Quyết định 495/QĐ-UBND

Quyết định 495/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 495/QĐ-UBND 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 2041/QĐ-UBND kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Lâm Đồng 2016 và được áp dụng kể từ ngày 15/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 495/QĐ-UBND 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 495/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/7/2008 của Chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 23/SYT-NVYD ngày 02/02/2016 và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 131/TTr-SNV ngày 25/02/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng ban.

2. Ông Trần Mạnh Hạ - Phó Giám đốc Sở Y tế: Phó Trưởng ban thường trực.

3. Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thành viên.

4. Bà Cao Thị Thanh - Phó Giám đốc Sở Công Thương: Thành viên.

5. Ông Đặng Đức Hiệp - Giám đốc Sở Tài chính: Thành viên.

6. Bà Phạm Thị Hồng Hải - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Thành viên.

7. Bà Trần Thị Mai Phương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Thành viên.

8. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thành viên.

9. Ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Thành viên.

10. Ông Lê Văn Sáng - Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Thành viên.

11. Ông Nguyễn Hùng Đấu - Trưởng phòng PC49, Công an tỉnh: Thành viên.

12. Mời bà Nguyễn Thị Tường Vy - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Thành viên.

13. Mời bà Hồ Thu Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Thành viên.

14. Mời ông Phan Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn: Thành viên.

15. Ông Bùi Văn Độ - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng: Thư ký.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

1. Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo thực hiện và các giải pháp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

2. Giúp UBND tỉnh chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa các sở, ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch về an toàn vệ sinh thực phẩm hàng năm; xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động liên ngành. Trong trường hợp công tác an toàn thực phẩm có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên diện rộng, kịp thời kiến nghị UBND tỉnh các biện pháp xử lý.

3. Giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn thực phẩm của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

4. Báo cáo định kỳ 6 tháng về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyền hạn, trách nhiệm, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo.

1. Ban Chỉ đạo được quyết định thành lập Tổ công tác giúp thực hiện chương trình, kế hoạch về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Ban Chỉ đạo được yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo quy định.

3. Sở Y tế là cơ quan đầu mối thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; đôn đốc các cấp, ngành địa phương, thành viên triển khai thực hiện kế hoạch công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; tổng hợp kết quả thực hiện của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương (Bộ Y tế) theo quy định.

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong nguồn kinh phí hoạt động chuyên môn được cấp hàng năm cho Sở Y tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 15/01/2014 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo liên ngành TW (Bộ Y tế);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Như Điều 5;
- Lưu : VT, VX3, TKCT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 495/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu495/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2016
Ngày hiệu lực03/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 495/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 495/QĐ-UBND 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 495/QĐ-UBND 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu495/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành03/03/2016
        Ngày hiệu lực03/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2016
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 495/QĐ-UBND 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 495/QĐ-UBND 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm Lâm Đồng