Quyết định 5111/QĐ-UBND

Quyết định 5111/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 5111/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Oai Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5111/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN THANH OAI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Oai;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 5827/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 20 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Oai là: 17 công trình, dự án; diện tích là: 8,54 ha (Phụ lục kèm theo).

2. Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017, cụ thể như sau:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích (ha)

 

Tổng diện tích đất tự nhiên

 

12.386,74

1

Đất nông nghiệp

NNP

8.452,83

1.1

Đất trồng lúa

LUA

6.437,51

 

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

5.961,50

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

189,67

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.087,35

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

630,71

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

107,59

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.848,42

2.1

Đất quốc phòng

CQP

22,12

2.2

Đất an ninh

CAN

46,75

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

66,06

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

15,50

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

1,36

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

50,42

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

0,01

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.944,44

2.10

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

8,35

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

8,07

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

827,56

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

211,09

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

18,78

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2,22

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

38,10

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

151,15

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

20,72

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

13,21

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

32,59

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

170,31

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

193,72

2.26

Đất chợ

DCH

0,36

2.27

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

5,54

3

Đất chưa sử dụng

CSD

85,49

3. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 04/01/2017của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
-
UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Ph
ạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

DỰ ÁN

BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN THANH OAI.
(kèm theo Quyết định số 5111/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND Thành phố)

TT

Danh mục công trình, dự án

Mục đích SDĐ

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích

Vị Trí

Căn c pháp lý
(có bản sao gửi kèm theo)

Ghi chú

Đất trồng lúa

THĐ

Huyện

I. Các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

1. Các dự án được phê duyệt trong Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố Hà Nội

1

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất khu Dộc thôn Từ Châu, xã Liên Châu

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.49

0.49

0.49

Thanh Oai

Liên Châu

Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo KTKT

 

2

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất khu Mộc Dưới thôn Châu Mai, xã Liên Châu

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.48

0.48

0.48

Thanh Oai

Liên Châu

Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo KTKT

 

3

GPMB khu đất Đấu giá quyền sử dụng đất khu Lò Gạch GĐII, xã Cự Khê

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.50

0.50

0.50

Thanh Oai

Cự Khê

Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo KTKT

 

4

GPMB đấu giá QSD đất thuộc khu Sau Đồng, Láng Trong thôn Thượng xã Cự Khê

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.44

0.44

0.44

Thanh Oai

Cự Khê

Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo KTKT

 

5

GPMB khu đất Đấu giá quyền sử dụng đất xứ đồng Bách Hộ, Cửa Đống xã Cự Khê

ONT

UBND huyện Thanh Oai

1.72

1.72

1.72

Thanh Oai

Cự Khê

Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt quy hoạch TMB. Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 27/4/2017 của UBND huyện về việc trình phê duyệt dự án đầu tư

 

6

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất trại chăn nuôi cũ, thôn Mã Kiều xã Phương Trung

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.50

0.50

0.50

Thanh Oai

Phương Trung

Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo KTKT

 

7

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất khu đất Xen Kẹt thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.43

0.43

0.43

Thanh Oai

Xuân Dương

Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND huyện Thanh Oai về việc điều chỉnh và tạm ứng ngân sách huyện

 

8.

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất 02 khu xen kẹt và chợ cũ thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai

ONT

UBND huyện Thanh Oai

0.15

0.15

0.15

Thanh Oai

TT Kim Bài

Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND huyện Thanh Oai về việc điều chỉnh và tạm ứng ngân sách huyện

 

9

Xây dựng Chợ Dân sinh thị trấn Kim Bài

DCH

UBND huyện Thanh Oai

0.36

0.36

0.36

Thanh Oai

TT Kim Bài

Văn bản số 4718/UBND-CT ngày 27/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 về việc phê duyệt đầu tư xây dựng Chợ Dân sinh Kim Bài và Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng công trình;

 

10

Nâng cấp mở rộng đường đìa muỗi

DGT

UBND huyện Thanh Oai

0.05

0.05

0.05

Thanh Oai

TT Kim Bài

Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 3934/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thanh Oai phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng

 

11

Trường Mầm non xã Thanh Cao

DGD

UBND huyện Thanh Oai

0.08

0.08

0.08

Thanh Oai

Thanh Cao

Quyết định số 3931/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Thanh Oai về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

 

12

Trường Mầm non xã Thanh Văn

DGD

UBND huyện Thanh Oai

0.63

0.63

0.63

Thanh Oai

Thanh Văn

Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

 

13

Trường Tiểu học Bích Hòa

DGD

UBND huyện Thanh Oai

1.33

1.33

1.33

Thanh Oai

Bích Hòa

Quyết định số 47/QĐ-HĐND ngày 22/10/2016 của HĐND huyện Thanh Oai phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500; Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND huyện Thanh Oai về việc điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2017

 

14

Trường Mầm non trung tâm xã Thanh Mai

DGD

UBND huyện Thanh Oai

0.6

 

0.6

Thanh Oai

Thanh Mai

Quyết định s1250/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

 

15

Trường Mầm non Kim An

DGD

UBND huyện Thanh Oai

0.35

0.35

0.35

Thanh Oai

Kim An

Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND huyện Thanh Oai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình

 

16

Cầu Hồng Phú

DGT

Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông Hà Nội

0.30

0.07

0.30

Thanh Oai

Hồng Dương

Quyết định số 1203/QĐ-GTVT ngày 27/10/2011 về phê duyệt dự án

 

II. Các dự án không thu hồi đất, không chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

17

Mở rộng trạm cấp nước sạch xã Cự Khê

DTL

Công ty TNHH Nhất Phát

0.13

 

 

Thanh Oai

Cự Khê

Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc quyết định chủ trương đầu tư

 

Tổng

 

 

8.54

7.58

8.41

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5111/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5111/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2017
Ngày hiệu lực31/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 5111/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5111/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Oai Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5111/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Oai Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5111/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Quốc Hùng
       Ngày ban hành31/07/2017
       Ngày hiệu lực31/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5111/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Oai Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5111/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Oai Hà Nội

           • 31/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực