Quyết định 522/QĐ-UBND

Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 522/QĐ-UBND điều lệ hội khuyến học huyện Di Linh Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 522/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ, quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Hội Khuyến học huyn Di Linh tại văn bản số 04/BC-HKH ngày 10 tháng 12 năm 2015 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học huyện Di Linh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội Khuyến học huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã được Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Di Linh; Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vn Tỉnh ủy;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TKCT, VX2.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Vit

 

ĐIỀU LỆ

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi: Hội Khuyến học huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hội Khuyến học huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là hội) là tchức xã hội của công dân, tổ chức Việt Nam trên địa bàn huyện Di Linh, tâm huyết với sự nghiệp trồng người.

Hội tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, góp sức cho phong trào toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục, cả nước trở thành một xã hội học tập, nhằm góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nguồn nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương và đất nước.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài sản và tài chính riêng, có tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng.

2. Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Di Linh.

3. Hội đặt trụ sở tại: huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

1. Hội hoạt động trên phạm vi huyện Di Linh, trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài.

2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Di Linh và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội theo quy định của pháp luật.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 5. Nhiệm vụ

1. Hội đóng vai trò nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập.

2. Khuyến khích và hỗ trợ việc dạy và học trong nhà trường. Vận động nhân dân tích cực học tập, học tập suốt đời, quan tâm đến những người nghèo, người khuyết tật không có điều kiện học tập và những người có năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, để góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Di Linh.

3. Liên kết, vận động mọi gia đình và tổ chức xã hội, cùng các cơ sở giáo dục, đào tạo góp phần động viên, chăm lo về vật chất và tinh thần đối với thầy, cô giáo, thực hiện sự kết hp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, học kết hợp với hành, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

4. Tư vấn, phản biện, giám định xã hội theo quy định của pháp luật về giáo dục, đào tạo của huyện trên cơ sở tập hợp ý kiến của đông đảo các nhà giáo dục, phụ huynh học sinh. Kiến nghị với Đảng, chính quyền, ngành giáo dục và đào tạo về những chủ trương chính sách, biện pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành xã hội học tập.

5. Đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

6. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyền hạn

1. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức hội, hội viên. Hội được tham gia góp ý vào văn bản có liên quan đến hội.

2. Hội được gây quỹ trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động khác và các nguồn tài trợ hp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

3. Có quyền kết nạp hội viên mới và có quyền không cho sinh hoạt đối với hội viên không chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của hội.

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 7. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên

1. Hội viên chính thức: công dân Việt Nam có tâm huyết với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, tán thành Điu lệ hội, tự nguyện xin gia nhập hội, được hội xem xét công nhận là hội viên.

2. Hội viên danh dự: công dân, tổ chức có đóng góp xứng đáng cho hội được Ban Thường vụ hội suy tôn là hội viên danh dự hoặc được công nhận hội viên liên kết. Hội viên danh dự, hội viên liên kết không tham gia bầu cử, ứng cử và biểu quyết các vấn đề của hội.

3. Thủ tục, thm quyền kết nạp hội viên, thủ tục ra hội do Ban Thường vụ hội quy định cụ thể.

Điều 8. Nghĩa vụ của hội viên

1. Chấp hành Điều lệ, các quy định của hội.

2. Tích cực học tập và vận động mọi người học tập nhằm không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

3. Sinh hoạt và hoạt động trong các tổ chức của hội, tuyên truyền phát triển hội viên và đóng hội phí theo quy định.

Điều 9. Quyền lợi của hội viên

1. Được hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Được bàn bạc, thảo luận công việc của hội, đề xuất ý kiến nhằm phát trin phong trào khuyến học, khuyến tài và sự nghiệp giáo dục.

3. Được đề cử, ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của hội.

4. Được hội tạo điều kiện thực hiện các hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn của Hội.

5. Xin ra khỏi hội khi xét thấy không đủ điều kiện tiếp tục tham gia.

Chương IV

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 10. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

1. Tuân thủ sự lãnh đạo của Huyện ủy Di Linh, sự quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Di Linh, tranh thủ sự hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Di Linh. Phối hp chặt chẽ với ngành giáo dục - đào tạo, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của hội.

2. Tổ chức hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tập thể, quyết định theo đa số, tự nguyện, tự quản, không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ hội và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Phát huy quyền chủ động, sáng tạo của các tổ chức hội trong huyện, liên kết, phối hp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, kinh tế, khoa học, văn hóa, giáo dục trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện.

4. Tranh thủ sự ủng hộ và trợ giúp về tinh thần, vật chất của mọi tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài tỉnh theo quy định của pháp luật vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài.

5. Nguyên tắc biểu quyết:

a) Hình thức biểu quyết bằng giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do đại hội, hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quyết định;

b) Các vấn đề biểu quyết chỉ được thông qua khi có trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập tham dự đại hội, hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tán thành;

Điều 11. Tổ chức hội

1. Đại hội.

2. Ban chấp hành.

3. Ban Thường vụ.

4. Ban Kiểm tra.

5. Văn phòng và các ban chuyên môn.

Điều 12. Đại hội

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của hội là Đại hội toàn thhoặc Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 5 năm một lần. Đại hội do Ban Chấp hành triệu tập, được tiến hành khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số đại biểu chính thức có mặt. Trong trường hp cần thiết, khi có 2/3 (hai phần ba) ủy viên Ban Chấp hành yêu cầu. Đại hội có thể được triệu tập bất thường theo quy định của pháp luật và được sự cho phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Di Linh.

2. Nhiệm vụ của Đại hội: đánh giá hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua, quyết định phương hướng hoạt động của hội trong nhiệm kỳ tới. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hội (nếu có). Bầu Ban Chấp hành, Ban kiểm tra. Thông qua báo cáo tài chính nhiệm kỳ, Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Ban Chấp hành

1. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội, họp thường kỳ mỗi năm 2 lần, có thể họp bất thường khi có đề nghị của Ban Thường vụ hoặc trên 1/2 tổng số ủy viên Ban Chấp hành. Ban Chấp hành có nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Lãnh đạo việc chấp hành Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội;

b) Bầu Ban Thường vụ hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên.

c) Quy định cụ thể chế độ đóng hội phí;

d) Bầu bổ sung, thay đổi ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo của hội theo đề xuất của Ban Thường vụ;

đ) Chuẩn bị và triệu tập Đại hội nhiệm kỳ sau.

2. Hình thức bầu, số lượng ủy viên Ban Chấp hành do đại hội quyết định khi cần thiết. Ban Chấp hành được bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành trong số các hội viên chính thức của hội theo đề nghị của Ban Thường vụ, số lượng bầu bsung không quá 10% (mười phần trăm) số lượng ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định.

Điều 14. Ban Thường vụ

Ban Thường vụ hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ hội gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên; số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định nhưng không quá 1/3 tng số ủy viên Ban chấp hành; nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

1. Ban Thường vụ thay mặt Ban Chấp hành giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành thực hiện họp thường kỳ 3 tháng một lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch hội hoặc trên 1/2 tổng số ủy viên Ban Thường vụ. Ban Thường vụ có nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Quyết định những chủ trương công tác và tổ chức nhân sự đthực hiện nghị quyết và chương trình hành động của Ban Chấp hành;

b) Triển khai thực hiện các hoạt động tư vấn, kiến nghị với Huyện ủy, UBND huyện vđịnh hướng, chủ trương, chính sách và biện pháp phát trin giáo dục, hình thành xã hội học tập trong phạm vi huyện Di Linh;

c) Quy định chế độ khen thưởng, kỷ luật của hội phù hp với Điều lệ hội và quy định pháp luật, phối hp với ban kiểm tra hội để giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ hội (nếu có);

d) Quyết định việc thành lập các tổ chức trực thuộc hội theo quy định của pháp luật. Quản lý định hướng hoạt động của các tổ chức trực thuộc hội;

2. Ban Thường vụ hội cử bộ phận Thường trực gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một sủy viên đthay mặt Ban Thường vụ chỉ đạo, điu hành mọi hoạt động của hội theo các Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hội. Thành phần của bộ phận Thường trực do Ban Thường vụ hội quyết định.

Điều 15. Chủ tịch, Phó Chủ tịch

1. Chủ tịch hội là người đại diện trước pháp luật trước Huyện ủy, UBND huyện Di Linh, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của hội, có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ hội;

b) Tổ chức, triển khai thực hiện hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức hội trong việc chấp hành Điều lệ và các quy định của pháp luật;

c) Chỉ đạo hoạt động của văn phòng, các ban chuyên môn,và tổ chức trực thuộc, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, hoạt động đối ngoại của hội;

d) Chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ;

đ) Tổ chức công tác chuẩn bị Đại hội, các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hội.

2. Các Phó Chủ tịch hội là người giúp việc cho Chủ tịch, được Chủ tịch ủy nhiệm, phân công phụ trách quản lý điều hành, thực hiện một số hoạt động của hội và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về công việc mà Chủ tịch phân công.

3. Phó Chủ tịch Thường trực của hội là người thay mặt Chủ tịch hội tổ chức, điều hành các hoạt động hàng ngày của hội, thay mặt Chủ tịch chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong trường hợp được Chủ tịch phân công hoặc khi Chủ tịch hội vắng mặt.

Điều 16. Ban kiểm tra

Ban kiểm tra gồm trưởng ban, phó trưởng ban và các ủy viên do Đại hội bầu ra hoặc do Ban Chấp hành phân công và có cùng nhiệm kỳ với nhiệm kỳ Ban Chấp hành. Ban kim tra có nhiệm vụ:

1. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và các Nghị quyết của hội.

2. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nội bộ hội đối với hội viên và tổ chức của hội theo quy định của Điều lệ hội và quy định của pháp luật.

Điều 17. Văn phòng, các ban chuyên môn

Văn phòng hội, các ban chuyên môn của hội là bộ phận giúp việc cho Ban Thường vụ, do Ban chấp hành quyết định thành lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch, Phó chủ tịch thường trực hội, hoạt động theo sự phân công hoặc quy chế do hội ban hành phù hợp Điều lệ hội.

Điều 18. Tổ chức trực thuộc hội

Hội Khuyến học huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng được thành lập các đơn vị trực thuộc hội, thủ tục thành lập các đơn vị trực thuộc hội thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Các hội khuyến học cơ sở xã, thị trấn

Hội khuyến học cơ sở xã, thị trấn được thành lập phê duyệt Điều lệ theo quy định của pháp luật, nếu tán thành Điều lệ hội tự nguyện gia nhập được xem xét kết nạp làm thành viên hội.

Chương V

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HỘI

Điều 20. Tài chính, tài sản của hội

1. Nguồn thu của hội:

a) Hội phí của hội viên;

b) Thu từ khác hoạt động tư vấn của hội và các pháp nhân trực thuộc hội theo quy định của pháp luật;

c) Tài trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài huyện theo quy định của pháp luật;

d) Ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định của pháp luật;

đ) Các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Các nguồn chi của hội thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của hội và phù hợp với quy định của pháp luật, riêng đối với các khoản chi từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp hoặc hỗ trợ phải thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

a) Chi phí cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, hành chính thường xuyên;

b) Chi trả lương, phụ cấp, phúc lợi cho cán bộ hội;

c) Chi mua sắm tài sản, trụ sở của hội.

d) Chi tổ chức hội nghị, cuộc họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Đại hội;

đ) Chi phí cần thiết hp pháp khác.

3. Tài sản của hội bao gồm toàn bộ cơ sở vật chất và thiết bị do hội tạo dựng từ nhiều nguồn đphục vụ sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Điều 21. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của hội và chia tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể hội

1. Tài chính, tài sản của hội được quản lý, sử dụng theo quy chế của hội, các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán và được sử dụng đúng mục đích, minh bạch, công khai, tiết kiệm. Ban Thường vụ hội quy định quy chế quản lý sử dụng tài chính, tài sản của hội phù hợp với Điều lệ hội và quy định của pháp luật.

2. Hàng năm, Ban Chấp hành hội thảo luận báo cáo và quyết định các vấn đề tài chính của hội.

3. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể hội.

Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể hội thực hiện theo quy định của Bộ Luật Dân sự, quy định của pháp luật về hội, Nghị quyết Đại hội và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 22. Khen thưởng

Tổ chức trực thuộc hội, cán bộ, hội viên có thành tích trong hoạt động khuyến học, khuyến tài; xây dựng xã hội học tập, các thầy cô giáo dạy tốt; học sinh học tốt; các tập thvà cá nhân tích cực hoạt động, ủng hộ, tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được Hội Khuyến học huyện Di Linh, Hội khuyến học tỉnh Lâm Đồng, Hội khuyến học Việt Nam khen thưởng hoặc được đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Di Linh, y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Nhà nước khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Kỷ luật

Tổ chức trực thuộc hội, hội viên vi phạm pháp luật hoặc hoạt động sai trái với Điều lệ và các Nghị quyết của hội, tùy theo mức độ mà bị kỷ luật từ khin trách, cảnh cáo, khai trừ hoặc giải thể. Trường hợp gây thiệt hại về vật chất, ngoài hình thức kỷ luật, còn phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Hình thức, thẩm quyền quy trình xét khen thưởng, kỷ luật

Ban Thường vụ hội quy định cụ thhình thức, thm quyền, quy trình xét khen thưởng, kỷ luật của hội phù hợp quy định của Ủy ban nhân dân huyện Di Linh, Điều lệ hội và Điều lệ Hội khuyến học Việt Nam.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Chỉ có Đại hội Hội Khuyến học huyện Di Linh mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải có ít nhất 2/3 (hai phần ba) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội này thông qua.

Điều 26. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ gồm có 7 Chương, 26 Điều đã được Đại hội Hội Khuyến học huyện Di Linh nhiệm kỳ III (2015 - 2020) thông qua ngày 10/12/2015 và có hiệu lực thi hành theo quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

2. Căn cứ quy định pháp luật về hội và Điều lệ hội, Ban Chấp hành hội có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 522/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu522/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2016
Ngày hiệu lực08/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 522/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 522/QĐ-UBND điều lệ hội khuyến học huyện Di Linh Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 522/QĐ-UBND điều lệ hội khuyến học huyện Di Linh Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu522/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành08/03/2016
        Ngày hiệu lực08/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 522/QĐ-UBND điều lệ hội khuyến học huyện Di Linh Lâm Đồng 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 522/QĐ-UBND điều lệ hội khuyến học huyện Di Linh Lâm Đồng 2016

           • 08/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực