Quyết định 5253/QĐ-UBND

Quyết định 5253/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 5253/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính y tế Sở Y tế Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5253/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VC Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GII QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ THÀNH PH HÀ NI

CHỦ TỊCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết th tục hành chính;

Căn c Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc S Y tế ti Tờ trình số 3340/TTr-SYT ngày 08/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 70 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của S Y tế thành ph Hà Nội (chi tiết có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết th tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một ca điện tử của Thành phố theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các qun, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Ch
ính phủ;
- Thư
ng trực: TU, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch
UBND Thành phố;
- Các PCT
UBND Thành ph;
- VP
UBTP: CVP, PVP L.T.Lực;
các phòng: TKBT, KSTTHC, KGVX
TTTHCB
xây dựng quy trình điện t);
- Cổng Giao ti
ếp điện tử Thành phố;
- Lưu VT, SYT, KSTTHC(Thg).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5253/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5253/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2019
Ngày hiệu lực20/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 giờ trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5253/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5253/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính y tế Sở Y tế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5253/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính y tế Sở Y tế Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5253/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành20/09/2019
        Ngày hiệu lực20/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 giờ trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5253/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính y tế Sở Y tế Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5253/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính y tế Sở Y tế Hà Nội

            • 20/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực