Quyết định 486/QĐ-UBND

Quyết định 486/QĐ-UBND kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 486/QĐ-UBND 2018 kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 486/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 26/TTr-SYT ngày 27 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các huyện, thành phố và việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Thời hạn kiểm tra: Từ ngày 17/4/2018 đến ngày 15/5/2018

Điều 2. Thành lập 03 Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm (sau đây gọi là Đoàn Kiểm tra) gồm các ông, bà có tên sau:

Đoàn số 1: Kiểm tra tại các huyện: Lý Nhân và Thanh Liêm

1. Ông Trần Viết Huệ - Phó Giám đốc Sở Y tế: Trưởng đoàn.

2. Bà Nguyễn Thị Kim Dung- Chi Cục Trưởng Chi Cục ATVSTP, Sở Y tế: Phó Trưởng đoàn.

3. Ông Trần Quốc Trịnh - Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục ATVSTP, Sở Y tế: Phó Trưởng đoàn

4. Bà Nguyễn Thị Thảo - Phó Trưởng phòng Thanh tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế: Thư ký

5. Bà Trần Kim Nhàn - Chuyên viên Phòng Thanh tra, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT: Thành viên.

6. Bà Nguyễn Thị Hồng Lê - Kiểm soát viên thị trường, Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương: Thành viên.

7. Ông Vũ Văn Sáng - Cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh: Thành viên.

8. Bà Trần Thị Thanh Nga - Chuyên viên Phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế: Thành viên.

9. Mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia Đoàn kiểm tra.

Đoàn số 2: Kiểm tra tại thành phố Phủ Lý và huyện Bình Lục

1. Ông Ngô Mạnh Ngọc - Phó Giám đốc, Sở Nông nghiệp và PTNT: Trưởng đoàn;

2. Ông Trương Quốc Hưng - Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT: Phó Trưởng đoàn.

3. Ông Vũ Văn Phong - Phó Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT: Phó Trưởng đoàn.

4. Bà Phạm Thị Thu Hà - Trưởng phòng Thanh tra, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT: Thư ký.

5. Ông Nguyễn Tuấn Đạt - Phó Trưởng phòng Thanh tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế: Thành viên.

6. Ông Trần Văn Chiều - Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương: Thành viên.

7. Ông Bùi Duy Khải- Cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh: Thành viên.

8. Mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia Đoàn kiểm tra.

Đoàn s 3: Kiểm tra tại các huyện: Duy Tiên và Kim Bảng

1. Ông Đặng Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Công Thương: Trưởng đoàn

2. Ông Vũ Văn Sơn - Phó Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương: Phó Trưởng đoàn.

3. Bà Lê Ngọc Hương- Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ- Tổng hợp, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương: Thư ký

4. Ông Cù Xuân Nhàn - Trưởng phòng Thông tin Truyền thông và Quản lý ngộ độc thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế: Thành viên

5. Bà Trương Ngọc Thư - Chuyên viên Phòng Thanh tra, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT: Thành viên.

6. Ông Nguyễn Văn Điệp - Cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh: Thành viên.

7. Bà Đỗ Thị Xuân- Chuyên viên Phòng Thanh tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế: Thành viên

8. Mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia Đoàn kiểm tra.

Điều 3. Các Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch, tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 trên địa bàn tỉnh; xử lý hoặc đề xut, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của Pháp lut.

Giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, theo dõi giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý hoặc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn kiểm tra.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Cẩm);
- Như Điều 4;
- VPUB: LĐVP, KGVX(T), NC(T), NN(C), CT(T);
- Chi Cục VSATTP t
nh;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 486/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu486/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2018
Ngày hiệu lực28/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 486/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 486/QĐ-UBND 2018 kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 486/QĐ-UBND 2018 kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu486/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành28/03/2018
        Ngày hiệu lực28/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 486/QĐ-UBND 2018 kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 486/QĐ-UBND 2018 kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Hà Nam

            • 28/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực