán bảo vệ rừng với cộng đồng

 

 

 

1.749.860.000

1.1

Khoán bảo vệ rừng (70.000 đồng/ha/năm)

ha

24.998

70.000

1.749.860.000

2

Mua sắm, trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ rừng

 

 

 

737.140.000

2.1

Xây dựng sân và đường nội bộ vườn sưu tập thực vật Vườn quốc gia Bù Gia Mập

trạm

1

687.573.000

687.573.000

2.1

Sửa chữa hàng rào vườn sưu tập thực vật Vườn quốc gia Bù Gia Mập

tổng

1

49.567.000

49.567.000

3

Hỗ trợ nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên

 

 

 

13.000.000

3.1

Chi phí họp thôn vùng đệm (11 thôn x 1.000.000 đồng/thôn x 01 lượt/thôn)

cuộc

11

1.000.000

11.000.000

3.2

Chi phí họp xã (2 xã x 1.000.000 đồng/lượt x 1 lượt)

lượt

2

1.000.000

2.000.000

Tổng cộng

 

 

 

 

2.500.000.000

(Bằng chữ: Hai t, năm trăm triệu đồng)

Thuộc tính Văn bản pháp luật 447/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu447/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2016
Ngày hiệu lực07/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 447/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 447/QĐ-UBND phân bổ kinh phí khoán quản lý bảo vệ rừng đặc dụng Bình Phước 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 447/QĐ-UBND phân bổ kinh phí khoán quản lý bảo vệ rừng đặc dụng Bình Phước 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu447/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýHuỳnh Anh Minh
        Ngày ban hành07/03/2016
        Ngày hiệu lực07/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 447/QĐ-UBND phân bổ kinh phí khoán quản lý bảo vệ rừng đặc dụng Bình Phước 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 447/QĐ-UBND phân bổ kinh phí khoán quản lý bảo vệ rừng đặc dụng Bình Phước 2016

           • 07/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực