Quyết định 45/2017/QĐ-UBND

Quyết định 45/2017/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2017/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 71/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 4 Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đi tượng trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Định; cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng từ ngân sách tỉnh và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Đối tượng áp dụng:

Người dân sinh sống, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bình Định thuộc các nhóm đối tượng sau đây:

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

- Người nhiễm HIV.

- Bệnh nhân phong có di chứng tàn tật

Người nhiễm HIV và bệnh nhân phong có di chứng tàn tật do cơ quan y tế có chức năng của tỉnh xác định.

3. Mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 15% mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo (70% mức đóng do ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và 15% mức đóng còn li do đối tượng tự đóng).

- Ngân sách tỉnh đóng 100% kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người nhiễm HIV, bệnh nhân phong có đi chứng tàn tật.

4. Nguyên tắc áp dụng:

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế là 70% theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế: Khi tham gia bảo hiểm y tế, được ngân sách tỉnh hỗ trợ 15% mức đóng bảo hiểm y tế, 15% mức đóng còn lại do đối tượng tự đóng.

- Người nhiễm HIV, bệnh nhân phong có di chứng tàn tật: Trường hợp đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng khác được quy định tại Luật Bảo hiểm y tế thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ để đủ 100% kinh phí đóng bảo hiểm y tế; trường hợp không thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ thì ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí đóng bảo hiểm y tế.

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm.

Điều 2. SY tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện Quyết định này trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Tài chính, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
UBTVQH, Chính phủ (báo cáo);
- Các Bộ: Y tế, Tài chính, Tư pháp, LĐTB&XH, GD&ĐT (báo cáo);
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP + CV VPUBND tỉnh;

- TT. Công báo tnh;
- Lưu:
VT, K15

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 45/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu45/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành20/07/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 45/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2017/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng Bình Định

            • 20/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực