Quyết định 4867/QĐ-BCT

Quyết định 4867/QĐ-BCT năm 2017 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4867/QĐ-BCT 2017 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2018


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4867/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Công Thương.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị dự thảo văn bản trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Thứ trư
ng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2018 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4867/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

I. Dự thảo Nghị định

TT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuc nổ

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

4/2018

 

2.

Nghị định sửa đổi Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đin lc về an toàn đin

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

3/2018

 

3.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

10/2018

 

4.

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Cục Quản lý thị trường

9/2018

 

5.

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, xăng dầu và khí

Cục Quản lý thị trường

9/2018

 

6.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cnh tranh

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

10/2018

 

7.

Nghị định quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

11/2018

 

8.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

3/2018

Chuyển từ năm 2017

II. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

TT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện)

Cục Điều tiết đin lực

6/2018

 

III. Dự thảo Thông tư

TT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian ban hành

Ghi chú

1.

Thông tư hướng dẫn đặt hàng dịch vụ công ích cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương

Cục Điều tiết đin lc

6/2018

 

2.

Thông tư quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Cục Điều tiết đin lực

11/2018

 

3.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống đin.

Cục Điều tiết đin lc

11/2018

 

4.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá điện

Cục Điều tiết đin lc

3/2018

 

5.

Thông tư quy định về kiểm tra, nghiệm thu khối lượng mỏ ở các mỏ than lộ thiên (thay thế Quyết định số 41/2002/QĐ-BCN ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về kiểm tra, nghiệm thu khối lượng đất đá bóc và sản lượng than khai thác ở các mỏ than lộ thiên)

Vụ Dầu khí và Than

9/2018

 

6.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Cục Công Thương địa phương

9/2018

 

7.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Cục Công Thương địa phương

6/2018

Chuyển từ năm 2007 sang

8.

Thông tư quy định về thẻ kiểm tra thị trường

Cục Quản lý thị trường

6/2018

 

9.

Thông tư quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường

3/2018

 

10.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định mẫu quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục Quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường

3/2018

Chuyển từ năm 2017 sang

11.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết về tiêu chuẩn chức danh và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường

3/2018

Chuyển từ năm 2017 sang

12.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường

3/2018

Chuyển từ năm 2017 sang

13.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của các ngạch công chức Quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường

3/2018

Chuyển từ năm 2017 sang

14.

Thông tư hướng dẫn và quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

5/2018

 

15.

Thông tư thay thế Thông tư số 36/2011/TT-BCT của BCông Thương quy định quản lý các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

10/2018

 

16.

Thông tư quy định chi tiết về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

10/2018

 

17.

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

11/2018

 

18.

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về phòng vệ thương mại

Cục Phòng vệ thương mại

3/2018

 

19.

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy tắc cụ thể mặt hàng trong khuôn khổ Hiệp định EAEU FTA

Cục Xuất nhập khẩu

6/2018

 

20.

Thông tư quy định thí điểm phân luồng doanh nghiệp trong thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi

Cục Xuất nhập khẩu

6/2018

 

21.

Thông tư sửa đổi, bổ sung TTLT số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT về quản lý xnk và tạm nhập tái xuất các chất làm suy giảm tầng ozon theo quy định của NĐ Thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozon

Cục Xuất nhập khẩu

4/2018

 

22.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục Quy tắc cụ thể mặt hàng thuộc Chương Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và Hàn Quốc ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCT ngày 16/3/2017.

Cục Xuất nhập khẩu

9/2018

 

23.

Thông tư hướng dẫn quy trình kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa

Cục Xuất nhập khẩu

10/2018

 

24.

Thông tư hướng dẫn cách xác định xuất xứ hàng hóa đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu

Cục Xuất nhập khẩu

1/2018

 

25.

Thông tư quy định thực hiện tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP)

Cục Xuất nhập khẩu

10/2018

 

26.

Thông tư về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường năm 2018

Cục Xuất nhập khẩu

6/2018

 

27.

Thông tư quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018

Cục Xuất nhập khẩu

3/2018

 

28.

Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo HNTQ năm 2019

Cục Xuất nhập khẩu

12/2018

 

29.

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

Cục Xuất nhập khẩu

3/2018

 

30.

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

Cục Xuất nhập khẩu

1/2018

 

31.

Thông tư về việc ban hành Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của thương nhân theo Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động thương mại biên giới.

Cục Xuất nhập khẩu

1/2018

 

32.

Thông tư về việc ban hành Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới theo Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động thương mại biên giới

Cục Xuất nhập khẩu

1/2018

 

33.

Thông tư quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương

Văn phòng Bộ

6/2018

 

34.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Vụ Khoa học và Công nghệ

4/2018

Chuyển từ năm 2017 sang

35.

Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững

11/2018

 

36.

Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành mía đường

Vu Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững

11/2018

 

37.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM- BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Cục Xúc tiến thương mại

3/2018

Chuyển từ năm 2017 sang

38.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Cục Cnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

3/2018

Chuyển từ năm 2017 sang

39.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chng tác hi của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Cục Công nghiệp

2/2018

Chuyển từ năm 2017 sang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4867/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4867/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực28/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4867/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 4867/QĐ-BCT 2017 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4867/QĐ-BCT 2017 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2018
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4867/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Tuấn Anh
        Ngày ban hành28/12/2017
        Ngày hiệu lực28/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4867/QĐ-BCT 2017 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2018

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4867/QĐ-BCT 2017 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2018

           • 28/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực