Quyết định 5117/QĐ-UBND

Quyết định 5117/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 5117/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5117/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN ĐÔNG ANH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phthông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đông Anh;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 5828/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 20 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1/ Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đông Anh là: 13 dự án; diện tích là: 52,45 ha (Phụ lục 01 kèm theo).

2/ Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017, cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

18.561,72

1

Đất nông nghiệp

NNP

10.015,42

1.1

Đất trồng lúa

LUA

7.688,71

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 2 vụ trở lên

LUC

7.553,26

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.130,41

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

300,74

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

574,25

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

321,31

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8.387,77

2.1

Đất quốc phòng

CQP

101,82

2.2

Đất an ninh

CAN

11,37

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

311,33

2.4

Đất thương mại dịch vụ

TMD

73,38

2.5

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

1135,47

2.6

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

26,01

2.7

Đất phát triển hạ tầng

DHT

2.296,61

 

Đất giao thông

DGT

1518,07

 

Đất thủy lợi

DTL

360,73

 

Đất công trình năng lượng

DNL

7,7

 

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

0,54

 

Đất cơ sở văn hóa

DVH

54,94

 

Đất cơ sở y tế

DYT

23,93

 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

122,68

 

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

58,96

 

Đất chợ

DCH

21,51

2.8

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

41,11

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

13,12

2.10

Đất tại nông thôn

ONT

2520,66

2.11

Đất tại đô thị

ODT

90,85

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

43,30

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

36,30

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

TON

28,87

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

158,31

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

29,29

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,24

2.18

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

197,50

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

20,80

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

923,52

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

305,61

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

15,86

3

Đất chưa sử dụng

CSD

158,53

3/ Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP Phạm Chí Công, P.ĐT;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

PHỤ LỤC 01:

DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN ĐÔNG ANH
(kèm theo Quyết định số 5117/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND Thành phố)

TT

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

V trí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Đất trồng lúa (rừng)

Thu hồi đất

Địa danh xã

1

Xây dựng trung tâm mầm non xã Xuân Canh

DGD

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện

0,76

0,76

0,76

Xuân Canh

Quyết định 3407/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm mầm non xã Xuân Canh

(Có trong Nghị quyết 03)

2

Xây dựng trung tâm mầm non thôn Bầu xã Kim Chung

DGD

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện

0,95

0,95

0,95

Kim Chung

Quyết định 3280/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm mầm non thôn Bầu xã Kim Chung

(Có trong Nghị quyết 03)

3

Xây dựng trung tâm mầm non thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê

DGD

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện

0,80

0,58

0,80

Nguyên Khê

Quyết định 3923/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm mầm non thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê

(Có trong Nghị quyết 03)

4

Xây dựng trụ sở Kho bạc nhà nước Đông Anh - Hà Nội

DTS

Kho bạc nhà nước Hà Nội

0,50

0,50

0,50

Tiên Dương

Quyết định 3158/QĐ-BTC ngày 18/12/2013 của bộ Tài chính về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đầu tư xây dựng trụ sở, cơ sở đào tạo hệ thống Kho bạc nhà nước giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 189/QĐ-BTC về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khởi công giai đoạn 2016-2020 thuộc hệ thống Kho Bạc nhà nước và văn bản số 5655/QHKT-GTĐĐ (P3) ngày 29/9/2016 của Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội về việc thỏa thuận địa điểm quy hoạch dự án Xây dựng trụ sKho bạc nhà nước Đông Anh - Hà Nội

(Có trong Nghị quyết 03)

5

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất X3 thôn Khê Nữ, Nguyên Khê để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB

DHT

UBND huyện Đông Anh

1,30

1,17

1,30

Nguyên Khê

Quyết định 3890/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án Đầu tư: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất X3 thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB

(Có trong Nghị quyết 03)

6

Xây dựng HTKT khu đất kẹt X1 Sơn Du; X2 xóm Ngõ Khê Nữ; X3 và X4 xóm Đường Khê Nữ; X5 thôn Cán Khê; X6 thôn Lâm Tiên xã Nguyên Khê để đấu giá QSD đất

DHT

UBNDxã Nguyên Khê

2,14

 

2,14

Nguyên Khê

Các quyết định phê duyệt dự án của UBND huyện Đông Anh: Quyết định 4301/QĐ-UBND ngày 03/12/2013; Quyết định 4300/QĐ-UBND ngày 03/12/2013; Quyết định 5297/QĐ-UBND ngày 30/11/2016; Quyết định 5293/QĐ-UBND ngày 30/11/2016; Quyết định 5294/QĐ-UBND ngày 30/11/2016; Quyết định 5296/QĐ-UBND ngày 30/11/2016

(Có trong Nghị quyết 03)

7

Xây dựng QL 3 mới đoạn Hà Nội - Thái nguyên địa phận Đông Anh (10 hộ thổ cư và thu hồi bổ sung)

DGT

UBND huyện Đông Anh

0,10

0,09

0,1

Thụy Lâm, Dục Tú, Liên Hà, Vân Hà

Văn bản số 2069/BGTVT-CQLXD ngày 14/3/2017 của Bộ giao thông Vận Ti về việc giải phóng mặt bng 10 hộ dân thôn Thạc Qu, xã Dục Tú, huyện Đông Anh bị ảnh hưởng bởi Dự án Xây dựng QL 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên và văn bản 3403/VP-ĐT ngày 17/4/2017 của UBND Thành phố về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với 10 hộ gia đình thôn Thạc Quả, xã Dục Tú

(Có trong Nghị quyết 03)

8

Nâng cao năng lực truyền tải ĐZ 110kV Bắc Ninh - Đông Anh và nhánh rẽ Tiên Sơn

DNL

Công ty lưới điện Miền Bắc - Tổng công ty điện lực Miền Bắc

0,34

0,34

0,34

Liên Hà và Vân Hà

Quyết định số 3116/QĐ-EVNNPC ngày 04/10/2016 của Tổng công ty lưới điện miền Bc về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung BCNCKT đầu tư xây dựng Dự án nâng năng lực truyền tải ĐZ 110kV Bắc Ninh - Đông Anh và nhánh rẽ Tiên Sơn và văn bản số 381/QHKT-HTKT ngày 19/01/2017 của Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội về việc thỏa thuận vị trí, ranh giới xây dựng cột điện thuộc tuyến đường dây 110kv của công trình Nâng cao năng lực truyền tải ĐZ 110kV Bắc Ninh - Đông Anh và nhánh rẽ Tiên Sơn

(Có trong Nghị quyết 03)

9

Trạm Radar sơ cấp, thứ cấp Nội Bài

DTS

Tng công ty quản lý bay Việt Nam

0,66

0,66

0,66

Vân Hà

Văn bản số 5127/UBND-ĐT ngày 01/9/2016 của UBND Thành phố về việc địa điểm quy hoạch xây dựng Trạm Radar Nội Bài tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh và Văn bản số 12098/BGTVT-KHĐT ngày 14/10/2016 của Bộ giao thông vận tải về việc vị trí xây dựng trạm radar tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

(Có trong Nghị quyết 03)

10

Xây dựng cửa hàng Xăng dầu, bãi đỗ xe và các dịch vụ phụ trợ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh

TMD

Công ty cổ phần Kinh doanh và phát triển thương mại Sông Hồng

0,6

 

 

Kim Chung

Văn bản số 3577/UBND-KT ngày 15/6/2016 của UBND Thành phố về việc chấp thuận đề xuất xây dựng cửa hàng xăng dầu của Công ty CPXD&PTTM Sông Hồng

 

11

Xây dựng Bến xe khách Đông Anh

TMD

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hà

5,3

 

 

Uy Nỗ

Quyết định chủ trương đầu tư số 3833/QĐ-UBND ngày 24/6/2017 của UBND TP

 

12

Cửa hàng xăng dầu Đại Mạch

TMD

Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh xăng dầu Minh Đạt

0,4

 

 

Đại Mạch

Quyết định chủ trương đầu tư s3770/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND TP

 

13

Tổ hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe công nghệ cao tại Hà Nội - Giai đoạn I

DYT

Công ty cổ phần phát triển Y tế Quốc tế TH

38,6

 

 

Tiên Dương

Quyết định chủ trương đầu tư số 3848/QĐ-UBND ngày 24/6/2017 của UBND TP

 

Tổng

 

 

52,45

5,05

7,55

 

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5117/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5117/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2017
Ngày hiệu lực31/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 5117/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5117/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5117/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5117/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Quốc Hùng
       Ngày ban hành31/07/2017
       Ngày hiệu lực31/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5117/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5117/QĐ-UBND 2017 điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh Hà Nội

           • 31/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực