Quyết định 5101/QĐ-UBND

Quyết định 5101/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Quyết định 32/2016/QĐ-TTg chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 5101/QĐ-UBND thực hiện 32/2016/QĐ-TTg trợ giúp pháp lý người nghèo Thanh Hóa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5101/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2016/QĐ-TTG NGÀY 08/8/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC HUYỆN NGHÈO, XÃ NGHÈO, THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ HỖ TRỢ VỤ VIỆC THAM GIA TỐ TỤNG CÓ TÍNH CHẤT PHỨC TẠP HOẶC ĐIỂN HÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình;

Căn cứ Quyết định số 2289/QĐ-BTP ngày 31/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 436/TTr-STP ngày 09/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tư pháp, Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện nghèo, huyện có xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Thìn

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2016/QĐ-TTG NGÀY 08/8/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC HUYỆN NGHÈO, XÃ NGHÈO, THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ HỖ TRỢ VỤ VIỆC THAM GIA TỐ TỤNG CÓ TÍNH CHẤT PHỨC TẠP HOẶC ĐIỂN HÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số: 5101/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình (sau đây gọi chung là Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg).

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn hướng đến bảo vệ tốt nhất các quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.

- Xác định rõ các hoạt động cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm thực hiện đúng các hoạt động hỗ trợ, đúng định mức và việc hỗ trợ đúng đối tượng thụ hưởng, địa bàn áp dụng được quy định tại Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg.

- Các hoạt động thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg phải đảm bảo tính khả thi, thực hiện đồng bộ, toàn diện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, không trùng lắp với các hoạt động khác.

- Đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, bảo đảm sự phối hợp hiệu quả giữa cấp tỉnh với các địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước).

- Thời gian thực hiện: Quý I/2017.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh cấp cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

2. Hỗ trợ kinh phí thực hiện vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương.

3. Hỗ trợ học phí cho viên chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đủ điều kiện tham gia khóa đào tạo nghề luật sư, có cam kết làm việc trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý tại địa phương ít nhất 02 năm kể từ khi đi đào tạo về

- Số lượng: 02 người/năm.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở đào tạo công lập có hoạt động đào tạo nghề luật sư.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương.

4. Tổ chức lớp tập huấn tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn

- Số lượng: 01 lớp/năm.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

- Đơn vị phối hợp: Các tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương.

5. Thiết lập và duy trì đường dây nóng về trợ giúp pháp lý

a) Thiết lập đường dây nóng về trợ giúp pháp lý

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị chức năng cung cấp dịch vụ viễn thông.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương. b) Duy trì đường dây nóng về trợ giúp pháp lý

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh cấp cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

6. Xây dựng và phát chuyên trang, chuyên mục bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số trên Đài truyền thanh tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.

- Đơn vị phối hợp: UBND các xã nghèo; UBND các xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh cấp hằng năm.

7. Tổ chức các đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở

- Mỗi năm tổ chức 01 đợt truyền thông trợ giúp pháp lý tại các xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

- Đơn vị phối hợp: UBND các xã nghèo; UBND các xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh cấp hằng năm.

8. Công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hoạt động hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả được thực hiện hằng năm; thực hiện sơ kết vào năm 2018 và đánh giá tổng kết vào năm 2020.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này.

- Tổng hợp dự toán kinh phí do ngân sách tỉnh đảm nhiệm để thực hiện kế hoạch này, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định; tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ của Trung ương, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, trình các bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ.

- Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá định kỳ và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính: Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này theo định mức tài chính quy định tại Điều 4 Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg.

3. Trách nhiệm của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch này.

- Cập nhật các vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình lên phần mềm quản lý vụ việc của Cục Trợ giúp pháp lý trước khi thực hiện thủ tục thanh toán.

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá định kỳ và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Giám đốc Sở Tư pháp để báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định.

- Lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Trách nhiệm của UBND các huyện nghèo, UBND các huyện có xã nghèo và thôn, bản đặc biệt khó khăn: Phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo UBND các xã nghèo, UBND các xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động trợ giúp pháp lý theo Kế hoạch. Đồng thời, thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý ở địa phương về Sở Tư pháp.

5. Trách nhiệm của UBND các xã nghèo, UBND các xã có thôn, bản đặc biệt khó khăn: Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện nghèo, UBND huyện có xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn trong phạm vi thẩm quyền phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5101/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5101/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5101/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5101/QĐ-UBND thực hiện 32/2016/QĐ-TTg trợ giúp pháp lý người nghèo Thanh Hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5101/QĐ-UBND thực hiện 32/2016/QĐ-TTg trợ giúp pháp lý người nghèo Thanh Hóa 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5101/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực30/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5101/QĐ-UBND thực hiện 32/2016/QĐ-TTg trợ giúp pháp lý người nghèo Thanh Hóa 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5101/QĐ-UBND thực hiện 32/2016/QĐ-TTg trợ giúp pháp lý người nghèo Thanh Hóa 2016

            • 30/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực