Quyết định 50/2016/QĐ-UBND

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND về phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2016/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP TIẾP NHẬN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 29160/TTr-SLĐTBXH ngày 23 tháng 11 năm 2016 và ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 7322/STP-VB ngày 05 tháng 9 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Phân cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp đối với:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

b) Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư;

c) Văn phòng đại diện hoạt động không sinh lời tại Việt Nam của tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, y tế, tư vấn pháp luật nước ngoài;

d) Các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

2. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp đối với:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty cổ phần không thuộc Khoản 1 Điều này, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân;

b) Các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức, các đơn vị sự nghiệp thuộc quận, huyện có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

c) Hợp tác xã, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

3. Khi thực hiện việc phân cấp theo Quyết định này, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện sử dụng con dấu của đơn vị mình.

4. Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm báo cáo việc tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội định kỳ hàng quý và cả năm. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện việc phân cấp tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể t ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Việc làm - Bộ LĐTBXH;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ủy ban MTTQ Viêt Nam thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng NCTH, TTCB;
- Lưu VT (VX-TC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo01/01/2017
Số công báoTừ số 1 đến số 2
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu50/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Thu
        Ngày ban hành09/12/2016
        Ngày hiệu lực01/01/2017
        Ngày công báo01/01/2017
        Số công báoTừ số 1 đến số 2
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2016/QĐ-UBND Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016

            • 09/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2017

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực