Quyết định 4950/QĐ-BYT

Quyết định 4950/QĐ-BYT năm 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 100/2014/NĐ-CP về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4950/QĐ-BYT năm 2014 triển khai 100/2014/NĐ-CP kinh doanh sử dụng sản phẩm dinh dưỡng trẻ nhỏ


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4950/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2014/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ NHỎ, BÌNH BÚ VÀ VÚ NGẬM NHÂN TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Bộ Tư pháp (để biết);
- Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các Vụ, Cục, Tổng cục;
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2014/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ NHỎ, BÌNH BÚ VÀ VÚ NGẬM NHÂN TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4950/QĐ-BYT ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Nghị định số 100/2014/NĐ-CP về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo được Thủ tướng Chính phủ ký ban ngày 06 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành vào ngày 01 tháng 3 năm 2015 (sau đây gọi là Nghị định số 100/2014/NĐ-CP) Nhằm triển khai thi hành Nghị định 100/2014/NĐ-CP kịp thời, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong nhận thức, xây dựng và áp dụng pháp luật, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 100/2014/NĐ-CP với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Nghị định số 100/2014/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

1.2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Nghị định số 100/2014/NĐ-CP xác định trách nhiệm cụ thể đối với các Vụ, đơn vị, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ sở y tế, thầy thuốc, nhân viên y tế trong việc thực thi quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.

2. Yêu cầu

2.1. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thi hành Nghị định số 100/2014/NĐ-CP.

2.2. Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả trong việc triển khai thi hành Nghị định số 100/2014/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của các Vụ, đơn vị liên quan, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Căn cứ vào nội dung của Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, nhu cầu quản lý của đơn vị mình, Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Thanh tra Bộ, Cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 100/2014/NĐ-CP.

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2014.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Nghị định số 100/2014/NĐ-CP xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hoặc văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2014/NĐ-CP

- Đơn vị chủ trì: Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Cục An toàn thực phẩm

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế

- Thời gian: Quý I, II/2015.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 100/2014/NĐ-CP

3.1. Ở cấp trung ương

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Thanh tra Bộ, Cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị có liên quan.

- Nội dung: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 100/2014/NĐ-CP

- Thời gian: Quý IV/2014 và Quý I/2015.

3.2. Ở địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bệnh viện Sản-nhi; Bệnh viện phụ sản; Bệnh viện nhi.

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý

- Thời gian: Quý I/2015

4. Tổ chức tập huấn thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định của Nghị định số 100/2014/NĐ-CP

4.1. Ở cấp trung ương

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ Y tế

- Đơn vị phối hợp: Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Pháp chế, Cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị có liên quan.

- Nội dung: Tổ chức tập huấn thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm Nghị định số 100/2014/NĐ-CP

- Thời gian: Quý I/2015.

4.2. Ở địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý và mời thêm các cơ quan có liên quan

- Thời gian: Quý I, II/2015

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị các Vụ, Cục có liên quan, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

2. Giao các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Cục An toàn thực phẩm phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện Mục II.1 và Mục II.2

2.2. Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em thực hiện Mục II.3.1

2.3. Thanh tra Bộ phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Vụ Pháp chế thực hiện Mục II.4.1.

2.4. Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Cục An toàn thực phẩm, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ tham mưu Lãnh đạo Bộ bố trí đủ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ được giao tại Kế hoạch này.

2.5. Các đơn vị khác thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2.6. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị thông báo về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4950/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4950/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2014
Ngày hiệu lực27/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước

Download Văn bản pháp luật 4950/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 4950/QĐ-BYT năm 2014 triển khai 100/2014/NĐ-CP kinh doanh sử dụng sản phẩm dinh dưỡng trẻ nhỏ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4950/QĐ-BYT năm 2014 triển khai 100/2014/NĐ-CP kinh doanh sử dụng sản phẩm dinh dưỡng trẻ nhỏ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4950/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành27/11/2014
        Ngày hiệu lực27/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4950/QĐ-BYT năm 2014 triển khai 100/2014/NĐ-CP kinh doanh sử dụng sản phẩm dinh dưỡng trẻ nhỏ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4950/QĐ-BYT năm 2014 triển khai 100/2014/NĐ-CP kinh doanh sử dụng sản phẩm dinh dưỡng trẻ nhỏ

            • 27/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực