Quyết định 52/QĐ-UBND

Quyết định 52/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Phương án giá dịch vụ trông giữ xe tại trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 52/QĐ-UBND 2018 Phương án giá dịch vụ trông giữ xe tại trường học Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 và Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 181/TTr-SGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2017 và ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Văn bản số 3532/STC-GCS ngày 20 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án giá dịch vụ trông giữ xe tại các trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum được đầu tư bng nguồn vn ngân sách nhà nước (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị cung ứng dịch vụ thực hiện thông báo công khai (k cả niêm yết) về đối tượng thuộc din phải chi trả tiền dịch vụ, mức giá và các thủ tục thu, nộp tiền dịch vụ theo quy định. Khi thu tiền phải cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp tiền theo quy định và thu đúng theo mức giá đã niêm yết hoặc thông báo. Nộp đầy đ, kịp thời các khoản thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

2. Cơ quan Thuế có trách nhiệm hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn, chứng từ thu, kê khai, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

3. Trường hợp có sự biến động tăng (giảm) các yếu tố chi phí; sự thay đi về cơ chế chính sách của nhà nước thì đơn vị có trách nhiệm xây dựng phương án điều chỉnh giá cho phù hợp với tình hình thực tế trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Điều 3. Các Giám đốc Sở: Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Cục trưởng Cục Thuế tnh; Hiệu trưởng các trường trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PC
T UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT8
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(kèm theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Nội dung, đối tượng thu

Giá cụ thể

1

Xe đạp, xe đạp điện

500 đồng/lượt hoặc 8.000 đồng/tháng

2

Xe máy, xe máy điện

1.000 đồng/lượt hoặc 16.000 đồng/tháng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu52/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2018
Ngày hiệu lực12/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 52/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 52/QĐ-UBND 2018 Phương án giá dịch vụ trông giữ xe tại trường học Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 52/QĐ-UBND 2018 Phương án giá dịch vụ trông giữ xe tại trường học Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu52/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLê Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành12/01/2018
        Ngày hiệu lực12/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 52/QĐ-UBND 2018 Phương án giá dịch vụ trông giữ xe tại trường học Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 52/QĐ-UBND 2018 Phương án giá dịch vụ trông giữ xe tại trường học Kon Tum

            • 12/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực